Jak zrobić idealny, luźny kok?

Przepis na luźny kok w stylu Paryżanki? Naturalnie piękne włosy, najlepiej umyte poprzedniego dnia (w ten sposób unikniecie ich nadmiernego puszenia się). To tak w dużym skrócie. Co dokładnie zrobić, żeby osiągnąć efekt artystycznego nieładu na głowie, a przy tym wyglądać naturalnie i glamour? 

Vers-24 podpowiada

Pierw­szą rze­czą, któ­rą musi­cie zro­bić jest pod­kre­śle­nie natu­ral­nej struk­tu­ry Waszych wło­sów. Do pro­stych wystar­czy lotion wygła­dza­ją­cy, do krę­co­nych – spray z solą mor­ską np. od Toni&Guy. Po nało­że­niu pro­duk­tu na wło­sy, może­cie prze­cze­sać je pal­ca­mi, naj­le­piej w pozy­cji z gło­wą w dół. Dodat­ko­wym kro­kiem jest spry­ska­nie wło­sów w nasa­dy suchym szam­po­nem, ale nie jest to ele­ment koniecz­ny, zwłasz­cza gdy wło­sy są wizu­al­nie w dobrej kon­dy­cji.

Krok dru­gi to zro­bie­nie prze­dział­ka, naj­bar­dziej do takiej fry­zu­ry pasu­je ten z boku gło­wy. Zbierz­cie wło­sy w wyso­ki kucyk, nie­wie­le poni­żej czub­ka gło­wy. Zwiąż­cie go cia­sno gum­ką i lek­ko roz­luź­nij­cie całość, pocią­ga­jąc wło­sy u nasa­dy w kie­run­ku czo­ła i wycią­ga­jąc poje­dyn­cze pasma przy uszach. Dobrą alter­na­ty­wą dla kucy­ka może też być war­kocz.

Trze­cia i koń­co­wa czyn­ność: jeże­li macie bar­dzo dłu­gie i gęste wło­sy, zwiń­cie je, obkręć­cie wokół gum­ki na czub­ku for­mu­jąc kok i zwiąż­cie dru­gą gum­ką. Jeśli Wasze wło­sy są krót­sze i cień­sze, moment ze zwi­ja­niem i obkrę­ce­niem może­cie powtó­rzyć, ale zamiast kolej­nej gum­ki użyj­cie wsu­wek. Wepnij­cie kil­ka (nie wię­cej niż pięć) w takie miej­sca, by całość się trzy­ma­ła, ale nie była per­fek­cyj­nie uło­żo­na. Całość roz­luź­nij­cie nie­co pal­ca­mi i spry­skaj­cie deli­kat­nie (!!!) lakie­rem do wło­sów. Goto­we!

P.S. Ide­al­nym dodat­kiem do takiej fry­zu­ry jest meta­lo­wa opa­ska. Zer­k­nij­cie do nasze­go mar­co­we­go nie­zbęd­ni­ka- tam znaj­dzie­cie pro­po­zy­cję.

For Vers-24, War­saw

Tekst: Gosia Bere­za

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
Komentarze

komen­ta­rzy