UrodaWłosy

Jak zrobić idealny, luźny kok?

Przepis na luźny kok w stylu Paryżanki? Naturalnie piękne włosy, najlepiej umyte poprzedniego dnia (w ten sposób unikniecie ich nadmiernego puszenia się). To tak w dużym skrócie. Co dokładnie zrobić, żeby osiągnąć efekt artystycznego nieładu na głowie, a przy tym wyglądać naturalnie i glamour? 

Vers-24 podpowiada

Pierw­szą rze­czą, któ­rą musi­cie zro­bić jest pod­kre­śle­nie natu­ral­nej struk­tu­ry Waszych wło­sów. Do pro­stych wystar­czy lotion wygła­dza­ją­cy, do krę­co­nych – spray z solą mor­ską np. od Toni&Guy. Po nało­że­niu pro­duk­tu na wło­sy, może­cie prze­cze­sać je pal­ca­mi, naj­le­piej w pozy­cji z gło­wą w dół. Dodat­ko­wym kro­kiem jest spry­ska­nie wło­sów w nasa­dy suchym szam­po­nem, ale nie jest to ele­ment koniecz­ny, zwłasz­cza gdy wło­sy są wizu­al­nie w dobrej kondycji.

Krok dru­gi to zro­bie­nie prze­dział­ka, naj­bar­dziej do takiej fry­zu­ry pasu­je ten z boku gło­wy. Zbierz­cie wło­sy w wyso­ki kucyk, nie­wie­le poni­żej czub­ka gło­wy. Zwiąż­cie go cia­sno gum­ką i lek­ko roz­luź­nij­cie całość, pocią­ga­jąc wło­sy u nasa­dy w kie­run­ku czo­ła i wycią­ga­jąc poje­dyn­cze pasma przy uszach. Dobrą alter­na­ty­wą dla kucy­ka może też być warkocz.

Trze­cia i koń­co­wa czyn­ność: jeże­li macie bar­dzo dłu­gie i gęste wło­sy, zwiń­cie je, obkręć­cie wokół gum­ki na czub­ku for­mu­jąc kok i zwiąż­cie dru­gą gum­ką. Jeśli Wasze wło­sy są krót­sze i cień­sze, moment ze zwi­ja­niem i obkrę­ce­niem może­cie powtó­rzyć, ale zamiast kolej­nej gum­ki użyj­cie wsu­wek. Wepnij­cie kil­ka (nie wię­cej niż pięć) w takie miej­sca, by całość się trzy­ma­ła, ale nie była per­fek­cyj­nie uło­żo­na. Całość roz­luź­nij­cie nie­co pal­ca­mi i spry­skaj­cie deli­kat­nie (!!!) lakie­rem do wło­sów. Goto­we!

P.S. Ide­al­nym dodat­kiem do takiej fry­zu­ry jest meta­lo­wa opa­ska. Zer­k­nij­cie do nasze­go mar­co­we­go nie­zbęd­ni­ka- tam znaj­dzie­cie propozycję.

For Vers-24, Warsaw

Tekst: Gosia Bereza

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.
Więcej
Uroda

ABSOLUE KÉRATINE – linia do włosów zniszczonych, łamliwych, osłabionych

Wie­lo­po­zio­mo­wa odbu­do­wa i rege­ne­ra­cja, dzię­ki cze­mu wło­sy z dnia na dzień sta­ją się bar­dziej lśnią­ce, moc­ne, mięk­kie i błysz­czą­ce – czy­li po pro­stu zdrow­sze i pięk­niej­sze. Dodat­ko­wym atu­tem pro­duk­tów jest pięk­ny, zmy­sło­wy zapach, pozwa­la­ją­cy poczuć się jak w ele­ganc­kim SPA.
Więcej
UrodaWłosy

CZYM JEST CUREPLEX?

VERS-24 team odwie­dził ostat­nio salon Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie przy Zgo­da 13, by na wła­snej skó­rze wypró­bo­wać dzia­ła­nie naj­now­szej kura­cji Cure­plex. Jeste­ście cie­ka­wi, jakie efek­ty dał ten pro­fe­sjo­nal­ny zabieg odbu­do­wy wło­sów znisz­czo­nych zabie­ga­mi che­micz­ny­mi, dzia­ła­niem narzę­dzi termicznych…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *