JedzenieStyl życia

Żywność, która odmładza

  1. Oliwa z oliwek (extra vergine)

Oli­wa z oli­wek jest jed­nym z naj­zdrow­szych tłusz­czów na zie­mi. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia wyka­za­ły, że może ona chro­nić przed cho­ro­ba­mi zwią­za­ny­mi z pro­ce­sem sta­rze­nia. Obni­ża ciśnie­nie krwi, zmniej­sza ryzy­ko cho­rób ser­ca oraz zapo­bie­ga wystą­pie­niu syn­dro­mu meta­bo­licz­ne­go. Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne oraz te prze­pro­wa­dzo­ne na zwie­rzę­tach suge­ru­ją, że oli­wa z oli­wek ma sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i może chro­nić skó­rę przed popa­rze­nia­mi sło­necz­ny­mi. Dodat­ko­wo, pra­wie 73 pro­cent oli­wy to jed­no­nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, któ­re zwięk­sza­ją ela­stycz­ność i jędr­ność skóry.

Oliwa z oliwek, pomidory, awokado, Oliwa z oliwek (extra vergine)

  1. Zielona herbata

Zie­lo­na her­ba­ta boga­ta jest w prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re chro­nią nasz orga­nizm przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Wśród anty­ok­sy­dan­tów szcze­gól­ną rolę odgry­wa­ją poli­fe­no­le, któ­re chro­nią przez cho­ro­ba­mi ser­ca, cukrzy­cą oraz pro­ce­sa­mi zapal­ny­mi. Poli­fe­no­le mogą rów­nież pomóc w ochro­nie kola­ge­nu (głów­ne biał­ko w skó­rze), co opóź­nia pro­ces starzenia.

Zielona herbata

  1. Tłuste ryby

Tłu­ste ryby to praw­dzi­wy hit prze­ciw­sta­rze­nio­wy. Kwa­sy omega‑3 chro­nią mię­dzy inny­mi przed cho­ro­ba­mi ser­ca i pro­ce­sa­mi zapal­ny­mi. Bada­nia suge­ru­ją tak­że, że mogą one chro­nić przed uszko­dze­nia­mi, któ­re wystę­pu­ją w skó­rze pod­czas eks­po­zy­cji sło­necz­nej. Łosoś, jed­na z naj­bar­dziej popu­lar­nych rodza­jów tłu­stych ryb zawie­ra dodat­ko­wo skład­nik o nazwie astak­san­ty­na, któ­ry jest sil­nym przeciwutleniaczem.

  1. Gorzka czekolada

Mawia­ją, że gorz­ka cze­ko­la­da pod wzglę­dem pro­fi­lu anty­ok­sy­dan­tów nie ma sobie rów­nych. Na gło­wę bije nawet jago­dy acai, jago­dy i żura­wi­nę. Bada­nia suge­ru­ją, że obni­ża ciśnie­nie krwi, zwięk­sza wraż­li­wość na insu­li­nę i popra­wia ela­stycz­ność tęt­nic. Cze­ko­la­da zawie­ra anty­ok­sy­dan­ty zwa­ne fla­wo­no­la­mi, któ­re chro­nią skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych. Jed­nak ilość fla­wo­no­li zawar­ta w cze­ko­la­dzie zmie­nia się znacz­nie w zależ­no­ści od jej rodza­ju. Nale­ży pamię­tać, że im wyż­sza zawar­tość kakao, tym wyż­sza zawar­tość fla­wo­no­li. Wybie­raj­cie ciem­ną cze­ko­la­dę z zawar­to­ścią co naj­mniej 70 pro­cent kakao.

  1. Warzywa

Warzy­wa zawie­ra­ją prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re poma­ga­ją zmniej­szyć ryzy­ko cho­rób ser­ca, zaćmy oraz nowo­two­rów. Wie­le warzyw boga­tych jest w karo­te­no­idy (takie jak beta-karo­ten), któ­re chro­nią przed pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym i dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, co może dopro­wa­dzić do szyb­sze­go sta­rze­nia się skó­ry. Naj­lep­szym źró­dłem beta-karo­te­nu jest mar­chew, dynia oraz słod­kie ziem­nia­ki. Wie­le warzyw zawie­ra duże ilo­ści wita­mi­ny C, któ­ra wspo­ma­ga pro­duk­cję kola­ge­nu i wyka­zu­je sil­ne dzia­ła­nie przeciwutleniające.

warzywa

  1. Nasiona lnu

Nasio­na lnu zawie­ra­ją ligna­ny, któ­re obni­ża­ją stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu oraz cukru we krwi, chro­nią przez roz­wo­jem raka pier­si i raka pro­sta­ty.  Są rów­nież dosko­na­łym źró­dłem kwa­su ALA (kwas alfa lipo­no­wy), któ­ry chro­ni skó­rę przed pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym i może zmniej­szyć zwią­za­ne ze słoń­cem uszko­dze­nia skóry.

  1. Granat

Gra­nat to jeden z naj­zdrow­szych owo­ców. Zawar­te w nim anty­ok­sy­dan­ty zmniej­sza­ją sta­ny zapal­ne i poma­ga­ją chro­nić skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni słonecznych.

  1. Awokado

Awo­ka­do jest boga­te w zdro­we dla ser­ca tłusz­cze, błon­nik oraz wita­mi­ny i mine­ra­ły. Ponad­to awo­ka­do zawie­ra uni­kal­ne związ­ki zwa­ne alko­ho­la­mi poli­hy­drok­sy­lo­wa­ny­mi. Poma­ga­ją one zwal­czyć stan zapal­ny, chro­nią skó­rę przed słoń­cem i poma­ga­ją w napra­wie uszko­dzo­ne­go DNA. Wyso­ka zawar­tość tłusz­czów jed­no­nie­na­sy­co­nych oraz anty­ok­sy­dan­tów lute­iny i zeak­san­ty­ny zapew­nia dodat­ko­wą ochro­nę dla skóry.

  1. Pomidory

Dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści liko­pe­nu pomi­do­ry dostar­cza­ją nasze­mu orga­ni­zmo­wi wie­lu korzy­ści zdro­wot­nych. Liko­pen zmniej­sza ryzy­ko roz­wo­ju cho­rób ser­ca, uda­ru mózgu i raka pro­sta­ty. Bada­nia suge­ru­ją, że może on rów­nież chro­nić skó­rę przed szko­dli­wy­mi pro­mie­nia­mi słonecznymi.

pomidory

Oprócz spo­ży­wa­nia wyżej wymie­nio­nych pro­duk­tów, nale­ży uni­kać tyto­niu, moc­nej kawy, her­ba­ty oraz alko­ho­lu, któ­re w nad­mia­rze szko­dzą naszej skó­rze. Ponad­to war­to zadbać o regu­lar­ny wysi­łek fizyczny.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest niedalekim…
Więcej