Styl życia

Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Pas kawowy to doskonale znany miłośnikom kawy obszar na ziemi. Regiony położone między Zwrotnikami Raka i Koziorożca uchodzą bowiem za unikalne tereny, na których pozyskiwane są najwyższej jakości ziarna kawowca. W  dużej mierze, to właśnie warunki geograficzne mają wpływ na smak, zapach, intensywność czy tzw. body kawy. Odkrywanie jej jednorodnych, charakterystycznych dla regionu aromatów lub ich nieoczywistych połączeń, to wyjątkowe przeżycie. Codziennie możecie go doświadczać w kawiarniach Starbucks!

Starbucks_Kawy ziarniste (2)

Skąd pocho­dzi Twój ulu­bio­ny smak?

Pola­cy uwiel­bia­ją pić kawę. Wg badań prze­pro­wa­dzo­nych przez TNS OBOP na zle­ce­nie Star­bucks, aż 75% z nas nie wyobra­ża sobie dnia bez kub­ka tego napo­ju. Przede wszyst­kim dla­te­go, że potra­fi popra­wić nastrój i pozwa­la się zre­lak­so­wać. Jak poka­zu­ją bada­nia, kawę ceni­my rów­nież za smak. O jego walo­rach decy­du­je przede wszyst­kim rejon, z któ­re­go pocho­dzą ziar­na. Naj­lep­sze na świe­cie plan­ta­cje znaj­du­ją się w trzech głów­nych regio­nach: Ame­ry­ce Łaciń­skiej, Afry­ce i Pół­wy­spie Arab­skim oraz Azji i rejo­nach Pacy­fi­ku. Stam­tąd pozy­ski­wa­ne są wyse­lek­cjo­no­wa­ne ziar­na, któ­rych każ­da odmia­na nada­je kawie wyra­zi­sty smak, za któ­ry tak ją uwielbiamy.

Podróż po świe­cie sma­ków Starbucks®

Wśród naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych na świe­cie kaw, gatun­ki z Ame­ry­ki Łaciń­skiej zaj­mu­ją szcze­gól­ne miej­sce. Gorą­cy i wil­got­ny laty­no­ame­ry­kań­ski kli­mat to warun­ki, któ­re sprzy­ja­ją upra­wie wyjąt­ko­wo deli­kat­nej kawy. Przy­kła­dem jest rosną­ca u stóp Andów, w oto­cze­niu dymią­cych wul­ka­nów, kawa Colum­bia, sły­ną­ca ze swej aro­ma­tycz­no­ści i wytraw­nej nuty sma­ko­wej orzecha.

Kawy z regio­nu Afry­ki cha­rak­te­ry­zu­je z kolei owo­co­wy lub kwia­to­wy posmak. Zachwy­ca­ją soczy­sto­ścią oraz orzeź­wia­ją­cy­mi nuta­mi, któ­re zapew­nia­ją cytru­so­we aro­ma­ty. Taka jest wła­śnie kawa Kenya, któ­rej rześ­ki smak ide­al­nie odpo­wia­da gorą­ce­mu kli­ma­to­wi Afry­ki. Swo­ją roz­po­zna­wal­ność zawdzię­cza lek­kiej kwa­so­wo­ści uzy­ska­nej dzię­ki arma­tom cytru­so­wym, głów­nie grejp­fru­ta, ale tak­że cytry­ny lub cierp­kiej pomarańczy.

Nato­miast rejon Azji i Pacy­fi­ku wyróż­nia się kawa­mi o inten­syw­nym i moc­nym sma­ku oraz zio­ło­wym aro­ma­cie. Tę gru­pę naj­le­piej repre­zen­tu­je Suma­tra, kawa o nie­zwy­kle sil­nym, zio­ło­wym i zie­mi­stym posmaku.

Przewodnik po smakach kawy

Kawo­we zamieszanie 

Oprócz kaw o jed­no­rod­nym pocho­dze­niu, gamę sma­ków Star­bucks uzu­peł­nia­ją mie­szan­ki. Swój nie­spo­ty­ka­ny aro­mat zawdzię­cza­ją ziar­nom pocho­dzą­cym z róż­nych zakąt­ków świa­ta” – tłu­ma­czy Alek­san­dra Stę­pień, Star­bucks Cof­fee Master. – „Ich nie­zwy­kłość tkwi wła­śnie w egzo­tycz­nym połą­cze­niu, dzię­ki któ­re­mu uzy­sku­je się peł­nię sma­ku. Jeste­śmy z nich wyjąt­ko­wo dum­ni, ponie­waż dzię­ki sta­ran­ne­mu dobo­ro­wi zia­ren i wie­lu degu­sta­cjom, potra­fi­my stwo­rzyć kawę ide­al­ną” – doda­je. Taką mie­szan­ką jest m.in. Caf­fe Vero­na sku­pia­ją­ca w sobie moc i inten­syw­ność azja­tyc­kich kaw oraz słod­ki, cze­ko­la­do­wy smak zaczerp­nię­ty z laty­no­ame­ry­kań­skich aro­ma­tów. Dzię­ki tym i wie­lu innym połą­cze­niom, w Star­bucks powsta­ją ory­gi­nal­ne kom­po­zy­cje, któ­re zapew­nia­ją klien­tom jesz­cze wię­cej pysz­nych, sma­ko­wych wrażeń.

Starbucks_Guatemala Antigua (1024x1024) Starbucks_Kenya (1024x1024) Starbucks_Sumatra (1024x1024)

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Dlaczego warto pić kawę? Korzyści zdrowotne

Kawa jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych napo­jów na świe­cie, cenio­nym nie tyl­ko za swój wyjąt­ko­wy smak i aro­mat, ale tak­że za sze­reg korzy­ści zdro­wot­nych, któ­re może przy­nieść. Nie bez powo­du jest ulu­bio­nym napo­jem milio­nów ludzi…
Więcej
Miejsca

Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

Szu­kasz miej­sca, w któ­rym poczu­jesz się jak na waka­cjach? Zapra­sza­my do Wil­na, do kawiar­ni Ato­sto­gos, któ­rej nazwa i kli­mat ide­al­nie odda­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Szcze­gól­nie war­to wybrać się tam w week­end, kie­dy, oprócz prze­pysz­nych dese­rów i…
Więcej
Styl życia

Nowy Rok – nowe Latte! Spróbuj, jak smakuje latte z mlekiem kokosowym w kawiarni Starbucks!

Jeśli czu­jesz, że to będzie nie­zwy­kły rok – masz rację! Szcze­gól­nie ze wzglę­du na bogac­two nowych sma­ków w Star­bucks. Po raz pierw­szy miło­śni­cy kawy w Pol­sce będą mogli zamó­wić swo­ją ulu­bio­ną lat­te z mle­kiem… koko­so­wym! To…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *