UrodaWłosy

CZYM JEST CUREPLEX?

VERS-24 team odwiedził ostatnio salon Creative Hair w Warszawie przy Zgoda 13, by na własnej skórze wypróbować działanie najnowszej kuracji Cureplex. Jesteście ciekawi, jakie efekty dał ten profesjonalny zabieg odbudowy włosów zniszczonych zabiegami chemicznymi, działaniem narzędzi termicznych oraz zanieczyszczeniami środowiska? Zapraszamy do lektury!

CUREPLEX to inno­wa­cyj­na, rewo­lu­cyj­na for­mu­ła o podwój­nym dzia­ła­niu. Two­rzy nowe wią­za­nia dwu­siarcz­ko­we we wnę­trzu wło­sa oraz zabez­pie­cza już ist­nie­ją­ce. Wzmac­nia kon­dy­cje wło­sów oraz ich ela­stycz­ność. CUREPLEX został stwo­rzo­ny jako uzu­peł­nie­nie sys­te­mu kolo­ry­za­cji oraz innych zabie­gów che­micz­nych, takich jak roz­ja­śnia­nie, trwa­ła ondu­la­cja, che­micz­ne pro­sto­wa­nie wło­sów, by sku­tecz­nie zapo­bie­gać uszko­dze­niom wło­sów. CUREPLEX chro­ni wło­sy przed uszko­dze­nia­mi che­micz­ny­mi bez zmia­ny w pro­ce­sie oraz stop­niu kolo­ry­za­cji, roz­ja­śnia­nia, trwa­łej ondu­la­cji oraz innych zabie­gów che­micz­nych. Nie wpły­wa rów­nież na moc oksy­dan­tu, spo­sób apli­ka­cji mie­sza­nek oraz czas pro­ce­su.

CUREPLEX to naj­bar­dziej sku­tecz­ne narzę­dzie w salo­nie fry­zjer­skim! Nie­za­leż­nie od tego czy wło­sy pod­da­wa­ne są zabie­gom che­micz­nym czy ter­micz­nym CUREPLEX zadba o ich ochro­nę.

Może być rów­nież sto­so­wa­ny jako samo­dziel­ny, pro­fe­sjo­nal­ny zabieg odbu­do­wy wło­sów znisz­czo­nych zabie­ga­mi che­micz­ny­mi, dzia­ła­niem narzę­dzi ter­micz­nych oraz zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska.

CZYM JEST CUREPLEX?CZYM JEST CUREPLEX?

Yani­na, dyrek­tor dzia­łu moda VERS-24: Mam dość znisz­czo­ne wło­sy po wie­lo­krot­nym ich roz­ja­śnia­niu, jed­nak z pew­no­ścią mogę powie­dzieć, że po ich rege­ne­ra­cji kura­cją Cure­plex efekt poczu­łam od razu. Wło­sy były mięk­kie w doty­ku, wyglą­da­ły bar­dzo zdro­wo. Co naj­lep­sze – nawet po umy­ciu wło­sów efekt pozo­stał widocz­ny. Pole­cam Cure­plex wszyst­kim kobie­tom, któ­re chcą w pro­sty, dość szyb­ki, ale bar­dzo sku­tecz­ny spo­sób popra­wić kon­dy­cję swo­ich wło­sów.

CZYM JEST CUREPLEX?CZYM JEST CUREPLEX?

Ola, foto­graf VERS-24: Moje wło­sy z natu­ry są bar­dzo cien­kie i szorst­kie w doty­ku, dodat­ko­wo łatwo się puszą, więc ich codzien­na sty­li­za­cja sta­no­wi nie lada wyzwa­nie. Po zasto­so­wa­niu zabie­gu Cure­plex efekt widocz­ny był od razu – sta­ły się bar­dziej gład­kie, lśnią­ce i ela­stycz­ne. Są o wie­le bar­dziej podat­ne na ukła­da­nie i wszel­kie zabie­gi sty­li­za­cyj­ne. Kura­cję Cure­plex pole­cam wszyst­kim, któ­rym zale­ży na natych­mia­sto­wej, zauwa­żal­nej popra­wie kon­dy­cji wło­sa, szcze­gól­nie gdy inne środ­ki pie­lę­gna­cyj­ne zawio­dły.

Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my dla fry­zjer­ki Elż­bie­ty Anny Boj­dziń­skiej!

Cre­ati­ve Hair od wie­lu lat znaj­du­je się w czo­łów­ce war­szaw­skich salo­nów fry­zjer­skich, zało­żo­ny przez ludzi z pasją do fry­zjer­stwa. Ofe­ru­ją wyso­kiej jako­ści usłu­gi z zakre­su pie­lę­gna­cji, sty­li­za­cji i kolo­ry­za­cji wło­sów, a wszyst­ko przy uży­ciu kosme­ty­ków naj­wy­żej jako­ści, takich jak: Joico, Sen­scien­ce (Shi­se­ido), Paul Mit­chell i Cure­plex. Cre­ati­ve Hair to umie­jęt­ność patrze­nia na wło­sy ina­czej niż inni…

Cure­plex + cze­sa­nie to koszt od 100 – 150 zł, w zależ­no­ści od dłu­go­ści i gęsto­ści wło­sów.

Salon Fry­zjer­ski Cre­ati­ve Hair
Ul. Zgo­da 13
00–012 War­sza­wa
Tel. 516 719 526

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaWłosy

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.
Więcej
Uroda

ABSOLUE KÉRATINE – linia do włosów zniszczonych, łamliwych, osłabionych

Wie­lo­po­zio­mo­wa odbu­do­wa i rege­ne­ra­cja, dzię­ki cze­mu wło­sy z dnia na dzień sta­ją się bar­dziej lśnią­ce, moc­ne, mięk­kie i błysz­czą­ce – czy­li po pro­stu zdrow­sze i pięk­niej­sze. Dodat­ko­wym atu­tem pro­duk­tów jest pięk­ny, zmy­sło­wy zapach, pozwa­la­ją­cy poczuć się jak w ele­ganc­kim SPA.
Więcej
UrodaWłosy

Akcja - regeneracja włosów

Pięk­ne i lśnią­ce wło­sy zawsze doda­ją kobie­cie wdzię­ku i uro­dy. Jedy­ną dro­gą pro­wa­dzą­cą do osią­gnię­cia celu jest regu­lar­na pie­lę­gna­cja, wewnętrz­na i zewnętrz­na. Dzi­siaj pod­po­wie­my Wam, co zro­bić przed latem, aby na pla­ży cie­szyć się zdro­wym wyglą­dem wło­sów.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *