MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

okladka2War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne przez Une­sco, w efek­cie cze­go całą Sta­rów­ka zosta­ła wpi­sa­na na listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go. War­sza­wa to wbrew pozo­rom mia­sto zie­lo­ne i atrak­cyj­ne przy­rod­ni­czo, z mnó­stwem par­ków i ogro­dów, a tak­że ście­żek rowe­ro­wych. Aby móc zwie­dzać te wszyst­kie pięk­ne miej­sca przede wszyst­kim musi­my się dobrze wyspać i zre­lak­so­wać, do cze­go nie­zbęd­ny nam będzie hotel speł­nia­ją­cy wszyst­kie nasze ocze­ki­wa­nia. Poni­żej pre­zen­tu­je­my pięć pro­po­zy­cji cie­ka­wych apar­ta­men­tów w stolicy.

APARTAMENT DLA DWOJGA

airbnb warszawaairbnb warszawaairbnb warszawa
Loka­li­za­cja – Powiśle
Cena – 651zł/noc
Sypial­nia – 1
Ilość osób – 2
 

Cie­ka­wy i przy­tul­ny apar­ta­ment w nowo­cze­snej kamie­ni­cy na powi­ślu to ide­al­na pro­po­zy­cja dla osób lubią­cych cie­ka­we wnę­trza, dba­łość o szcze­gó­ły oraz nowo­cze­sny design. Miesz­ka­nie w naj­bar­dziej zie­lo­nej czę­ści War­sza­wy zapew­nia gościa dostęp do wszyst­kich naj­waż­niej­szych atrak­cji takich jak Sta­re Mia­sto, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, Muzeum Naro­do­we, Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, Muzeum Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, Cen­trum Nauki Koper­nik, ale tak­że do kawiar­ni i restau­ra­cji. Apar­ta­ment posia­da sypial­nie z bar­dzo wygod­nym łóż­kiem, nowo­cze­sną łazien­kę i w peł­ni wypo­sa­żo­ną kuchnię.

APARTAMENT WARSAW CITY

airbnb warszawa airbnb warszawa airbnb warszawa

https://www.airbnb.pl/rooms/12748418?checkin=&checkout=&guests=1&s=rQk0cGZy&sug=51

Cena – 182zł/noc
Loka­li­za­cja – cen­trum miasta

Ilość osób: 3
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2

Apar­ta­ment War­saw City to kli­ma­tycz­ne i nowo­cze­sne miej­sce w powo­jen­nej, odre­stau­ro­wa­nej kamie­ni­cy w samym cen­trum War­sza­wy. W cza­sie poby­tu zapew­nie nam wszyst­ko cze­go potrze­bu­je­my w podró­ży od suszar­ki do wło­sów, poprzez bez­prze­wo­do­wy Inter­net i eks­pres do kawy. Loka­li­za­cja w ści­słym cen­trum to szyb­ki dostęp do komu­ni­ka­cji miej­skiej, skle­pów i licz­nych restauracji.

GALLERY 4 APARTMENT NO8 – ART & LOFT

airbnb warszawa airbnb warszawa airbnb warszawa

https://www.airbnb.pl/rooms/1079761?checkin=&checkout=&guests=1&s=rQk0cGZy&sug=51

Cena – 201zł/noc
Loka­li­za­cja – Praga

Ilość osób: 4
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2

Apar­ta­ment No8 to fan­ta­stycz­nie i nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne miej­sce na war­szaw­skiej Pra­dze. Decy­du­jąc się na to miesz­ka­nie zamiesz­ka­my na 4 pię­trze nowo wybu­do­wa­nej kamie­ni­cy w samym cen­trum tej zna­nej dziel­ni­cy. Zde­cy­do­wa­nym atu­tem tego apar­ta­men­tu jest wszech­obec­na sztu­ka, któ­rą może­my podzi­wiać na ścia­nach w for­mie obra­zów czy zdjęć pol­skich artystów.

STYLOWE MIESZKANIE Z 1900’S

airbnb warszawa airbnb warszawa airbnb warszawa

https://www.airbnb.pl/rooms/2907770?checkin=&checkout=&guests=1&s=rQk0cGZy&sug=51

Cena – 239zł/noc
Loka­li­za­cja – ul. Poznańska

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Ten genial­ny apar­ta­ment mie­ści się w sta­rej war­szaw­skiej kamie­ni­cy na Pla­cu Zba­wi­cie­la. Poza sypial­nią z ogrom­nym łóż­kiem do dys­po­zy­cji gości jest w peł­ni wypo­sa­żo­na kuch­nia oraz pokój z sofa w sty­lu vin­ta­ge. Wybie­ra­jąc ten apar­ta­ment będzie­my mie­li bli­sko do wszel­kich kawiar­ni, restau­ra­cji, barów, skle­pów, kina oraz teatru.

STUDIO 33

airbnb warszawa airbnb warszawa airbnb warszawa

https://www.airbnb.pl/rooms/1913467?checkin=05–10-2016&checkout=06–10-2016&guests=1&s=Xq0yPYUh

Loka­li­za­cja – Cen­trum Warszawy
Cena – 299zł/noc
Sypial­nia – 1
Ilość osób – 2

Stu­dio 33 to prze­stron­ny i nowo­cze­sny apar­ta­ment w samym cen­trum War­sza­wy. Zde­cy­do­wa­nym atu­tem tego miej­sca jest genial­ny widok, któ­ry obej­mu­je wie­żow­ce na hory­zon­cie i kościół Wszyst­kich Świę­tych tuż obok nas. Jed­ną z głów­nych atrak­cji, któ­re mamy na wycią­gnię­cie ręki to Ogród Saski i Par­don To Tu Jazz Club, jak rów­nież licz­ne restau­ra­cje, bary, skle­py, muzea i par­ki. Z aspek­tów prak­tycz­nych – ręcz­ni­ki cze­ka­ją na gości zawsze na łóżku.

Tekst: Maja Mali­now­ska
Zdję­cia: airbnb.pl

Komentarze

komentarzy

Related posts
PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

„Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sach Cesar­stwa Rzym­skie­go były to nie­zwy­kle solid­ne bru­ko­we ulicz­ki, któ­re istnieją…
Więcej
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spędzić…
Więcej