Drugie życie kawy

To główne źródło kofeiny i jedna z najpopularniejszych (rocznie produkuje się jej około 6,7 miliona ton) używek na świecie. Dobrze wyparzona smakuje fantastycznie, działa pobudzająco i orzeźwiająco. Dodatkowo przyśpiesza przemianę materii i zawiera przeciwutleniacze, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Można by ją pić i pić… ale czy tylko?

 Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: Vers-24 

DSC_0978-3

Więk­szość naukow­ców zale­ca spo­ży­wa­nie do 500 mg kofe­iny dzien­nie – to oko­ło czte­rech fili­ża­nek kawy. Takie ilo­ści nie są dla czło­wie­ka szko­dli­we – wręcz prze­ciw­nie. Co jed­nak po jej wypi­ciu? Redak­cja VERS-24 nie lubi mar­no­traw­stwa, dla­te­go pole­ca­my kil­ka spo­so­bów na wyko­rzy­sta­nie zuży­tych fusów, sta­rej zmie­lo­nej kawy, czy jej zia­ren.

1. Peeling kawo­wy
To pro­sty oraz natu­ral­ny spo­sób na złusz­czo­ną i cudow­nie gład­ką skó­rę. Pre­zen­to­wa­na mie­szan­ka popra­wi krą­że­nie, uła­twi wchła­nia­nie skład­ni­ków aktyw­nych z bal­sa­mów, a wzbo­ga­co­na o cyna­mon pomo­że w wal­ce z cel­lu­li­tem. Peeling jest bar­dzo łatwy w przy­go­to­wa­niu i moż­na go wyko­nać  napraw­dę szyb­ko.

Skład­ni­ki: fusy z kawy (3–4 łyż­ki), oliw­ka (1 łyżka),bezzapachowy żel pod prysz­nic (1 łyż­ka). Dodat­ko­wo możesz użyć: cyna­mon u (1 łyż­ka), olej­ków ete­rycz­nych (kil­ka kro­pel), soli lub cukru (1 łyż­ka). Zasto­so­wa­nie: połącz i wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki. Następ­nie wyko­naj powol­ny oraz dokład­ny masaż wybra­nej par­tii cia­ła (np. ud i poślad­ków). Spłucz obfi­cie wodą. Dla widocz­ne­go efek­tu powta­rzaj zabieg 2 razy w tygo­dniu.

DSC_0984-2

2. Pochła­niacz zapa­chu
Palisz pro­wa­dząc? Wozisz ze sobą psa lub kota? Czę­sto podró­żu­jesz z dziec­kiem? Zmie­lo­na kawa, podob­nie jak soda oczysz­czo­na, pochła­nia brzyd­kie zapa­chy. Kup ozdob­ny wore­czek lub wyko­naj same­mu mate­ria­ło­wą toreb­kę, wsyp kawę i zostaw w samo­cho­dzie, a nawet naj­gor­szy odór znik­nie. Podob­nie z inten­syw­ny­mi zapa­cha­mi, któ­re utrzy­mu­ją się na cie­le przez dłuż­szy czas. Więc jeśli Two­je dło­nie wciąż pach­ną świe­żo skro­jo­nym czosn­kiem wystar­czy wetrzeć odro­bi­nę mie­lo­nej kawy i po pro­ble­mie.

3. Natu­ral­nie pięk­ny ogród
Jeże­li chcesz, by mrów­ki omi­ja­ły Twój dom posyp pod­ło­gę suszo­ną, zmie­lo­ną kawą lub roz­syp ją bli­sko mro­wi­ska. Zapach powi­nien je odstra­szyć. Kawa spraw­dza się, rów­nież jako nawóz do roślin. Te, któ­re lubią kwa­śne pod­ło­że odży­ją, jeże­li umie­ści­my fusy bli­sko ich korze­ni. Moż­na też roz­cień­czyć reszt­ki parzo­nej kawy z nie­wiel­ką ilo­ścią wody. Taka mie­szan­ka będzie na pew­no wspie­rać wzrost i kwit­nie­nie aza­lii, rodo­den­dro­nów, czy krze­wów borów­ki.

For Vers-24 , War­saw

 

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy