10 przepasek, które odmienią Twoją fryzurę

Ma być kobieco, zwiewnie i nieco zawadiacko. Puszystym bouffant w stylu Amy Winehouse, szarfy, serpentyny, wstążki, tasiemki, lamówki, i aksamitki – to piękne dodatki, jakie możesz użyć do ozdoby swoich włosów. Jednak ten sezon zdecydowanie należy do przepasek!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, pinterest.com

PicMonkey Collage
Kwia­ty, kwia­ty, kwia­ty, kwia­ty i jesz­cze raz kwia­ty… Nie tyl­ko w ogród­kach, ale przede wszyst­kim na gło­wie! Motyw przy­jął się zarów­no w ele­ganc­kich kre­acjach, jak i wśród współ­cze­snych Hipi­sek, czy Boho Girl. Nie waż­ne jaki typ repre­zen­tu­jesz, sezon zaowo­co­wał w wachlarz prze­róż­nych prze­pa­sek z flo­ry­stycz­ny­mi moty­wa­mi, któ­re są teraz świa­to­wym hitem. Kró­lem jest duet Dolce&Gabbana. Naj­now­sza kolek­cja to ist­na sycy­lij­ska wio­sna w peł­nym roz­kwi­cie. Pną­cza kwia­tów, niczym dopie­ro kieł­ku­ją­ca wino­rośl, dzi­ko opla­ta­ją gło­wę deli­kat­nym wia­nusz­kiem. Splot kwie­ci­stych łań­cusz­ków i war­ko­czy wyglą­da nad wraz świe­żo i dziew­czę­co. Ta pozor­na ulot­ność oraz nie­opa­no­wa­nie to w grun­cie rze­czy ide­al­na, grec­ka har­mo­nia – nawet  jeśli wyda­je się, jak­by wszyst­ko mogło w każ­dej chwi­li wymknąć się spod kon­tro­li.  W osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku wło­ski dom mody daje wyraz sub­tel­nej siły i spój­no­ści wedle antycz­nej zasa­dy deco­rum.

hair-at-dolce-gabbana-spring-summer-2014-mfw

Bota­nicz­ny akcent zyskał popu­lar­ność, nale­ży więc spy­tać: co prócz este­ty­ki, wyróż­nia ofe­ro­wa­ne nam pro­duk­ty? Oczy­wi­ście wyko­na­nie, jakość i pocho­dze­nie mate­ria­łów. Wie­le marek, a tak­że spo­re gro pro­jek­tan­tów (w tym Vic­ki Sar­ge) pod­ję­ło współ­pra­cę z luk­su­so­wą fir­mą, któ­ra od 1895 roku zaj­mu­je się sprze­da­żą krysz­ta­łów. To oczy­wi­ście Sva­row­ski. I tak na przy­kład Erick­son Beamon zadba­ło, by kamie­nie otu­lić fili­gra­no­wy­mi liść­mi w taki spo­sób, by mięk­kie wykoń­cze­nie na wewnętrz­nej stro­nie zapew­nia­ło naj­wyż­szy kom­fort nosze­nia.
Co jesz­cze może nas zasko­czyć? Deli­kat­na wer­sja Euge­nii Kim zosta­ła wyko­na­na z aksa­mi­tu, a TOPSHOP zapew­nia 100% meta­lu. River Island czer­pa­ło inspi­ra­cje ze sty­lu retro sta­wia­jąc na czerń i bia­ły kwiat dają­cy efekt 3 D, a Jen­ni­fer Behr już od 8 lat two­rzy funk­cjo­nal­ne prze­pa­ski z krysz­ta­ła­mi, ćwie­ka­mi, łań­cu­cha­mi, ela­stycz­ny­mi fran­cu­ski­mi skó­ra­mi, ciem­nym meta­lem, ete­rycz­ny­mi szy­fo­na­mi, czy ręcz­nie szy­tym jedwa­biem.

2 PicMonkey Collage

3

Bar­tek Janusz, Erick­son Beamon, Valen­ti­no,
D&G, Top­shop, Euge­nia Kim, River Island,
Jen­ni­fer Behr, H&M, Vic­ki­sar­ge

Na deser mamy dla Was jesz­cze jeden praw­dzi­wy must have sezo­nu w kate­go­rii dodat­ków- skó­rza­ny dia­dem. Moż­na go nosić na wie­le spo­so­bów, jed­nak naj­le­piej pre­zen­tu­je się na –nie­zwy­kle mod­nym w tym sezo­nie – syme­trycz­nym prze­dział­ku. Trend widać u wie­lu mode­lek z tego­rocz­nych wybie­gów, choć praw­dzi­wym pio­nie­rem jest Valen­ti­no. Pasu­je do nie­go roman­tycz­na sty­li­za­cja księż­nicz­ki (wte­dy dia­dem może być wzbo­ga­co­ny ele­men­ta­mi kwia­tów lub koron­ko­wy­mi wstaw­ka­mi), dra­pież­nej City Girl pro­sto z Lon­dy­nu (sty­li­za­cję naj­le­piej wyra­zi ciem­no­ru­bi­no­wy odcień), czy ostrej rock’ówy (koniecz­nie w połą­cze­niu z z meta­licz­ny­mi inkru­sta­cja­mi).

valentino-rtw-ss20140-details-131_140107841775

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy