Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim krew­nym komo­sy ryżo­wej, zawie­ra bar­dzo dużo biał­ka, wzmac­nia odpor­ność i kon­cen­tra­cję. Znaj­dziesz ją w skle­pach eko­lo­gicz­nych.

Sałatka z jarmużem i canihua

Sałat­ka z jar­mu­żem i cani­hua

Skład­ni­ki:

  • cani­hua
  • jar­muż
  • awo­ka­do
  • sok z cytry­ny
  • oli­wa z oli­wek
  • pest­ki dyni
  • orzesz­ki pinio­we
  • chi­li
  • pierz i sól

Jar­muż skrop oli­wą z oli­wek i piecz w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 180 stop­ni przez 15 min.  Cani­hue gotuj w wodzie oko­ło 10 min. Orze­chy lek­ko upraż na patel­ni. Następ­nie pokrój awo­ka­do i dodaj do nie­go sok z cytry­ny. Jar­muż prze­łóż do miski, dodaj awo­ka­do, posyp ugo­to­wa­ną cani­hua, dodaj orze­chy, przy­praw chi­li, solą i pie­przem, na koniec polej oli­wą z oli­wek.

Sałatka z jarmużem i canihua

Sałat­ka z jar­mu­żem i cani­hua

Sałatka z jarmużem i canihua

Sałat­ka z jar­mu­żem i cani­hua

Smacz­ne­go!

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy