Vers24 Bloguje

Wzruszające reklamy, które chwytają za serce i dają do myślenia

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska

Czy regu­łą jest, ze rekla­ma jest nie­chcia­nym prze­ryw­ni­kiem pro­mu­ją­cym obniż­ki w skle­pie, któ­ry prze­szka­dza nam w oglą­da­niu ulu­bio­ne­go seria­lu? Nie­ste­ty czę­sto tak, dla­te­go kie­dy zaczy­na się ich blok, wie­my, że musi­my uzbro­ić się w cier­pli­wość, a naj­chęt­niej prze­łą­czyć na inny kanał. Zda­rza­ją się wyjąt­ki, któ­re poka­zu­ją, że kupio­ne kil­ka­dzie­siąt sekund cza­su ante­no­we­go moż­na wyko­rzy­stać w kon­struk­tyw­ny spo­sób. Rekla­my te opo­wia­da­ją histo­rię, opar­tą na ludz­kich rela­cjach, któ­re dostar­cza­ją emo­cji nie mniej­szych jak prze­rwa­ny nimi film. Wybra­li­śmy dla Was 5 reklam, któ­re są pięk­ne, jed­no­cze­śnie nio­sąc za sobą pew­ną idee, któ­ra tra­fia do naszych serc. Pole­ca­my przy­go­to­wać pacz­kę chu­s­te­czek, czas na kil­ka chwil reflek­sji.

Rekla­mę Mil­ki nakrę­co­no w jed­nym z hisz­pań­skich miast, jej boha­te­ra­mi są prze­chod­nie, któ­rzy chcąc dostać dar­mo­wą cze­ko­la­dę muszą jed­ną ręką doty­kać auto­ma­tu w któ­rym znaj­du­ją się pre­zen­ty, a dru­gą trzy­mać racicz­kę fio­le­to­wej kro­wy-maskot­ki fir­my. Za każ­dym razem kie­dy dosta­nie­my słod­ką nie­spo­dzian­kę Mil­ka odsu­wa się parę cen­ty­me­trów, w ten spo­sób, jeśli chce­my, żeby doszło do kore­la­cji potrze­ba coraz wię­cej osób trzy­ma­ją­cych się za ręce. Dzię­ki temu, two­rzy się wzru­sza­ją­cy obra­zek współ­pra­cy obcych sobie osób, któ­re bawią się i jed­no­czą w dro­dze do wspól­ne­go celu.

Kolej­na histo­ria opar­ta jest na fak­tach auten­tycz­nych i wyda­rzy­ła się pod­czas Pierw­szej Woj­ny Świa­to­wej, kie­dy to wro­gie sobie obo­zy nie­miec­kich i bry­tyj­skich żoł­nie­rzy zawie­si­ły broń na czas Boże­go Naro­dze­nia, śpie­wa­jąc razem kolę­dy i gra­jąc w pił­kę. Reflek­sja po jej obej­rze­niu się­ga dużo dalej poza Wigi­lij­ny czas i skład­nia do reflek­sji nad wybo­ra­mi jakich podej­mu­je­my. Bry­tyj­ska sieć super­mar­ke­tów poka­za­ła, że moż­na stwo­rzyć rekla­mę, któ­ra oprócz świet­nej jako­ści i pięk­nych zdjęć, poka­zu­je histo­rię i radość z dzie­le­nia się tym co mamy.

Następ­na rekla­ma, któ­ra poka­zu­je, że war­to poma­gać, bo moż­li­wość dawa­nia napraw­dę daje nam szczę­ście. Krót­ki fil­mik uka­zu­je praw­dzi­we war­to­ści, o któ­rych w dzi­siej­szych cza­sach czę­sto zapo­mi­na­my, myśląc jedy­nie o sobie i wła­snym dobro­by­cie. Ofia­ro­wa­nie komuś cze­goś cza­sa­mi kosz­tem wła­snej oso­by może wyda­wać się for­mą naiw­no­ści, ale potem oka­zu­je się, że dobro do nas wra­ca, cho­ciaż­by w posta­ci wdzięcz­no­ści, a to napraw­dę nas uszczę­śli­wia.

Obraz chwy­ta­ją­cy za ser­ce i poka­zu­ją­cy miłość na róż­nych płasz­czy­znach, zarów­no tę ojca do głu­cho­nie­mej cór­ki, jak i nie­peł­no­spraw­nej dziew­czy­ny do chło­pa­ka, któ­ry dzwo­ni do jej drzwi, a ona go nie sły­szy. Ojciec wpa­da na świet­ny pomysł jak pomóc zako­cha­nym nasto­lat­kom i uszczę­śli­wić cór­kę…

Rekla­ma Lot­to, poka­zu­je jakim odda­niem darzą nas pupi­le, a tak­że jak w ambit­ny i pięk­ny spo­sób stwo­rzyć pro­mo­cję. Opo­wia­da histo­rię psa, któ­ry prze­mie­rza nie­mal cały świat w poszu­ki­wa­niu swo­je­go wła­ści­cie­la, któ­ry tra­fił szóst­kę. W toku nie­szczę­śli­wych wyda­rzeń part­ne­rzy zosta­ją roz­dziel­ni, jedy­ne co uda­je się ura­to­wać futrza­ko­wi, to wygra­ny kupon. Zobacz­cie jak koń­czy się histo­ria wier­no­ści zmie­rzę­cia, opo­wieść chwy­ta za ser­ce, jed­no­cze­śnie będąc zna­ko­mi­tą rekla­mą pro­duk­tu.

Na koniec coś z rodzi­me­go podwór­ka, rekla­ma pol­skiej sie­ci tele­fo­nii komór­ko­wej, któ­ra peł­na jest pozy­tyw­nych emo­cji i spra­wia, ze po jej obej­rze­niu chcesz osią­gnąć wię­cej, ale po pierw­sze zadzwo­nić do mamy.

Po momen­tach sil­nych wzru­szeń, czas na roz­luź­nie­nie, przy­po­mi­na­my akcję pro­mo­cyj­ną, któ­rą pew­nie wie­le z Was widzia­ła, ale oglą­da­nie jej nie­usta­nie cie­szy i bawi. Aktyw­ność w takiej for­mie i towa­rzy­stwie poko­cha każ­da z Was!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  PodróżeVers24 Bloguje

  Podróż z Indią. Nowa Zelandia.

  Mimo tego, że nie uda­ło mi się wypić kawy z naj­bar­dziej zna­ną pro­jek­tant­ką Karen Wal­ker, i tak nie żału­ję, że odwie­dzi­łam Nową Zelan­dię. Od dzie­ciń­stwa marzy­łam, aby wybrać się tam, praw­do­po­dob­nie przez książ­ki o tym nie­zwy­kłym…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *