NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

400 Odżywka bez spłukiwania_300ml

Mirac­le Ligh­twe­ight mar­ki Arte­go, to kosme­tyk, któ­ry chro­ni struk­tu­rę wło­sów i zabez­pie­cza przed szko­dli­wym dzia­ła­niem warun­ków atmos­fe­rycz­nych, takich jak pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne czy sło­na woda. Dosko­na­le spraw­dzi się tak­że jako pro­dukt ochron­ny pod­czas zabie­gów che­micz­nych i ter­micz­nych. Lek­ka for­mu­ła opar­ta na ole­ju lnia­nym i pro­te­inach jedwa­biu pozwa­la wygła­dzić splą­ta­ne wło­sy i nada­je im natu­ral­ną lek­kość i połysk, a wygod­na for­ma bez spłu­ki­wa­nia zapew­nia szyb­kość codzien­ne­go zabie­gu pie­lę­gna­cji. Mirac­le Ligh­twe­ight arte­go już przy pierw­szym zasto­so­wa­niu wyrów­nu­je struk­tu­rę wło­sa oraz nawil­ża go. Sto­so­wa­na regu­lar­nie chro­ni koń­ce wło­sów przed roz­dwa­ja­niem i spra­wia że wło­sy odzy­sku­ją gład­kość, połysk i obję­tość.

Odżyw­ka bez spłu­ki­wa­nia MIRACLE LIGHTWEIGHT ARTEGO:

 • chro­ni wło­sy pod­czas zabie­gów che­micz­nych
 • jest ide­al­nym pre­pa­ra­tem do zwil­ża­nia wło­sów przed strzy­że­niem, ukła­da­niem fry­zu­ry, sty­li­za­cją
 • nada­je obję­tość cien­kim wło­som, jed­no­cze­śnie nie obcią­ża­jąc ich
 • zmniej­sza sto­pień poro­wa­to­ści wło­sów od nasa­dy aż po koń­ce

Pojem­ność: 300 ml
Cena: 38,90 PLN

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
artego.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Jak rozpoznać swój typ cery?

  Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
  Więcej
  Uroda

  Mycie włosów odżywką - dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

  Mycie wło­sów zwy­kle roz­po­czy­na­my od nało­że­nia szam­po­nu, któ­ry następ­nie spłu­ku­je­my wodą i apli­ku­je­my odżyw­kę. To oczy­wi­ste, praw­da? War­to jed­nak myć wło­sy w odwrot­ny spo­sób. Prze­czy­taj, jak to zro­bić.  Myjąc wło­sy odżyw­ką oszczę­dza­my czas, wodę i…
  Więcej
  MakijażUroda

  Jak działają płyny micelarne?

  Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *