ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiesz o H&M

Wszy­scy mają przy­naj­mniej jed­ną rzecz w swo­im domu z H&M’u. Nic dziw­ne­go, to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek odzie­żo­wych na świe­cie. Pocho­dzą­ca ze Szwe­cji mar­ka jest ulu­bie­ni­cą dzie­ci, mło­dzie­ży, kobiet i męż­czyzn, a nawet kobiet w ciąży.…

Więcej
ModaNewsroom

Zakupy na miarę XXI wieku

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: VERS-24, scre­en­shots, pinterest.com Asor­ty­ment eks­klu­zyw­nych domów mody już daw­no prze­stał być dostęp­ny tyl­ko dla wybra­nych. Dziś bez wycho­dze­nia z domu może­my stać się wła­ści­ciel­ka­mi naj­bar­dziej topo­wych akce­so­riów i ubrań, któ­re dopie­ro co…

Więcej
ModaTrendy

NieNUDEny trend na lato!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: net-a-porter.com, mytheresa.com, crew.com, zara.com Cie­li­sty, beżo­wy, pia­sko­wy, popu­lar­nie zwa­ny nude ma wie­le okre­śleń, a jego naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną wła­ści­wo­ścią jest sto­no­wa­na, jasna i bar­dzo natu­ral­na bar­wa, któ­ra dobrze współ­gra z innymi…

Więcej