ModaMust have

Torby KARA by Sarah Law

Jeśli w swo­jej gar­de­ro­bie nie masz ani jed­nej toreb­ki KARA, naj­wyż­szy czas ją uzu­peł­nić. KARA to nowo­jor­ska mar­ka toreb powsta­ła w 2013 roku dzię­ki Sarah Law, ame­ry­kań­sko-chiń­skiej pro­jek­tant­ce a zara­zem przed­się­bior­cy z Hong Kon­gu. Sarah…

Więcej
ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA ZOFII CHYLAK

Zofia Chy­lak zdą­ży­ła przy­zwy­cza­ić nas do kam­pa­nii zdję­cio­wych, któ­re trzy­ma­ją świa­to­wy poziom. Pro­jek­tant­ka po raz kolej­ny nie zawo­dzi, wypusz­cza­jąc pięk­ną kam­pa­nię zdję­cio­wą, pre­zen­tu­ją­cą kul­to­we już toreb­ki w nowej wio­sen­no-let­niej odsło­nie.

Więcej