UrodaZdrowie

Drugie życie kawy

 Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: Vers-24 

DSC_0978-3

Więk­szość naukow­ców zale­ca spo­ży­wa­nie do 500 mg kofe­iny dzien­nie – to oko­ło czte­rech fili­ża­nek kawy. Takie ilo­ści nie są dla czło­wie­ka szko­dli­we – wręcz prze­ciw­nie. Co jed­nak po jej wypi­ciu? Redak­cja VERS-24 nie lubi mar­no­traw­stwa, dla­te­go pole­ca­my kil­ka spo­so­bów na wyko­rzy­sta­nie zuży­tych fusów, sta­rej zmie­lo­nej kawy, czy jej ziaren.

1. Peeling kawowy
To pro­sty oraz natu­ral­ny spo­sób na złusz­czo­ną i cudow­nie gład­ką skó­rę. Pre­zen­to­wa­na mie­szan­ka popra­wi krą­że­nie, uła­twi wchła­nia­nie skład­ni­ków aktyw­nych z bal­sa­mów, a wzbo­ga­co­na o cyna­mon pomo­że w wal­ce z cel­lu­li­tem. Peeling jest bar­dzo łatwy w przy­go­to­wa­niu i moż­na go wyko­nać  napraw­dę szybko.

Skład­ni­ki: fusy z kawy (3–4 łyż­ki), oliw­ka (1 łyżka),bezzapachowy żel pod prysz­nic (1 łyż­ka). Dodat­ko­wo możesz użyć: cyna­mon u (1 łyż­ka), olej­ków ete­rycz­nych (kil­ka kro­pel), soli lub cukru (1 łyż­ka). Zasto­so­wa­nie: połącz i wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki. Następ­nie wyko­naj powol­ny oraz dokład­ny masaż wybra­nej par­tii cia­ła (np. ud i poślad­ków). Spłucz obfi­cie wodą. Dla widocz­ne­go efek­tu powta­rzaj zabieg 2 razy w tygodniu.

DSC_0984-2

2. Pochła­niacz zapachu
Palisz pro­wa­dząc? Wozisz ze sobą psa lub kota? Czę­sto podró­żu­jesz z dziec­kiem? Zmie­lo­na kawa, podob­nie jak soda oczysz­czo­na, pochła­nia brzyd­kie zapa­chy. Kup ozdob­ny wore­czek lub wyko­naj same­mu mate­ria­ło­wą toreb­kę, wsyp kawę i zostaw w samo­cho­dzie, a nawet naj­gor­szy odór znik­nie. Podob­nie z inten­syw­ny­mi zapa­cha­mi, któ­re utrzy­mu­ją się na cie­le przez dłuż­szy czas. Więc jeśli Two­je dło­nie wciąż pach­ną świe­żo skro­jo­nym czosn­kiem wystar­czy wetrzeć odro­bi­nę mie­lo­nej kawy i po problemie.

3. Natu­ral­nie pięk­ny ogród
Jeże­li chcesz, by mrów­ki omi­ja­ły Twój dom posyp pod­ło­gę suszo­ną, zmie­lo­ną kawą lub roz­syp ją bli­sko mro­wi­ska. Zapach powi­nien je odstra­szyć. Kawa spraw­dza się, rów­nież jako nawóz do roślin. Te, któ­re lubią kwa­śne pod­ło­że odży­ją, jeże­li umie­ści­my fusy bli­sko ich korze­ni. Moż­na też roz­cień­czyć reszt­ki parzo­nej kawy z nie­wiel­ką ilo­ścią wody. Taka mie­szan­ka będzie na pew­no wspie­rać wzrost i kwit­nie­nie aza­lii, rodo­den­dro­nów, czy krze­wów borówki.

For Vers-24 , Warsaw

 

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Miejsca

  Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

  Szu­kasz miej­sca, w któ­rym poczu­jesz się jak na waka­cjach? Zapra­sza­my do Wil­na, do kawiar­ni Ato­sto­gos, któ­rej nazwa i kli­mat ide­al­nie odda­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Szcze­gól­nie war­to wybrać się tam w week­end, kie­dy, oprócz prze­pysz­nych dese­rów i…
  Więcej
  Styl życia

  Przewodnik po smakach kawy Starbucks

  Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to właśnie…
  Więcej
  MiejscaStyl życia

  10 faktów o… Green Caffè Nero

  Kie­dy wcho­dzisz do Gre­en Caf­fè Nero od razu wiesz, że to miej­sce, obok któ­re­go już nigdy nie przej­dziesz obo­jęt­nie. W powie­trzu uno­si się kom­bi­na­cja nut aro­ma­tycz­nej, świe­żo wypa­lo­nej kawy i szum inten­syw­nych roz­mów, któ­ry z…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *