NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

400 Odżywka bez spłukiwania_300ml

Mirac­le Ligh­twe­ight mar­ki Arte­go, to kosme­tyk, któ­ry chro­ni struk­tu­rę wło­sów i zabez­pie­cza przed szko­dli­wym dzia­ła­niem warun­ków atmos­fe­rycz­nych, takich jak pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne czy sło­na woda. Dosko­na­le spraw­dzi się tak­że jako pro­dukt ochron­ny pod­czas zabie­gów che­micz­nych i ter­micz­nych. Lek­ka for­mu­ła opar­ta na ole­ju lnia­nym i pro­te­inach jedwa­biu pozwa­la wygła­dzić splą­ta­ne wło­sy i nada­je im natu­ral­ną lek­kość i połysk, a wygod­na for­ma bez spłu­ki­wa­nia zapew­nia szyb­kość codzien­ne­go zabie­gu pie­lę­gna­cji. Mirac­le Ligh­twe­ight arte­go już przy pierw­szym zasto­so­wa­niu wyrów­nu­je struk­tu­rę wło­sa oraz nawil­ża go. Sto­so­wa­na regu­lar­nie chro­ni koń­ce wło­sów przed roz­dwa­ja­niem i spra­wia że wło­sy odzy­sku­ją gład­kość, połysk i obję­tość.

Odżyw­ka bez spłu­ki­wa­nia MIRACLE LIGHTWEIGHT ARTEGO:

 • chro­ni wło­sy pod­czas zabie­gów che­micz­nych
 • jest ide­al­nym pre­pa­ra­tem do zwil­ża­nia wło­sów przed strzy­że­niem, ukła­da­niem fry­zu­ry, sty­li­za­cją
 • nada­je obję­tość cien­kim wło­som, jed­no­cze­śnie nie obcią­ża­jąc ich
 • zmniej­sza sto­pień poro­wa­to­ści wło­sów od nasa­dy aż po koń­ce

Pojem­ność: 300 ml
Cena: 38,90 PLN

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
artego.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  MakijażUroda

  Jak działają płyny micelarne?

  Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

  Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej        Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej…
  Więcej
  UrodaVers24 favorites

  Pielęgnacja skóry wrażliwej

  Skó­ra wraż­li­wa? Ja taką mam?! Skó­ra wraż­li­wa to ten z typów, z któ­rym nale­ży obcho­dzić się jak z „jaj­kiem”. Dla­cze­go? Jest deli­kat­na, reak­tyw­na i podat­na na dzia­ła­nie czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych takich jak sil­ny wiatr, mróz oraz…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *