Uroda

Retinol w walce o nieskazitelną cerę

Czym jest retinol, o którego wykorzystaniu w licznych kremach przeciwzmarszczkowych tak często słyszymy? Czysty retinol to nic innego, jak forma witaminy A przekształcająca się w komórkach skóry w aktywny kwas retinowy, który charakteryzuje się efektywnym, wielokierunkowym działaniem na komórki naskórka i skóry właściwej. Retinol nie tylko stymuluje produkcję kolagenu, ale także wpływa na proces odnowy skóry, spłycając zmarszczki i poprawiając jej napięcie. Dodatkowo, przyspiesza złuszczanie martwych komórek naskórka i odblokowuje zamknięte mieszki włosowe, dzięki czemu normalizuje pracę gruczołów łojowych w okresach zmian hormonalnych i nasilającego się trądziku.

krem Clinique Smart Night Clinical™ MD Multi-Dimensional Repair Treatment Retinol

Krem Cli­ni­que Smart Night Cli­ni­cal™ MD Mul­ti-Dimen­sio­nal Repa­ir Tre­at­ment Retinol

Nale­ży pamię­tać, że sku­tecz­ność reti­no­lu zale­ży przede wszyst­kim od wyso­ko­ści jego stę­że­nia w pre­pa­ra­tach sto­so­wa­nych miej­sco­wo. 

Jak w bez­piecz­ny spo­sób roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z reti­no­lem? Aby uzy­skać opty­mal­ny efekt dzia­ła­nia reti­no­lu, war­to wybie­rać te pro­duk­ty, któ­rych stę­że­nie jest na pozio­mie 0,3% czy­ste­go reti­no­lu – a zatem na pozio­mie naj­wyż­sze­go, bez­piecz­ne­go, reko­men­do­wa­ne­go stę­że­nia dopusz­czo­ne­go do sto­so­wa­nia w kosme­ty­kach. Ze wzglę­du na swo­je dzia­ła­nie prze­ciw­trą­dzi­ko­we, kosme­ty­ki zawie­ra­ją­ce reti­nol szcze­gól­nie pole­ca się do pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej ze skłon­no­ścią do zmian trą­dzi­ko­wych. Nie­rzad­ko zmia­ny trą­dzi­ko­we u osób doro­słych poja­wia­ją się w obrę­bie skó­ry suchej i wraż­li­wej, a zaskór­ni­kom towa­rzy­szą poja­wia­ją­ce się z wie­kiem zmarszcz­ki. Wszyst­ko to nie­ko­rzyst­nie wpły­wa na wygląd naszej cery, dla­te­go istot­ne jest jak naj­wcze­śniej­sze roz­po­czę­cie odpo­wied­niej kura­cji, w szcze­gól­no­ści pro­duk­ta­mi zawie­ra­ją­cy­mi reti­no­idy. Kre­my z reti­no­lem i inny­mi pochod­ny­mi wita­mi­ny A nale­ży nakła­dać na całą powierzch­nię twa­rzy i powin­ny być zawsze sto­so­wa­ne na noc. W cią­gu dnia trze­ba pamie­tać o uży­wa­niu kre­mów sil­nie nawil­ża­ją­cych oraz wyso­kiej ochro­nie przeciwsłonecznej.

Jed­nym z kul­to­wych pro­duk­tów na ryn­ku, o wyso­kiej sku­tecz­no­ści i potwier­dzo­nym kli­nicz­nie dzia­ła­niu jest krem Cli­ni­que Smart Night Cli­ni­cal™ MD Mul­ti-Dimen­sio­nal Repa­ir Tre­at­ment Reti­nol, zna­ny ze swo­je­go dzia­ła­nia wyraź­nie odmła­dza­ją­ce­go skó­rę, wygła­dza­ją­ce­go jej struk­tu­rę, mini­ma­li­zu­ją­ce­go widocz­ność porów, a tak­że redu­ku­ją­ce­go drob­ne linie i zmarszcz­ki oraz w widocz­ny spo­sób wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry. Zawar­ta w nim siła reti­no­lu pozwa­la na uzy­ska­nie wyraź­nie młod­szej, zre­ge­ne­ro­wa­nej skó­ry i przy­wró­ce­nie jej bla­sku. W mia­rę sys­te­ma­tycz­ne­go sto­so­wa­nia, nie­mal natych­miast zauwa­żal­na jest popra­wa pro­mien­no­ści skó­ry oraz nawil­że­nia. Po tygo­dniu zmniej­szy się widocz­ność porów, zaś po upły­wie czte­rech tygo­dni będziesz cie­szyć się wyraź­nie gład­szą skó­rą. Drob­ne linii i zmarszcz­ki zre­du­ku­ją się znacz­nie już po ośmiu tygo­dniach, zaś po upły­wie dwu­na­stu tygo­dni struk­tu­ra skó­ry ule­gnie popra­wie.  W Smart Night Cli­ni­cal™ MD Mul­ti-Dimen­sio­nal Repa­ir Tre­at­ment Reti­nol znaj­dzie­my przede wszyst­kim czy­stą for­mę wita­mi­ny A, a więc reti­nol, któ­ry jest sku­tecz­ną i sil­ną sub­stan­cją prze­ciw­sta­rze­nio­wą, pole­ca­ną przez der­ma­to­lo­gów. Jed­no­cze­śnie, poma­ga zre­du­ko­wać drob­ne linie i zmarszcz­ki, zmi­ni­ma­li­zo­wać widocz­ność porów i wygła­dzić struk­tu­rę skó­ry. Mie­szan­ka odmła­dza­ją­ca zawie­ra ponad­to: ace­ty­lo­hek­sa­pe­tyd, nia­cy­na­mid, eks­trakt Siges­bec­kia Orien­ta­lis i kwas askor­bi­no­wy, a więc skład­ni­ki, któ­re poma­ga­ją prze­ciw­dzia­łać sta­rze­niu się skó­ry poprzez wie­lo­to­ro­we podej­ście do jej rege­ne­ra­cji. W skła­dzie odnaj­dzie­my tak­że bio­pep­tyd – ace­ty­lo­hek­sa­pe­tyd, któ­ry wspo­ma­ga pro­duk­cję natu­ral­ne­go kola­ge­nu w skó­rze, w widocz­ny spo­sób wygła­dza­jąc zmarszcz­ki. Jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych sub­stan­cji – nia­cy­na­mid, zna­na sze­rzej jako wita­mi­na B3, współ­pra­cu­jąc w skó­rze z natu­ral­ny­mi sub­stan­cja­mi, zapew­nia zauwa­żal­ną reduk­cję widocz­no­ści porów oraz gład­szą struk­tu­rę, eks­trakt Siges­bec­kia Orien­ta­lis – skład­nik pocho­dze­nia roślin­ne­go, wspo­ma­ga pro­duk­cję natu­ral­ne­go kola­ge­nu w skó­rze, a kwas askor­bi­no­wy poma­ga przy­spie­szyć wymia­nę komó­rek poprzez roz­dzie­le­nie wią­zań, któ­re utrzy­mu­ją mar­twe komór­ki skó­ry, pozo­sta­wia­jąc ją gład­szą i zadbaną.
W skła­dzie koją­cej, nawil­ża­ją­cej mie­szan­ki znaj­dzie­my zaś hia­lu­ro­nian sodu, gli­ce­ry­nę, hydrok­sy­ety­lo­mocz­nik, masło z nasion man­go, tre­ha­lo­zę i sor­bi­tol, a ponad­to eks­trakt z psze­ni­cy i jęcz­mie­nia, skwa­lan, olej z nasion kawy, kofe­inę i wita­mi­nę E. Mie­szan­ka ta koi skó­rę, zapew­nia­jąc jej inten­syw­ny zastrzyk nawod­nie­nia za pomo­cą skon­cen­tro­wa­ne­go roz­two­ru kwa­su hia­lu­ro­no­we­go i innych cen­nych skład­ni­ków nawil­ża­ją­cych. Dzię­ki temu, kura­cja reti­no­lem jest znacz­nie wygod­niej­sza i bar­dziej kom­for­to­wa, ponie­waż sub­stan­cje nawil­ża­ją­ce rów­no­wa­żą wysu­sza­nie skó­ry. Hia­lu­ro­nian sodu wspo­ma­ga nawil­ża­nie i utrzy­mu­je jędr­ność oraz kom­fort skó­ry, gli­ce­ry­na poma­ga zwięk­szyć poziom nawil­że­nia, a  hydrok­sy­ety­lo­mocz­nik – sil­ny śro­dek nawil­ża­ją­cy natu­ral­nie wystę­pu­ją­cy w skó­rze sil­nie nawil­ża, pozo­sta­wia­jąc ją kom­for­to­wą i ela­stycz­ną. Skład­nik ten dobrze współ­pra­cu­je z gli­ce­ry­ną, przez co gwa­ran­tu­je inten­syw­ne nawil­że­nie. Doda­tek masła z nasion man­go, zawie­ra­ją­ce­go nie­zbęd­ne kwa­sy tłusz­czo­we, powszech­nie sto­so­wa­ne­go głów­nie ze wzglę­du na swo­je boga­te wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce oraz  tre­ha­lo­zy i sor­bi­to­lu – pochod­nych cukru, pozwa­la pro­duk­to­wi wni­kać głę­bo­ko w war­stwę rogo­wą naskór­ka, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać natu­ral­ną zdol­ność skó­ry do przy­cią­ga­nia wil­go­ci. Eks­trak­ty z kieł­ków psze­ni­cy i jęcz­mie­nia wspo­ma­ga­ją zaś natu­ral­ną barie­rę nawil­ża­ją­cą skó­ry, a skwa­lan poma­ga­ją­ca zwięk­szyć nawil­że­nie dla zdro­we­go wyglą­du skó­ry. Doda­tek olej­ku z nasion kawy Caf­fea Ara­bi­ca i kofe­iny ener­ge­ty­zu­je oraz popra­wia jędr­ność skó­ry, a wita­mi­na E zna­na ze swych wła­ści­wo­ści odżyw­czych, wspo­ma­ga w jesz­cze bar­dziej dogłęb­nym nawil­że­niu skóry.

Ta wyjąt­ko­wa kre­mo­wa for­mu­ła z zawar­to­ścią 0,3% reti­no­lu, znacz­nie poma­ga przy­spie­szyć odno­wę komó­rek, widocz­nie redu­ku­jąc drob­ne linie i zmarszcz­ki. W ramach regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia, zauwa­żysz popra­wię odcie­nia skó­ry, któ­ry sta­nie się bar­dziej rów­no­mier­ny i pro­mien­ny. Przede wszyst­kim, nale­ży pamię­tać, że w pierw­szych dniach sto­so­wa­nia może wystą­pić lek­kie zaczer­wie­nie­nie, uczu­cie cie­pła, mro­wie­nia lub łza­wie­nie, a nawet złusz­cza­nie skó­ry: wszyst­kie te czyn­ni­ki są przej­ścio­we i dowo­dzą, że pro­dukt zaczy­na dzia­łać. Jeśli w mia­rę dal­sze­go sto­so­wa­nia Cli­ni­que Smart Night Cli­ni­cal MD Mul­ti-Dimen­sio­nal Repa­ir Tre­at­ment Reti­nol nadal będziesz odczu­wasz zwięk­szo­ny dys­kom­fort, spró­buj zaapli­ko­wać pro­dukt ponow­nie co dru­ga noc, do cza­su, aż skó­ra się przy­zwy­czai, co może trwać nawet do czte­rech tygo­dni. Pod­czas kura­cji waż­ne, aby pamie­tać o sto­so­wa­niu kre­mu z wyso­kim fil­trem, zarów­no w trak­cie, jak i po sto­so­wa­niu kre­mu z reti­no­lem. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją się zapew­nia­jąc efek­ty jak w wio­dą­cych for­mu­łach na…
Więcej
NewsroomUroda

Nowy produkt od Clinique - Dramatically Different™ Hydrating Jelly

Co to jest: 100% prze­zro­czy­sta, lek­ka, bez­ole­jo­wa, wod­no-żelo­­wa for­mu­ła, któ­ra nawil­ża, rege­ne­ru­je barie­rę skó­ry i codzien­nie chro­ni skó­rę przed zanie­czysz­cze­nia­mi dzię­ki tech­no­lo­gii Cle­­an-Shield Tech­no­lo­gyTM. Jak dzia­ła: Zatrzy­mu­je to, co dobre, na przy­kład nawil­że­nie, i odfil­tro­wu­je to,…
Więcej
NewsroomUroda

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trud­no się poła­pać, co jest dla nas napraw­dę dobre. Spe­cjal­nie dla…
Więcej