Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Barcelona to drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii. Stolica Katalonii stanowi ulubione miejsce turystów z całego świata. Może dlatego, że łączy w sobie przepiękną architekturę z nadmorską lokalizacją. Pierwszym skojarzeniem, które zapewne przyjdzie Wam na myśl jest Gaudi. Ten kataloński architekt jest autorem większości zabytków. Park Guell, Casa Mila, Casa Vicens i Casa Batllo to pozycje obowiązkowe we wszystkich przewodnikach. Najważniejszą z nich jest wciąż niedokończona Sagrada Familia. Istnieją legendy, że kiedy budowa katedry zostanie zakończona, skończy się również świat. Miejmy nadzieję, że nie ma w tym ani trochę prawdy, ponieważ szkoda by było stracić tak piękne i klimatyczne miejsce jakim jest Barcelona…

Cha­rak­te­ry­stycz­ny dla tego mia­sta jest wszech­obec­ny duch arty­stycz­ny. Nie­mal każ­da budow­la i wnę­trze sta­no­wi dzie­ło sztu­ki. Popu­lar­ne jest połą­cze­nie tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią. Styl ten moż­na zaob­ser­wo­wać mię­dzy inny­mi w miesz­ka­niach z AIRBNB.

APARTAMENT Z WIDOKIEM

Ilość osób: 4
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 2
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Sagra­da Fami­lia
Cena: 399 zł

Prze­stron­ne miesz­ka­nie z pięk­nym wido­kiem znaj­du­je się tuż przy słyn­nej kate­drze Sagra­da Fami­lia. Wystrój sta­no­wi połą­cze­nie tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści. Duże okna napeł­nia­ją prze­strzeń świa­tłem. War­to zwró­cić uwa­gę na spo­koj­ną kolo­ry­sty­kę apar­ta­men­tu. Goście mogą się tu zre­lak­so­wać po całym dniu zwie­dza­nia.

HAMAK

Ilość osób: 6
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 2
Łóż­ka: 4
Loka­li­za­cja: El Born
Cena: 260 zł
Rado­sne kolo­ry i wzo­ry są nie do prze­ocze­nia. To uro­cze miesz­kan­ko zapra­sza gości swo­im opty­mi­stycz­nym wystro­jem. Hamak koja­rzy się z let­nim wypo­czyn­kiem. Wzo­ry oży­wia­ją pięk­ną kla­sycz­ną posadz­kę. Po poby­cie w takim miej­scu, goście napew­no będą mie­li miłe wspo­mnie­nia. A czy nie o to wła­śnie cho­dzi na waka­cjach?

STYL INDUSTRIALNY

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1
Loka­li­za­cja: Bar­ce­lo­ne­ta
Cena: 520 zł
Sty­lo­we, desi­gner­skie miesz­ka­nie w sam raz dla pary. War­to zwró­cić uwa­gę na zacho­wa­nie ory­gi­nal­nych ele­men­tów budyn­ku. Współ­gra­ją one per­fek­cyj­nie z nowo­cze­sny­mi ele­men­ta­mi. Apar­ta­ment znaj­du­je się w byłej rybac­kiej dziel­ni­cy, bli­sko pla­ży i por­tu. Ide­al­na loka­li­za­cja dla miło­śni­ków spa­ce­rów. Moż­na stąd dojść na pie­cho­tę do więk­szo­ści atrak­cji tury­stycz­nych.
MIESZKANIE JAPOŃSKIEGO WOJOWNIKA
Ilośc osób: 2
Łazien­ki: 1,5
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1
Loka­li­za­cja: Exam­ple
Cena: 565 zł
Apar­ta­ment znaj­du­je się w tra­dy­cyj­nej bar­ce­loń­skiej kamie­ni­cy. Świad­czy o tym prze­stron­ność oraz roz­kład pokoi. W tego typu budyn­kach pomiesz­cze­nia połą­czo­ne są dłu­gim kory­ta­rzem. Akce­so­ria z siłow­ni sta­no­wią cie­ka­wy kon­trast dla ory­gi­nal­nych kafel­ków na pod­ło­dze. Moż­na zauwa­żyć rów­nież japoń­skie deko­ra­cje. Styl apar­ta­men­tu z pew­no­ścią zaspo­koi nie­jed­ną arty­stycz­ną duszę.

KLASYCZNA ELEGANCJA

Ilość osób: 4
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1
Loka­li­za­cja: El Born
Cena: 364 zł
Pięk­ny apar­ta­ment łączą­cy w sobie ory­gi­nal­ne ele­men­ty budyn­ku, takie jak ścia­ny i sufit, z mini­ma­li­stycz­ną ele­gan­cją. Panu­je w nim spo­koj­na, relak­su­ją­ca aura. Goście z pew­no­ścią znaj­dą tu schro­nie­nie od gwar­nych ulic Bar­ce­lo­ny.  To przy­tul­ne lokum znaj­du­je się bli­sko cen­trum, w dziel­ni­cy peł­nej nie­wiel­kich barów i restau­ra­cji.

FRIDA

Ilość osób: 4
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: Stu­dio
Łóż­ka: 2
Loka­li­za­cja: Cen­trum – Metro Urqu­ina­ona
Cena: 387 zł
Sty­lo­wy apar­ta­ment w cen­trum Bar­ce­lo­ny inspi­ro­wa­ny twór­czo­ścią mek­sy­kań­skiej malar­ki Fri­dy Kah­lo. Pierw­szym nie­wąt­pli­wym plu­sem tego miesz­ka­nia jest loka­li­za­cja. Znaj­du­je się w samym ser­cu mia­sta, kil­ka minut na pie­cho­tę od głów­ne­go pla­cu – Pla­za Cata­lu­nya. Uni­kal­ny, cie­ka­wy styl to kolej­na zale­ta. Bar­ce­lo­na to mia­sto arty­stów. W tym miesz­ka­niu moż­na nie­wąt­pli­wie odczuć ory­gi­nal­ny kli­mat.
Tekst: Klau­dia Kuśmierz
Zdję­cia: airbnb.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

„Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sach Cesar­stwa Rzym­skie­go były to nie­zwy­kle solid­ne bru­ko­we ulicz­ki, któ­re ist­nie­ją…
Więcej
Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mie­li…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej