ModaNewsroom

Vans świętuje 90. urodziny Myszki Mickey, prawdziwej legendy, listopadową kolekcją kapsułową  

W tym mie­sią­cu Vans zaska­ku­je wszyst­kich fanów, nie­za­leż­nie od wie­ku, spe­cjal­ną edy­cją obu­wia i odzie­ży, powsta­łą z oka­zji 90-tych uro­dzin Mysz­ki Mic­key. Kolek­cja tra­fi do ogól­no­świa­to­wej sprze­da­ży 16 listo­pa­da. Kon­ty­nu­ując suk­ce­sy paź­dzier­ni­ko­wej kolek­cji Vans x…

Więcej