ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsłonie.

Więcej
ModaNewsroom

Letnia kampania NEUF BIJOUX made by Sebastian Cviq & Marta Kalinowska

Zmy­sło­wość i mięk­kość świa­tła prze­pla­ta­ją­ce się z ele­gan­cją i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym luzem. W roli głów­nej biżu­te­ryj­ne nowo­ści od Neuf Bijo­ux uję­te w kil­ku odsło­nach i dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cych się kadrach – tego lata ta biżu­te­ria z powo­dze­niem pod­grze­je tem­pe­ra­tu­rę na pol­skich ulicach!

 

Więcej