UrodaWłosy

10 przepasek, które odmienią Twoją fryzurę

Ma być kobieco, zwiewnie i nieco zawadiacko. Puszystym bouffant w stylu Amy Winehouse, szarfy, serpentyny, wstążki, tasiemki, lamówki, i aksamitki – to piękne dodatki, jakie możesz użyć do ozdoby swoich włosów. Jednak ten sezon zdecydowanie należy do przepasek!

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, pinterest.com

PicMonkey Collage
Kwia­ty, kwia­ty, kwia­ty, kwia­ty i jesz­cze raz kwia­ty… Nie tyl­ko w ogród­kach, ale przede wszyst­kim na gło­wie! Motyw przy­jął się zarów­no w ele­ganc­kich kre­acjach, jak i wśród współ­cze­snych Hipi­sek, czy Boho Girl. Nie waż­ne jaki typ repre­zen­tu­jesz, sezon zaowo­co­wał w wachlarz prze­róż­nych prze­pa­sek z flo­ry­stycz­ny­mi moty­wa­mi, któ­re są teraz świa­to­wym hitem. Kró­lem jest duet Dolce&Gabbana. Naj­now­sza kolek­cja to ist­na sycy­lij­ska wio­sna w peł­nym roz­kwi­cie. Pną­cza kwia­tów, niczym dopie­ro kieł­ku­ją­ca wino­rośl, dzi­ko opla­ta­ją gło­wę deli­kat­nym wia­nusz­kiem. Splot kwie­ci­stych łań­cusz­ków i war­ko­czy wyglą­da nad wraz świe­żo i dziew­czę­co. Ta pozor­na ulot­ność oraz nie­opa­no­wa­nie to w grun­cie rze­czy ide­al­na, grec­ka har­mo­nia – nawet  jeśli wyda­je się, jak­by wszyst­ko mogło w każ­dej chwi­li wymknąć się spod kon­tro­li.  W osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku wło­ski dom mody daje wyraz sub­tel­nej siły i spój­no­ści wedle antycz­nej zasa­dy decorum.

hair-at-dolce-gabbana-spring-summer-2014-mfw

Bota­nicz­ny akcent zyskał popu­lar­ność, nale­ży więc spy­tać: co prócz este­ty­ki, wyróż­nia ofe­ro­wa­ne nam pro­duk­ty? Oczy­wi­ście wyko­na­nie, jakość i pocho­dze­nie mate­ria­łów. Wie­le marek, a tak­że spo­re gro pro­jek­tan­tów (w tym Vic­ki Sar­ge) pod­ję­ło współ­pra­cę z luk­su­so­wą fir­mą, któ­ra od 1895 roku zaj­mu­je się sprze­da­żą krysz­ta­łów. To oczy­wi­ście Sva­row­ski. I tak na przy­kład Erick­son Beamon zadba­ło, by kamie­nie otu­lić fili­gra­no­wy­mi liść­mi w taki spo­sób, by mięk­kie wykoń­cze­nie na wewnętrz­nej stro­nie zapew­nia­ło naj­wyż­szy kom­fort noszenia.
Co jesz­cze może nas zasko­czyć? Deli­kat­na wer­sja Euge­nii Kim zosta­ła wyko­na­na z aksa­mi­tu, a TOPSHOP zapew­nia 100% meta­lu. River Island czer­pa­ło inspi­ra­cje ze sty­lu retro sta­wia­jąc na czerń i bia­ły kwiat dają­cy efekt 3 D, a Jen­ni­fer Behr już od 8 lat two­rzy funk­cjo­nal­ne prze­pa­ski z krysz­ta­ła­mi, ćwie­ka­mi, łań­cu­cha­mi, ela­stycz­ny­mi fran­cu­ski­mi skó­ra­mi, ciem­nym meta­lem, ete­rycz­ny­mi szy­fo­na­mi, czy ręcz­nie szy­tym jedwabiem.

2 PicMonkey Collage

3

Bar­tek Janusz, Erick­son Beamon, Valen­ti­no,
D&G, Top­shop, Euge­nia Kim, River Island,
Jen­ni­fer Behr, H&M, Vickisarge

Na deser mamy dla Was jesz­cze jeden praw­dzi­wy must have sezo­nu w kate­go­rii dodat­ków- skó­rza­ny dia­dem. Moż­na go nosić na wie­le spo­so­bów, jed­nak naj­le­piej pre­zen­tu­je się na –nie­zwy­kle mod­nym w tym sezo­nie – syme­trycz­nym prze­dział­ku. Trend widać u wie­lu mode­lek z tego­rocz­nych wybie­gów, choć praw­dzi­wym pio­nie­rem jest Valen­ti­no. Pasu­je do nie­go roman­tycz­na sty­li­za­cja księż­nicz­ki (wte­dy dia­dem może być wzbo­ga­co­ny ele­men­ta­mi kwia­tów lub koron­ko­wy­mi wstaw­ka­mi), dra­pież­nej City Girl pro­sto z Lon­dy­nu (sty­li­za­cję naj­le­piej wyra­zi ciem­no­ru­bi­no­wy odcień), czy ostrej rock’ówy (koniecz­nie w połą­cze­niu z z meta­licz­ny­mi inkrustacjami).

valentino-rtw-ss20140-details-131_140107841775

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  UrodaWłosy

  Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

  Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.
  Więcej
  Uroda

  ABSOLUE KÉRATINE – linia do włosów zniszczonych, łamliwych, osłabionych

  Wie­lo­po­zio­mo­wa odbu­do­wa i rege­ne­ra­cja, dzię­ki cze­mu wło­sy z dnia na dzień sta­ją się bar­dziej lśnią­ce, moc­ne, mięk­kie i błysz­czą­ce – czy­li po pro­stu zdrow­sze i pięk­niej­sze. Dodat­ko­wym atu­tem pro­duk­tów jest pięk­ny, zmy­sło­wy zapach, pozwa­la­ją­cy poczuć się jak w ele­ganc­kim SPA.
  Więcej
  UrodaWłosy

  CZYM JEST CUREPLEX?

  VERS-24 team odwie­dził ostat­nio salon Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie przy Zgo­da 13, by na wła­snej skó­rze wypró­bo­wać dzia­ła­nie naj­now­szej kura­cji Cure­plex. Jeste­ście cie­ka­wi, jakie efek­ty dał ten pro­fe­sjo­nal­ny zabieg odbu­do­wy wło­sów znisz­czo­nych zabie­ga­mi che­micz­ny­mi, dzia­ła­niem narzę­dzi termicznych…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *