Vers24 Bloguje

Czego pożalujesz za 10 lat ?

Tekst: Moni­ka Koryś

Kto dzi­siaj poważ­nie zasta­na­wia się nad kon­se­kwen­cja­mi swo­ich poczy­nań, czy decy­zji? Praw­do­po­dob­nie nie­wie­le z nas… A następ­stwa pew­nych zacho­wań wca­le nie muszą być widocz­ne od razu. War­to oszczę­dzić sobie fatal­nych skut­ków w przy­szło­ści, wyni­ka­ją­cych z dzi­siej­szych igno­ran­cji. Wobec tego Vers-24 chce przy­po­mnieć, że to co dzi­siaj wyglą­da jak poświę­ca­nie się, odma­wia­nie sobie bądź prze­sad­ne sta­ra­nie, oka­że się naj­wspa­nial­szą inwe­sty­cją w przy­szło­ści!! Prze­czy­taj poru­sza­ne przez nas aspek­ty i nasze rady, nie musisz od razu wszyst­kie­go skraj­nie zmie­niać! Prze­myśl, a może zde­cy­du­jesz stop­nio­wo inwe­sto­wać w sie­bie?

Poża­łu­jesz – uni­ka­nia kre­mów z filtr
Sto­so­wa­nie kre­mów z fil­trem to dba­łość zarów­no o zdro­wie jak i o uro­dę, ale korzy­ści pły­ną­cych z ich uży­wa­nia nie widać od razu, co nie­jed­no­krot­nie znie­chę­ca i wpły­wa na rezy­gna­cję. Prze­ko­nu­je­my jed­nak, że napraw­dę war­to! Nie­ste­ty szko­dli­we pro­mie­nio­wa­nie UV towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia… nie tyl­ko wte­dy, gdy leży­my cały dzień na pla­ży. Skó­ra, któ­ra nie jest codzien­nie chro­nio­na przed tymi nie­bez­piecz­ny­mi pro­mie­nia­mi, jest nara­żo­na na szyb­sze pro­ce­sy foto­sta­rze­nia oraz raka!

Poża­łu­jesz – pale­nia papie­ro­sów
Zaczy­na się od nie­win­ne­go popa­la­nia tyl­ko w towa­rzy­stwie, a koń­czy nie­bez­piecz­nym nało­giem, któ­ry czym prę­dzej powin­no się zwal­czyć, bo im dłu­żej palisz tym więk­szą szko­dę czy­nisz swo­je­mu orga­ni­zmo­wi! Nałóg może być fatal­ny w skut­kach: rak płuc, krta­ni, prze­ły­ku, nie­do­krwie­nie ser­ca, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze czy udar – to bar­dzo dobre argu­men­ty, żeby już dziś zasta­no­wić się czy war­to igno­ro­wać wyni­ka­ją­ce z pale­nia kon­se­kwen­cje.

Poża­łu­jesz – zanie­dba­nia zębów
Stan uzę­bie­nie zawsze będzie wizy­tów­ką nasze­go uśmie­chu, dla­te­go nie war­to zapo­mi­nać o regu­lar­nym dba­niu o nie­go. O sys­te­ma­tycz­nym szczot­ko­wa­niu zębów i czysz­cze­niu prze­strze­ni jamy ust­nej chy­ba nie musi­my przy­po­mi­nać, bo to naj­waż­niej­sze czyn­no­ści nie tyl­ko dla zacho­wa­nia świe­żo­ści, ale tak­że do zni­we­lo­wa­nia bak­te­rii kumu­lu­ją­cych się tam z resz­tek jedze­nia. Zwróć­my uwa­gę na przyj­mo­wa­ne pro­duk­ty – prze­sad­ne ilo­ści cukru, kon­ser­wan­tów czy barw­ni­ków wszyst­ko to „prze­cho­dzi” przez jamę ust­ną i nie obcho­dzi się bez szko­dy dla sta­nu zębów! Ponad­to cho­ro­by zębów i dzią­seł poważ­nie wpły­wa­ją na stan ser­ca i ukła­du krą­że­nia, wobec cze­go lecze­nia ich nie powin­ni­śmy odkła­dać w cza­sie.

Poża­łu­jesz – cią­głe­go impre­zo­wa­nia
Nie ukry­waj­my…  Styl życia pełen sta­łe­go impre­zo­wa­nia: to nie jeden destruk­cyj­ny motyw dla nasze­go orga­ni­zmu, ale cała masa! Nie­prze­spa­ne noce, pod­ja­da­nie, duże daw­ki alko­ho­lu, popa­la­nie papie­ro­sów, cało­noc­ny hałas… Kon­se­kwen­cją tego połą­cze­nia jest nie tyl­ko gor­szy wygląd, zmę­czo­na skó­ra, opuch­nię­te cia­ło i fatal­ne samo­po­czu­cie. Takie postę­po­wa­nie, czę­ściej niż raz na jakiś czas, wpły­nie na wiot­cze­nie Two­jej skó­ry, poważ­ne szko­dy ukła­du odpor­no­ścio­we­go i sys­te­mu krą­że­nia! Dla­te­go hucz­nie i inten­syw­nie świę­tuj waż­ne wyda­rze­nia w swo­im życiu, ale nigdy nie popa­daj w impre­zo­wy ciąg. Spo­ra­dycz­ne błę­dy czy zabu­rze­nia w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu nie zaszko­dzą, a pew­nie będą przy­jem­ną odskocz­nią od rze­czy­wi­sto­ści, tyl­ko nigdy nie prze­sa­dzaj z czę­sto­tli­wo­ścią!

Poża­łu­jesz – nie­zdro­we­go odży­wia­nia
Fast food, goto­we pro­duk­ty, puste kalo­rie, nie­re­gu­lar­ne posił­ki, nie­do­bór wita­min i mine­ra­łów – to wszyst­ko praw­do­po­dob­nie odbi­je się nie tyl­ko na Two­jej syl­wet­ce oraz wyglą­dzie, ale tak­że na zdro­wiu! Jeśli zigno­ru­jesz zupeł­nie sys­tem odży­wia­nia dzi­siaj, to w przy­szło­ści cze­ka­ją Cię licz­ne pro­ble­my z ukła­dem krą­że­nia, pokar­mo­wym, z zatrzy­ma­niem meta­bo­li­zmu, a poza tym poważ­nie ucier­pią: Two­ja skó­ra, wło­sy, paznok­cie. Co wię­cej z wie­kiem trud­niej utrzy­mać nie­na­gan­ną figu­rę oraz zadbać o ela­stycz­ność skó­ry i inne ele­men­ty uro­dy. Pomyśl o tym już teraz, a w przy­szło­ści Two­je cia­ło na pew­no się odwdzię­czy!

Poża­łu­jesz- bra­ku aktyw­no­ści fizycz­nej
Cho­ciaż panu­je wszech­obec­na moda na aktyw­ność rucho­wą, nie każ­dy zda­je sobie spra­wę z jej nie­oce­nio­nych korzy­ści. Szyb­sze efek­ty odchu­dza­nia to tyl­ko „kro­pla w morzu”.  Sta­ła aktyw­ność fizycz­na chro­ni Twój układ odpor­no­ścio­wy i zapo­bie­ga wie­lu cho­ro­bom, opóź­nia pro­ce­sy sta­rze­nia skó­ry, pozwa­la jej zacho­wać jędr­ność i ela­stycz­ność. Co wię­cej przy­śpie­sza meta­bo­lizm, któ­ry z wie­kiem słab­nie i powo­du­je odkła­da­niu tkan­ki tłusz­czo­wej. Zapew­nia tak­że ogrom­ną daw­kę ener­gii i pozy­tyw­ne­go samo­po­czu­cia, poprzez uak­tyw­nia­nie odpo­wied­nich hor­mo­nów. Sprzy­ja spo­koj­ne­mu i rege­ne­ru­ją­ce­mu snu oraz uła­twia radze­nie sobie z pro­ble­ma­mi. Pole­ca­my się prze­ko­nać!

Poża­łu­jesz – nie sta­wia­nia sobie celów
Popu­lar­ne „car­pe diem” i życie chwi­lą nie­ste­ty nie zda­je egza­mi­nu na przy­szłość. Na pod­sta­wie badań naukow­ców, jeśli nie sta­wiasz sobie celów, to nic nie osią­gniesz! Posta­raj się zna­leźć w sobie ambi­cję i posta­wić okre­ślo­ne aspi­ra­cje, a będziesz mogła stop­nio­wa dążyć do ich reali­za­cji, wte­dy to świa­do­mie, nie przez przy­pa­dek i kon­se­kwent­nie będziesz świę­to­wać swo­je suk­ce­sy, co dodat­ko­wo budu­je pew­ność sie­bie i samo­za­do­wo­le­nie.

Poża­łu­jesz – „pale­nia za sobą mostów”
To co dzi­siaj może być mało istot­ne zarów­no w Two­im śro­do­wi­sku pra­cy, jak i gene­ral­nie oto­cze­niu, w przy­szło­ści może oka­zać się nie­oce­nio­ne. Życie czę­sto zata­cza „spryt­ny krąg”, nigdy nie wia­do­mo jak wie­le osób, któ­re „dziś” poja­wia­ją się wokół Cie­bie, będzie nie­zbęd­nych do popra­wy jako­ści Two­je­go życia w przy­szło­ści. Ist­nie­je więc bar­dzo duże praw­do­po­do­bień­stwo, że nie­zbęd­na będzie przy­słu­ga, kon­kret­ne kon­tak­ty czy nawet list refe­ren­cyj­ny od pra­co­daw­cy. Dla­te­go pamię­taj bez wzglę­du na przy­czy­nę koń­cze­nia sto­sun­ków mię­dzy­ludz­kich sta­raj się o miłą atmos­fe­rę i utrzy­ma­nie pozy­tyw­nych opi­nii.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *