NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe 

400 Odżywka bez spłukiwania_300ml

Mirac­le Ligh­twe­ight mar­ki Arte­go, to kosme­tyk, któ­ry chro­ni struk­tu­rę wło­sów i zabez­pie­cza przed szko­dli­wym dzia­ła­niem warun­ków atmos­fe­rycz­nych, takich jak pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne czy sło­na woda. Dosko­na­le spraw­dzi się tak­że jako pro­dukt ochron­ny pod­czas zabie­gów che­micz­nych i ter­micz­nych. Lek­ka for­mu­ła opar­ta na ole­ju lnia­nym i pro­te­inach jedwa­biu pozwa­la wygła­dzić splą­ta­ne wło­sy i nada­je im natu­ral­ną lek­kość i połysk, a wygod­na for­ma bez spłu­ki­wa­nia zapew­nia szyb­kość codzien­ne­go zabie­gu pie­lę­gna­cji. Mirac­le Ligh­twe­ight arte­go już przy pierw­szym zasto­so­wa­niu wyrów­nu­je struk­tu­rę wło­sa oraz nawil­ża go. Sto­so­wa­na regu­lar­nie chro­ni koń­ce wło­sów przed roz­dwa­ja­niem i spra­wia że wło­sy odzy­sku­ją gład­kość, połysk i objętość.

Odżyw­ka bez spłu­ki­wa­nia MIRACLE LIGHTWEIGHT ARTEGO:

 • chro­ni wło­sy pod­czas zabie­gów chemicznych
 • jest ide­al­nym pre­pa­ra­tem do zwil­ża­nia wło­sów przed strzy­że­niem, ukła­da­niem fry­zu­ry, stylizacją
 • nada­je obję­tość cien­kim wło­som, jed­no­cze­śnie nie obcią­ża­jąc ich
 • zmniej­sza sto­pień poro­wa­to­ści wło­sów od nasa­dy aż po końce

Pojem­ność: 300 ml
Cena: 38,90 PLN

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
artego.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  UrodaWłosy

  Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

  Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…
  Więcej
  Uroda

  Jak rozpoznać swój typ cery?

  Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
  Więcej
  Uroda

  Mycie włosów odżywką - dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

  Mycie wło­sów zwy­kle roz­po­czy­na­my od nało­że­nia szam­po­nu, któ­ry następ­nie spłu­ku­je­my wodą i apli­ku­je­my odżyw­kę. To oczy­wi­ste, praw­da? War­to jed­nak myć wło­sy w odwrot­ny spo­sób. Prze­czy­taj, jak to zro­bić.  Myjąc wło­sy odżyw­ką oszczę­dza­my czas, wodę i…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *