Miejsca

Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

Szukasz miejsca, w którym poczujesz się jak na wakacjach? Zapraszamy do Wilna, do kawiarni Atostogos, której nazwa i klimat idealnie oddają wakacyjną atmosferę. Szczególnie warto wybrać się tam w weekend, kiedy, oprócz przepysznych deserów i ciast, serwowane są śniadania (w ofercie m.in. twarogowe placuszki, czy jajka po benedyktyńsku). Co jeszcze wyróżnia to miejsce? Przede wszystkim dobra kawa i skandynawski, surowy klimat wnętrza.

Atostogos/Wilno 02 03 najlepsza kawa w Wilnie 05 najlepsze  cziasto w Wilnie 07

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauważone…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­kich małych miast świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie atrak­cyj­ne tury­stycz­nie, nie aż tak wiel­kie mia­sto. Atrak­cyj­ność Amster­da­mu oparta…
Więcej