Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wrażliwa, a może naczynkowa? Dokładne określenie swojego typu cery jest niezmiernie ważne. Od tego zależy przecież cała nasza pielęgnacja. Jeśli źle go określimy, zamiast pomagać swojej skórze, możemy jej zaszkodzić. Ponad to wraz z wiekiem cera też się zmienia, na przykład z tłustej, staje się mieszana. Jak sprawdzić, jaki mamy typ cery?

Jak rozpoznać swój typ cery?

Zdję­cia: Fezbot2000 z Unsplash

Typy cery dzie­li­my na czte­ry pod­sta­wo­we: sucha, nor­mal­na, mie­sza­na i tłu­sta. Do okre­śla ją jed­nak pod­typ, cera może być tak­że trą­dzi­ko­wa, wraż­li­wa, naczyn­ko­wa, odwod­nio­na oraz dojrzała.

Typy cery

Cera nor­mal­na:

To tak napraw­dę naj­rzad­szy typ cery. Cera nor­mal­na nie jest ścią­gnię­ta po umy­ciu oraz nie prze­tłusz­cza się w cią­gu dnia. Nie ma skłon­no­ści do powięk­szo­nych porów, a suche skór­ki to u niej rzad­kość. 

Cera sucha:

Posia­da­cze cery suchej odczu­wa­ją dys­kom­fort po umy­ciu twa­rzy, sta­je się ścią­gnię­ta i pie­cze. Pory skó­ry są zwę­żo­ne, a wydzie­la­nie sebum mini­mal­ne. Cera sucha może wyda­wać się cien­ka i reagu­je na czyn­ni­ki zewnętrz­ne, takie jak mróz i wiatr.

Cera mie­sza­na:

W cerze mie­sza­nej wystę­pu­ją obsza­ry cery suchej lub nor­mal­nej, naj­czę­ściej na policz­kach, oraz obsza­ry cery tłu­stej – w stre­fie T. To bar­dzo popu­lar­ny typ skó­ry, a jej pie­lę­gna­cja jest wyma­ga­ją­ca. Z jed­nej stro­ny nie może­my zapchać skłon­nych do nad­pro­duk­cji łoju porów na czo­le, nosie i bro­dzie, z dru­giej zaś musi­my nawil­żyć prze­su­szo­ne i mato­we policzki.

Cera tłu­sta:

To cera z nad­re­ak­tyw­ny­mi pora­mi skó­ry, któ­re są powięk­szo­ne i wydzie­la­ją łój. Po umy­ciu zwy­kle nie jest odczu­wal­ny dys­kom­fort, a cera nie wyda­je się moc­no mato­wa. W cią­gu dnia wyraź­nie się wyświe­ca i ma skłon­ność do powsta­wa­nia zaskór­ni­ków i pryszczy.

Podtypy cery

Pod­typ skó­ry do okre­śla cerę i mówi o jej pro­ble­mach. Każ­da cera może mieć kil­ka pod­ty­pów, na przy­kład może być jed­no­cze­śnie wraż­li­wa i naczyn­ko­wa, albo odwod­nio­na i dojrzała.

Cera naczyn­ko­wa:

Ma skłon­ność do zaczer­wie­nie­nia przy naj­mniej­szym doty­ku, dla­te­go nale­ży uni­kać w niej pocie­ra­nia skó­ry. Nad­mier­nie reagu­je tak­że na takie czyn­ni­ki jak stres, pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne czy wysi­łek fizycz­ny. Zauwa­żal­ne są na niej tak­że poje­dyn­cze czer­wo­ne naczynka.

Cera wraż­li­wa:

Skłon­na do aler­gii, pie­cze­nia, wysyp­ki. Czę­sto towa­rzy­szy jej uczu­cie ścią­gnię­cia, a w prze­ci­wień­stwie do cery naczyn­ko­wej, zaczer­wie­nie­niem reagu­je naj­czę­ściej na sub­stan­cje draż­nią­ce, na przy­kład alko­hol w kosme­ty­kach. 

Cera odwod­nio­na:

To przej­ścio­wy okres dla skó­ry, któ­ry obja­wia się posze­rze­niem, bra­kiem ela­stycz­no­ści i ścią­gnię­ciem. Powo­dem nie jest jed­nak obni­żo­ne wydzie­la­nie łoju, a utra­ta wody, dla­te­go nawet cera tłu­sta może być odwod­nio­na. 

Cera trą­dzi­ko­wa:

To cera z aktyw­nym trą­dzi­kiem lub ze skłon­no­ścią do nie­go – wystę­pu­ją na niej zaskór­ni­ki i licz­ne grud­ki oraz wypry­ski. Wbrew pozo­rom nie wystę­pu­je tyl­ko wraz z cerą tłu­stą, zda­rza się, że cera trą­dzi­ko­wa doty­czy tak­że posia­da­czy cery suchej, a trą­dzik to stan przejściowy.

Cera doj­rza­ła:

To cera, któ­ra utra­ci­ła jędr­ność, zmniej­szy­ła się jej gęstość i ela­stycz­ność. Na cerze doj­rza­łej widocz­ne są tak­że licz­ne prze­bar­wie­nia. Taka cera jest czę­sto tak­że sucha i odwod­nio­na, zale­ży to jed­nak od gene­ty­ki i wie­ku. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej  Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej szkodzą.…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Skó­ra wraż­li­wa? Ja taką mam?! Skó­ra wraż­li­wa to ten z typów, z któ­rym nale­ży obcho­dzić się jak z „jaj­kiem”. Dla­cze­go? Jest deli­kat­na, reak­tyw­na i podat­na na dzia­ła­nie czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych takich jak sil­ny wiatr, mróz oraz upały.…
Więcej