Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pielęgnacja i odżywianie włosów w okresie letnim jest niezbednym zabiegiem, jeśli chcemy utrzymać je w dobrej kondycji. Kosmetyk pielęgnujacy na lato powinien jednocześnie łączyć skuteczne odżywianie z ochroną przed utratą nawilżenia i z wygodą stosowania. Jaką nowość przygotowała marka Artego?

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

400 Odżywka bez spłukiwania_300ml

Mirac­le Ligh­twe­ight mar­ki Arte­go, to kosme­tyk, któ­ry chro­ni struk­tu­rę wło­sów i zabez­pie­cza przed szko­dli­wym dzia­ła­niem warun­ków atmos­fe­rycz­nych, takich jak pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne czy sło­na woda. Dosko­na­le spraw­dzi się tak­że jako pro­dukt ochron­ny pod­czas zabie­gów che­micz­nych i ter­micz­nych. Lek­ka for­mu­ła opar­ta na ole­ju lnia­nym i pro­te­inach jedwa­biu pozwa­la wygła­dzić splą­ta­ne wło­sy i nada­je im natu­ral­ną lek­kość i połysk, a wygod­na for­ma bez spłu­ki­wa­nia zapew­nia szyb­kość codzien­ne­go zabie­gu pie­lę­gna­cji. Mirac­le Ligh­twe­ight arte­go już przy pierw­szym zasto­so­wa­niu wyrów­nu­je struk­tu­rę wło­sa oraz nawil­ża go. Sto­so­wa­na regu­lar­nie chro­ni koń­ce wło­sów przed roz­dwa­ja­niem i spra­wia że wło­sy odzy­sku­ją gład­kość, połysk i obję­tość.

Odżyw­ka bez spłu­ki­wa­nia MIRACLE LIGHTWEIGHT ARTEGO:

  • chro­ni wło­sy pod­czas zabie­gów che­micz­nych
  • jest ide­al­nym pre­pa­ra­tem do zwil­ża­nia wło­sów przed strzy­że­niem, ukła­da­niem fry­zu­ry, sty­li­za­cją
  • nada­je obję­tość cien­kim wło­som, jed­no­cze­śnie nie obcią­ża­jąc ich
  • zmniej­sza sto­pień poro­wa­to­ści wło­sów od nasa­dy aż po koń­ce

Pojem­ność: 300 ml
Cena: 38,90 PLN

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
artego.pl
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy