Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim krew­nym komo­sy ryżo­wej, zawie­ra bar­dzo dużo biał­ka, wzmac­nia odpor­ność i kon­cen­tra­cję. Znaj­dziesz ją w skle­pach ekologicznych.

Sałatka z jarmużem i canihua

Sałat­ka z jar­mu­żem i canihua

Skład­ni­ki:

  • cani­hua
  • jar­muż
  • awo­ka­do
  • sok z cytryny
  • oli­wa z oliwek
  • pest­ki dyni
  • orzesz­ki piniowe
  • chi­li
  • pierz i sól

Jar­muż skrop oli­wą z oli­wek i piecz w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 180 stop­ni przez 15 min.  Cani­hue gotuj w wodzie oko­ło 10 min. Orze­chy lek­ko upraż na patel­ni. Następ­nie pokrój awo­ka­do i dodaj do nie­go sok z cytry­ny. Jar­muż prze­łóż do miski, dodaj awo­ka­do, posyp ugo­to­wa­ną cani­hua, dodaj orze­chy, przy­praw chi­li, solą i pie­przem, na koniec polej oli­wą z oliwek.

Sałatka z jarmużem i canihua

Sałat­ka z jar­mu­żem i canihua

Sałatka z jarmużem i canihua

Sałat­ka z jar­mu­żem i canihua

Smacz­ne­go!

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
Więcej
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej