ModaMust have

Torby KARA by Sarah Law

Jeśli w swojej garderobie nie masz ani jednej torebki KARA, najwyższy czas ją uzupełnić. KARA to nowojorska marka toreb powstała w 2013 roku dzięki Sarah Law, amerykańsko-chińskiej projektantce a zarazem przedsiębiorcy z Hong Kongu. Sarah ukończyła projektowanie mody na prestiżowej uczelni Parsons w Nowym Jorku i w Paryżu. W 2016 magazyn Forbes umieścił Sarę jako założycielkę marki KARA na swojej liście „30 poniżej 30” w kategorii „Sztuka i styl”. Skąd wziął się pomysł na nazwę? Co ciekawe, KARA powstała od japońskiego słowa „karaoke” i oznacza dosłownie „pustą orkiestrę”.

Torby KARA by Sarah Law

Od sku­pie­nia się wyłącz­nie na akce­so­riach, aż do kom­plet­nych kolek­cji toreb- mar­ka poja­wi­ła się zni­kąd i… cały czas rośnie w siłę i sku­pi­ła na sobie uwa­gę ludzi Insta­gra­ma i naj­bar­dziej wpły­wo­wych ludzi świa­ta mody, m.in. Carę Dele­vi­gne i Scar­lett Johans­son. Skó­rza­ne ple­ca­ki, choć są sygno­wa­ne w dys­kret­ny spo­sób, są natych­miast roz­po­zna­wa­ne. Nic dziw­ne­go, bo uro­dzo­na w Kali­for­nii, pocho­dzą­ca i dora­sta­ją­ca w Hong Kon­gu, a obec­nie żyją­ca w Nowym Jor­ku Sarah wciąż ma mnó­stwo świe­żych pomy­słów, któ­re nigdy się nie koń­czą.

Torby KARA by Sarah Law

KARA zna­na jest ze swo­jej mini­ma­li­stycz­nej, czy­stej este­ty­ki. Te pozor­nie pod­sta­wo­we pro­jek­ty szyb­ko sta­ły się na liście obiek­tem pożą­da­nia. Jej tor­by są nowo­cze­sne, pod­kre­śla­ją indy­wi­du­al­ność. Law bez­kon­ku­ren­cyj­nie łączy ze sobą zaba­wę i funk­cjo­nal­ność. Każ­dy ele­ment kolek­cji wyko­na­ny jest z gład­kiej bądź ziar­ni­stej skó­ry w mod­nych odcie­niach czer­ni, beżu a tak­że lawen­dy. W tym sezo­nie szcze­gól­nie pożą­da­my toreb­ki, któ­ra będzie spraw­dzać się przy każ­dej oka­zji: będzie wyglą­dać szy­kow­nie w pra­cy jako etui na lap­to­pa (są też ele­ganc­kie fute­ra­ły na tele­fon), by szyb­ko prze­mie­nić się w meta­licz­ną tor­bę z któ­rą wycho­dzisz na week­en­do­we spo­tka­nie ze zna­jo­my­mi. Kul­to­wy pro­dukt? Ple­cak zamy­ka­ny na srebr­ny zamek bły­ska­wicz­ny to bez wąt­pie­nia znak roz­po­znaw­czy mar­ki, bez któ­re­go nie ma mowy o jakiej­kol­wiek kolek­cji- teraz wyjąt­ko­wo dosta­nie­cie go w leśnej, zie­lo­nej wer­sji. Oprócz nie­go, KARA w swo­ich kolek­cjach ma tak­że toreb­ki cross body, kufer­ki i akce­so­ria. Wszyst­ko zapro­jek­to­wa­ne w spo­sób, któ­ry zwra­ca uwa­gę na wyso­ką jakość skó­rza­nych mate­ria­łów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsło­nie.
Więcej