Czy leczenie łysienia przeszczepem włosów BHT jest skuteczne?

Prze­szcze­py wło­sów są prak­ty­ko­wa­ne przez chi­rur­gów este­tycz­nych od wie­lu lat, jed­nak meto­da BHT to cał­ko­wi­cie nowy kie­ru­nek w trans­plan­ta­cji wło­sów. Dotych­czas sku­tecz­ność lecze­nia uwa­run­ko­wa­na była…

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

Zabieg rekon­struk­cji JOICO K-PAK Hair Repa­ir Sys­tem to prze­zna­czo­ny dla każ­de­go typu wło­sów pro­fe­sjo­nal­ny 30-minu­to­wy, 4-eta­po­wy zabieg wyko­ny­wa­ny wyłącz­nie w salo­nach fry­zjer­skich. Zabieg odbu­do­wu­je i wzmac­nia znisz­czo­ne wło­sy, zwięk­sza ich blask, przy­wra­ca opty­mal­ne nawil­że­nie. Pole­ca­ny jest wszyst­kim, któ­rzy marzą o jedwa­bi­stych, gład­kich i zdro­wych wło­sach.

ABSOLUE KÉRATINE – linia do włosów zniszczonych, łamliwych, osłabionych

Wie­lo­po­zio­mo­wa odbu­do­wa i rege­ne­ra­cja, dzię­ki cze­mu wło­sy z dnia na dzień sta­ją się bar­dziej lśnią­ce, moc­ne, mięk­kie i błysz­czą­ce – czy­li po pro­stu zdrow­sze i pięk­niej­sze. Dodat­ko­wym atu­tem pro­duk­tów jest pięk­ny, zmy­sło­wy zapach, pozwa­la­ją­cy poczuć się jak w ele­ganc­kim SPA.

Wyniki konkursu VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, dzię­ku­je­my za tak licz­ny udział w naszym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym wspól­nie z mar­ką Joico. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki, sprawdź­cie, czy  dopi­sa­ło Wam szczę­ście 😉

CZYM JEST CUREPLEX?

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Vers-24 Zdję­cia: Vers-24 VERS-24 team odwie­dził ostat­nio salon Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie przy Zgo­da 13, by na wła­snej skó­rze wypró­bo­wać dzia­ła­nie naj­now­szej kura­cji Cure­plex.…

Przeprowadź analizę kolorystyczną i wybierz dla siebie idealny kolor włosów!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: byrdie.com Dobra­nie odpo­wied­nie­go tonu wło­sów nie jest tak do koń­ca oczy­wi­stym wybo­rem, ponie­waż nie zawsze to, co podo­ba ci się u…

Haute Couture Fall/Winter 2015 – trendy we fryzurach

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: style.com, pinterest.com Poka­zy z serii hau­te coutu­re na sezon jesien­no – zimo­wy 2015 po raz kolej­ny zabra­ły entu­zja­stów eks­klu­zyw­nych pro­jek­tów w eks­cy­tu­ją­cą podróż…

Grzywka – cięcie zawsze w modzie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Tren­dy wśród fry­zur zmie­nia­ją się tak jak te w modzie, pew­ne nur­ty i kla­sy­ki nigdy nie prze­sta­ną być na topie…

Akcja – regeneracja włosów

Pięk­ne i lśnią­ce wło­sy zawsze doda­ją kobie­cie wdzię­ku i uro­dy. Jedy­ną dro­gą pro­wa­dzą­cą do osią­gnię­cia celu jest regu­lar­na pie­lę­gna­cja, wewnętrz­na i zewnętrz­na. Dzi­siaj pod­po­wie­my Wam, co zro­bić przed latem, aby na pla­ży cie­szyć się zdro­wym wyglą­dem wło­sów.

Jak zrobić idealny, luźny kok?

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: pinterest.com, miarmarioenruinas.com Prze­pis na luź­ny kok w sty­lu Pary­żan­ki? Natu­ral­nie pięk­ne wło­sy, naj­le­piej umy­te poprzed­nie­go dnia (w ten spo­sób unik­nie­cie ich nad­mier­ne­go pusze­nia…

50 shades of grey, czyli TREND NA SZARE WŁOSY

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: usmagazine.com, pinterest.com Moda na „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya” nie prze­mi­ja. Po spe­cjal­nych kolek­cjach zmy­sło­wej bie­li­zny czy lakie­rów do paznok­ci inspi­ro­wa­nych kino­wym hitem, przy­szedł czas…

Fryzury 2014! Kontrola poza kontrolą!

Jeśli sto­jąc każ­de­go dnia przed lustrem zasta­na­wiasz się nie tyl­ko, w co masz się dziś ubrać, ale i jak uło­żyć wło­sy, mamy dla cie­bie pew­ną pro­po­zy­cję. A wła­ści­wie nie jed­ną, a aż pięć! Przed­sta­wia­my wam fry­zu­ry, któ­re pozo­sta­jąc w natu­ral­nym nie­ła­dzie są ide­al­ne nie tyl­ko pod­czas inten­syw­ne­go dnia w pra­cy, ale tak­że week­en­do­we­go wypo­czyn­ku poza mia­stem lub roman­tycz­nej kola­cji przy świe­cach. Zna­la­zły­śmy spo­sób na nie­wy­mu­szo­ny look dziew­czy­ny z sąsiedz­twa. Ide­al­ny dla każ­dej z nas!