FilmKultura

Dlaczego warto obejrzeć film „Dior i ja”?

Dior i ja” to opo­wieść o nie­śmia­łym czło­wie­ku, któ­ry sta­nął przed ogrom­nym wyzwa­niem – stwo­rze­niem kolek­cji hau­te coutu­re w cią­gu 8 tygo­dniu. Tym śmiał­kiem i głów­nym boha­te­rem jest bel­gij­ski pro­jek­tant Raf Simons wal­czą­cy z presją,…

Więcej
MakijażUroda

Dior fanem Selfie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: telegraph.co.uk   Dior jako jed­na z naj­star­szych, jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej cenio­nych marek na świ­cie, wycho­dzi naprze­ciw swo­im klient­kom. Podą­ża­jąc z bie­giem cza­su, stwo­rzył pro­dukt, któ­ry oprócz kla­sycz­ne­go kry­cia popra­wi Twój wygląd na zdjęciu!…

Więcej
NewsroomUroda

Zobacz, jak łączyć nowości kosmetyczne Diora

Rzę­sy odmie­nio­ne w tech­ni­co­lo­rze… Po raz pierw­szy, oczy wykre­owa­ne przez Dior Addict. Mar­ka otwie­ra jeden z naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cych roz­dzia­łów w histo­rii Dior Addict i odkry­wa przed nami praw­dzi­wy feno­men maki­ja­żu: tusz do rzęs, któ­ry za jednym…

Więcej
NewsroomUroda

Dior Addict - podróż do krainy zapachów

Dior potra­fi marzyć i speł­niać marze­nia. O kobie­tach i dla kobiet, ich uro­dy, przy­jem­no­ści i wol­no­ści. Od 1946 roku Chri­stian Dior, któ­ry kró­lu­je na Ave­nue Mon­ta­igne zysku­je mia­no „Master of Won­der”. Wcie­la się w cza­ro­dzie­ja, któ­ry potra­fi przy­wró­cić radość życia kobie­tom po okrut­nej wojen­nej otchła­ni. Twór­cze natchnie­nie nada­ją­ce toż­sa­mość mar­ce jest jak tchnie­nie życia. Rów­nież dzi­siaj ta wital­na siła oddzia­łu­je z całą mocą, ucie­le­śnia­jąc pra­gnie­nie rado­ści, mło­do­ści i odważ­nych wyzwań. 

Więcej