Akcja – regeneracja włosów

Piękne i lśniące włosy zawsze dodają kobiecie wdzięku i urody. Jedyną drogą prowadzącą do osiągnięcia celu jest regularna pielęgnacja, wewnętrzna i zewnętrzna. Dzisiaj podpowiemy Wam, co zrobić przed latem, aby na plaży cieszyć się zdrowym wyglądem włosów.

Akcja - regeneracja włosów

Czap­ki noszo­ne na gło­wie przez całą zimę, suche powie­trze w kli­ma­ty­zo­wa­nych pomiesz­cze­niach i codzien­ne uży­wa­nie susza­rek, pro­stow­nic i lokó­wek naj­czę­ściej powo­du­ją, że wło­sy sta­ją się poro­wa­te, odbar­wia­ją się i tra­cą połysk. Łuska wło­sa jest otwar­ta przez co tra­ci on wil­goć. W kon­se­kwen­cji łamią się, kru­szą i zaczy­na­ją wypa­dać.

Naj­prost­szym spo­so­bem roz­wią­zu­ją­cym ten pro­blem jest zakup inten­syw­nie rege­ne­ru­ją­cej maski i szam­po­nu do wło­sów.

Jeśli nie macie ten­den­cji do prze­tłusz­cza­nia się wło­sów, pre­pa­rat odży­wia­ją­cy nale­ży poło­żyć na całą dłu­gość wło­sa, w prze­ciw­nym wypad­ku jedy­nie na koń­ców­ki. Znaj­du­ją­ce się w nim pro­te­iny utwo­rzą na powierzch­ni osłon­ki wło­sa ela­stycz­ną otocz­kę, rege­ne­ru­jąc sil­nie znisz­czo­ny włos oraz zahau­ją wysy­cha­nie.

Inną moż­li­wo­ścią wspo­ma­ga­ją­cą upo­ra­nie się  z nie­swor­ny­mi wło­sa­mi jest zasto­so­wa­nie odżyw­czych olej­ków np. arga­no­we­go lub maski. Po nało­że­niu pro­duk­tu, nale­ży wło­żyć cze­pek, ręcz­nik i ogrze­wać przez chwi­lę suszar­ką. Cie­płe powie­trze otwo­rzy łuski wło­sów przez co pro­dukt swo­bod­nie będzie mógł wnik­nąć w struk­tu­rę wło­sa. Taki zabieg nale­ży powtó­rzyć kil­ka razy w mie­sią­cu.

Pamię­taj­cie jed­nak, że gęstych i moc­nych odżyw­czo pre­pa­ra­tów nie nale­ży uży­wać zbyt czę­sto, gdyż mogą one nad­mier­nie obcią­żyć wło­sy przez co sta­ją się cięż­kie i nie­podat­ne na ukła­da­nie. Panie posia­da­ją­ce cien­kie  wło­sy powin­ny szcze­gól­nie uwa­żać, aby nie dopro­wa­dzić do efek­tu prze­tłusz­czo­nych wło­sów.

Zadba­nie o moc­ne wło­sy jest waż­ne szcze­gól­nie przed latem kie­dy wło­sy nara­żo­ne są na jesz­cze więk­sze znisz­cze­nia spo­wo­do­wa­ne dzia­ła­niem pro­mie­ni UV.

Zdro­we odży­wia­nie się zawsze powin­no sta­no­wić bazę, pod­sta­wę nasze­go zewnętrz­ne­go pięk­na. W przy­pad­ku wło­sów nie­zbęd­na może oka­zać się suple­men­ta­cja przez pew­nien okres pre­pa­ra­ta­mi mul­ti­wi­ta­mi­no­wy­mi w celu spo­tę­go­wa­nia efek­tu wzmac­nia­nia zewnętrz­ne­go. Wita­mi­na D3 wspo­ma­ga syn­te­zę bia­łek, zwłasz­cza kera­ty­ny. Selen i żela­zo są pomoc­ne jeśli u kogoś wystę­pu­ją pro­ble­my z tar­czy­cą. Wycią­gi roślin­ne ze skrzy­pu polne­go, cynk, krzem, magnez, flu­or, wita­mi­na H, kwas pan­to­te­no­wy, wita­mi­na B5 są nie­zwy­kle cen­ne dla struk­tu­ry wło­sa. Na pierw­sze efek­ty przyj­mo­wa­nych pre­pa­ra­tów trze­ba pocze­kać przy­naj­mniej 2–3 mie­sią­ce.

Domowe sposoby na wzmocnienie włosów 

Natu­ral­ne skład­ni­ki, któ­re znaj­dzie­my w zaci­szu wła­sne­go domu rów­nież mogą oka­zać się pomoc­ne w pro­ce­sie rege­ne­ra­cji. Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka spo­so­bów na  nie­swor­ne wło­sy. Pro­ste skład­ni­ki moż­na doku­pić w każ­dej apte­ce.

Włosy przesuszone, mocno zniszczone

Maska oliw­na

Nale­ży przy­go­to­wać łyżecz­kę oli­wy z oli­wek lub ole­ju rycy­no­we­go i połą­czyć ją z jed­nym suro­wym żółt­kiem oraz 2–3 kro­pla­mi wita­mi­ny A+E. Wszyst­kie skład­ni­ki łączy­my i wma­so­wu­je­my w skó­rę gło­wy i wło­sy. Natęp­nie zakła­da­my folio­wy cze­pek i owi­ja­my ręcz­ni­kiem. Cho­dzi­my w tur­ba­nie 20–30 minut, po czym zmy­wa­my wszyst­ko dokład­nie cie­płą wodą z dodat­kiem soku z cytry­ny lub octu. Zabieg powi­nien być wyko­ny­wa­ny dwa razy w tygo­dniu.

Mie­szan­ka mul­ti­wi­ta­mi­no­wa

Łączy­my 2–3 łyż­ki ole­ju rycy­no­we­go z łyżecz­ką soku z cytry­ny, 3 kap­suł­ka­mi  wita­mi­ny B1, 3 kapuł­ka­mi wita­mi­ny B2 i ampuł­ką wita­mi­ny C. Mik­stu­rę roz­pro­wa­dza­my na mokrych wło­sach. Pozo­sta­wia­my na 20 minut, następ­nie myje­my wło­sy. Zabieg powta­rza­my raz na 2 tygo­dnie przez okres 3 mie­się­cy.

 Odżyw­czy bal­sam

 Suro­we żółt­ko nale­ży połą­czyć z 10 g gli­ce­ry­ny, 10 kro­pla­mi soku z cytry­ny, 3 łyżecz­ka­mi wody. Mie­szan­kę wcie­ra­my w skó­rę gło­wy i pozo­sta­wia­my na 30 minut. Wło­sy myje­my cie­płą wodą z szam­po­nem. Zabieg powta­rza­my raz na 10 dni przez okres 2–3 mie­się­cy.

Wywar z sie­mie­nia lnia­ne­go

Łyżecz­kę sie­mie­nia lnia­ne­go nale­ży zalać 3 łyż­ka­mi wody i goto­wać przez kwa­drans. Nasio­na prze­ce­dzić przez sito, w celu uzy­ska­nia gala­ret­ki, któ­rą następ­nie kła­dzie­my na wło­sy. Kil­ka minut trzy­ma­my na głow­nie, po czym myje­my ją. Zabieg moż­na powtó­rzyć co 10 dni.

Włosy przetłuszczające się

Droż­dzo­wa masecz­ka

Łyż­kę droż­dzy roz­pusz­cza­my w odro­bi­nie cie­płe­go mle­ka i wcie­ra­my w skó­rę gło­wy. Pozo­sta­wia­my na kil­ka minut, dokład­nie myje­my. Masecz­kę war­to wyko­ny­wać raz w tygo­dniu.

Odżyw­ka cytry­no­wa

Sok wyci­śnię­ty z 2 cytryn nakła­da­my na gło­wę i prze­cze­su­je­my grze­bie­niem. Pozo­sta­wia­my na 20 minut. Gło­wę myje­my let­nią wodą. Czyn­ność powta­rza­my raz w tygo­dniu.

Maska alo­eso­wa

Jeden duży liść alo­esu, po dokład­nym umy­ciu mik­su­je­my z poło­wą szklan­ki cie­płej, prze­go­to­wa­nej wody. Następ­nie do mik­stu­ry doda­je­my łyżecz­kę mio­du i dokład­nie mie­sza­my. Całość nakła­da­my na zwil­żo­ne wło­sy, zakła­da­my cze­pek folio­wy, pozo­sta­wia­my na 20–30 min, po czym dokład­nie myje­my wło­sy. Masecz­kę wyko­nu­je­my raz na 10 dni.

Mamy nadzie­ję, że przed­sta­wio­ne zabie­gi wzmoc­nią wasze wło­sy dzię­ki cze­mu sta­ną się one buj­ne i lśnią­ce.

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy