ModaMust have

Top 5 polskich marek modowych dla miłośniczek minimalizmu

Jesteś wier­na zasa­dzie „mniej zna­czy wię­cej” ? Zamiast sza­leć na wyprze­da­żach i przy­no­sić do domu kolej­ne nie­po­trzeb­ne ubra­nia wolisz zain­we­sto­wać w ponad­cza­so­wy design oraz świet­ną jakość? Redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła ran­king pię­ciu pol­skich marek modo­wych, które…

Więcej
Wywiady

Natasha Dziewit projektantka mody, niczym archeolog

NATASHA DZIEWIT – CO BY TU DUŻO MÓWIĆ. WYSTARCZY POKAZAĆ JEJ KOLEKCJE, KTÓRE PRZYPOMINAJĄ MOZAIKĘ KULTUROWĄ. PROJEKTANTKA, KTÓRA NICZYM ARCHEOLOG, ODKRYWA ŚWIAT I KULTURY. DOCIERA DO ICH KORZENI, BY NASTĘPNIE TWORZYĆ PEREŁKI MODOWE DLA NAS I  KOLEJNYCH POKOLEŃ. NATASHA POKAZUJE, ŻE MODA JEST MIĘDZYNARODOWA, ŁĄCZY LUDZI, ALE RÓWNIEŻ ICH OD SIEBIE ODRÓŻNIA. TĘ UNIKALNOŚĆ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDA ODWAŻNA KOBIETA, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Więcej
ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsłonie.

Więcej
Wywiady

„CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA…” KOLOROWO! - Wywiad z Małgorzatą Knopik-Skibińską

Mał­go­rza­ta Kno­pik-Ski­biń­ska – nie­tu­zin­ko­wa pro­jek­tant­ka, któ­ra nie boi się pły­nąć pod prąd. Wno­si do pol­skiej mody – KOLOR i OPTYMIZM. Dzię­ki niej na świat patrzysz przez różo­we oku­la­ry.  Jej mar­ka MOXOS udo­wad­nia, że uni­wer­sa­lizm i indy­wi­du­alizm idą w parze, a styl jest zarów­no kobie­tą, jak i męż­czy­zną. Zbuntowaną/ym. Seksowną/ym. Wyjątkową/ym. Jak jej linia Uni­Sex.

Więcej
ModaNewsroom

ZOFIA CHYLAK - nowa kampania torebek

Świa­tło dzien­ne ujrza­ła wła­śnie nowa kam­pa­nia Zofii Chy­lak – pro­jek­tant­ki, któ­rej mini­ma­li­stycz­ne tor­by sztur­mem zdo­by­ły ser­ca kobiet w Pol­sce. Na zdję­ciach widzi­my ulep­szo­ną wer­sję dotych­cza­so­wych pro­jek­tów mar­ki, wyko­ny­wa­nych z wło­skiej mię­si­stej skó­ry naj­wyż­szej jako­ści. Tym razem skó­rza­nym akce­so­riom towa­rzy­szą czwo­ro­noż­ni przy­ja­cie­le. Obok takich zdjęć nie da się przejść obo­jęt­nie. Defi­ni­tyw­nie jed­na z naj­lep­szych kam­pa­nii nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Cha­pe­au bas!

Więcej
Wywiady

ZUO CORP. Sztuka w pełni użytkowa

Są niczym sza­ra emi­nen­cja pol­skiej mody. Każ­dy zna ZUO CORP., choć przed­sta­wi­cie­le mar­ki w mediach poja­wia­ją się spo­ra­dycz­nie. Ich pro­jek­ty mają war­tość nie tyl­ko modo­wą, ale i sen­ty­men­tal­ną, zabie­ra­ją nas w kul­tu­ro­wą podróż. Bar­tek Micha­lec i Łukasz Laskow­ski stwo­rzy­li kor­po­ra­cję z czar­nym humo­rem. Lubią cho­dzić pod prąd.

Więcej
Moda

Dobre, bo polskie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Rysun­ki: Julia Szuł­drzyń­ska Być mod­nym, zna­czy obec­nie tyle, co ubie­rać się u pol­skich pro­jek­tan­tów. Ubra­nia i dodat­ki z met­ką “Made in Poland” sta­ją się coraz bar­dziej pożą­da­ne, ponie­waż są nie tyl­ko ozna­ką wspierania…

Więcej