ModaNewsroom

TOP 10 hitów z letnich wyprzedaży

Wybra­ne przez Nas ubra­nia i dodat­ki podzie­li­li­śmy na dwie kate­go­rie: sezo­no­we hity, któ­re zgod­ne są z naj­bar­dziej gorą­cy­mi tren­da­mi w tym roku, a jed­no­cze­śnie potra­fią dodać modo­we­go szny­tu naj­prost­szym sty­li­za­cjom, oraz ponad­cza­so­we kla­sy­ki, któ­re są zawsze na cza­sie i na pew­no zagosz­czą w Waszych sza­fach dłu­żej niż jeden sezon.

hitysezonu

HITY SEZONU

 1. Dzia­ni­no­wa sukien­ka w pasy – Man­go 69 zł 139 zł
 2. Toreb­ka z frędz­la­mi – Zara 99 zł 139 zł
 3. Espa­dry­le – Stra­di­va­rius 89 zł 159 zł
 4. Bluz­ka z odkry­ty­mi ramio­na­mi – H&M 48 zł 79 zł
 5. Top z odkry­ty­mi ramio­na­mi – Zara 99zł 139 zł
 6. Bluz­ka z roz­sze­rza­ny­mi ręka­wa­mi – Zara 99 zł 139 zł
 7. Koron­ko­wa bluz­ka z odkry­ty­mi ramio­na­mi – H&M 75 zł 149 zł
 8. Koron­ko­we spodnie typu culot­te – Zara 129 zł 199 zł
 9. Szy­deł­ko­wa sukien­ka midi – Man­go 69 zł 139 zł
 10. Zło­te bale­ri­ny – Man­go 29 zł 59 zł

klasyki

KLASYKI

 1. Spodnie jean­so­we uni­sex – Zara 89 zł 139 zł
 2. Dżin­so­wa kurt­ka – Man­go 115 zł 229 zł
 3. Bot­ki w sty­lu kow­boj­skim – Zara 99 zł 139 zł
 4. Leją­ca koszu­la – Man­go 69 zł 139 zł
 5. Skó­rza­ne san­da­ły rzy­mian­ki – Zara 169 zł 239 zł
 6. Top w sty­lu bie­liź­nia­nym – Zara 59 zł 79 zł
 7. Zamszo­we moka­sy­ny – H&M 99 zł 199 zł
 8. Błę­kit­na koszu­la – H&M 98 zł 139 zł
 9. Skó­rza­ne san­da­ły – COS $63 $125
 10. Tor­ba worek z frędz­la­mi – H&M 105 zł 149 zł

Wybór/kolaże: Ola Kowal­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PodróżeStyl życia

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go kra­ju. Dosko­na­łym wybo­rem jest Kre­ta – miej­sce, któ­rym trud­no się…
Więcej
ModaNewsroom

TWOJE LATO SZALONYCH MOŻLIWOŚCI JEST JUŻ W TK MAXX

Za oknem typo­wo let­nia pogo­da, a w TK Maxx peł­nia lata. Do wszyst­kich skle­pów sie­ci dotar­ły typo­wo let­nie pro­duk­ty – oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, san­da­ły, kape­lu­sze, sukien­ki oraz inne pro­duk­ty przy­dat­ne w cza­sie sło­necz­nych week­en­dów i waka­cyj­nych urlo­pów, któ­re powo­li zaczy­na­my.
Więcej
ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsło­nie.
Więcej