Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to wła­śnie warun­ki geo­gra­ficz­ne mają wpływ na smak, zapach, inten­syw­ność czy tzw. body kawy. Odkry­wa­nie jej jed­no­rod­nych, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla regio­nu aro­ma­tów lub ich nie­oczy­wi­stych połą­czeń, to wyjąt­ko­we prze­ży­cie. Codzien­nie może­cie go doświad­czać w kawiar­niach Star­bucks!

Starbucks_Kawy ziarniste (2)

Skąd pocho­dzi Twój ulu­bio­ny smak?

Pola­cy uwiel­bia­ją pić kawę. Wg badań prze­pro­wa­dzo­nych przez TNS OBOP na zle­ce­nie Star­bucks, aż 75% z nas nie wyobra­ża sobie dnia bez kub­ka tego napo­ju. Przede wszyst­kim dla­te­go, że potra­fi popra­wić nastrój i pozwa­la się zre­lak­so­wać. Jak poka­zu­ją bada­nia, kawę ceni­my rów­nież za smak. O jego walo­rach decy­du­je przede wszyst­kim rejon, z któ­re­go pocho­dzą ziar­na. Naj­lep­sze na świe­cie plan­ta­cje znaj­du­ją się w trzech głów­nych regio­nach: Ame­ry­ce Łaciń­skiej, Afry­ce i Pół­wy­spie Arab­skim oraz Azji i rejo­nach Pacy­fi­ku. Stam­tąd pozy­ski­wa­ne są wyse­lek­cjo­no­wa­ne ziar­na, któ­rych każ­da odmia­na nada­je kawie wyra­zi­sty smak, za któ­ry tak ją uwiel­bia­my.

Podróż po świe­cie sma­ków Star­bucks®

Wśród naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych na świe­cie kaw, gatun­ki z Ame­ry­ki Łaciń­skiej zaj­mu­ją szcze­gól­ne miej­sce. Gorą­cy i wil­got­ny laty­no­ame­ry­kań­ski kli­mat to warun­ki, któ­re sprzy­ja­ją upra­wie wyjąt­ko­wo deli­kat­nej kawy. Przy­kła­dem jest rosną­ca u stóp Andów, w oto­cze­niu dymią­cych wul­ka­nów, kawa Colum­bia, sły­ną­ca ze swej aro­ma­tycz­no­ści i wytraw­nej nuty sma­ko­wej orze­cha.

Kawy z regio­nu Afry­ki cha­rak­te­ry­zu­je z kolei owo­co­wy lub kwia­to­wy posmak. Zachwy­ca­ją soczy­sto­ścią oraz orzeź­wia­ją­cy­mi nuta­mi, któ­re zapew­nia­ją cytru­so­we aro­ma­ty. Taka jest wła­śnie kawa Kenya, któ­rej rześ­ki smak ide­al­nie odpo­wia­da gorą­ce­mu kli­ma­to­wi Afry­ki. Swo­ją roz­po­zna­wal­ność zawdzię­cza lek­kiej kwa­so­wo­ści uzy­ska­nej dzię­ki arma­tom cytru­so­wym, głów­nie grejp­fru­ta, ale tak­że cytry­ny lub cierp­kiej poma­rań­czy.

Nato­miast rejon Azji i Pacy­fi­ku wyróż­nia się kawa­mi o inten­syw­nym i moc­nym sma­ku oraz zio­ło­wym aro­ma­cie. Tę gru­pę naj­le­piej repre­zen­tu­je Suma­tra, kawa o nie­zwy­kle sil­nym, zio­ło­wym i zie­mi­stym posma­ku.

Przewodnik po smakach kawy

Kawo­we zamie­sza­nie

Oprócz kaw o jed­no­rod­nym pocho­dze­niu, gamę sma­ków Star­bucks uzu­peł­nia­ją mie­szan­ki. Swój nie­spo­ty­ka­ny aro­mat zawdzię­cza­ją ziar­nom pocho­dzą­cym z róż­nych zakąt­ków świa­ta” – tłu­ma­czy Alek­san­dra Stę­pień, Star­bucks Cof­fee Master. – „Ich nie­zwy­kłość tkwi wła­śnie w egzo­tycz­nym połą­cze­niu, dzię­ki któ­re­mu uzy­sku­je się peł­nię sma­ku. Jeste­śmy z nich wyjąt­ko­wo dum­ni, ponie­waż dzię­ki sta­ran­ne­mu dobo­ro­wi zia­ren i wie­lu degu­sta­cjom, potra­fi­my stwo­rzyć kawę ide­al­ną” – doda­je. Taką mie­szan­ką jest m.in. Caf­fe Vero­na sku­pia­ją­ca w sobie moc i inten­syw­ność azja­tyc­kich kaw oraz słod­ki, cze­ko­la­do­wy smak zaczerp­nię­ty z laty­no­ame­ry­kań­skich aro­ma­tów. Dzię­ki tym i wie­lu innym połą­cze­niom, w Star­bucks powsta­ją ory­gi­nal­ne kom­po­zy­cje, któ­re zapew­nia­ją klien­tom jesz­cze wię­cej pysz­nych, sma­ko­wych wra­żeń.

Starbucks_Guatemala Antigua (1024x1024) Starbucks_Kenya (1024x1024) Starbucks_Sumatra (1024x1024)

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?
TOP 7 RESTAURACJI NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
DZIEWCZYNA Z MISJĄ. JOANNA PACHLA I JEJ „WYRWANE Z KONTEKSTU”Komentarze

komen­ta­rzy