Kwiat Lotosu w YES

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: Mate­ria­ly pra­so­we

650YES_Lotus_naszyjnikSre­bro, per­ły i krysz­ta­ły Sva­ro­vski Ele­ments to pod­sta­wo­we kom­po­nen­ty naj­now­szej kolek­cji biżu­te­rii YES. Lotus to linia zapro­jek­to­wa­na przez Kasię Bukow­ską. Skła­da się z trzech uni­ka­to­wych ele­men­tów: bran­so­let­ki z podwój­ne­go sznu­ra pereł w ciem­nych odcie­niach, dia­men­to­wych kol­czy­ków w kolo­rze bursz­ty­nu oraz naszyj­ni­ka z zawiesz­ką w kształ­cie roz­po­star­te­go kwia­tu loto­su.

650YES_Lotus_bransoletkaPro­po­zy­cje ide­al­ne dla kobiet cenią­cych ponad­cza­so­wą ele­gan­cję, któ­ra olśnie­wa z dale­ka.

For Vers-24, War­saw

_____

DOSTĘPNY:
yes.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy