MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­kich małych miast świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie atrak­cyj­ne tury­stycz­nie, nie aż tak wiel­kie mia­sto. Atrak­cyj­ność Amster­da­mu opar­ta jest na jego pięk­nie, histo­rii oraz ilo­ści atrak­cji tury­stycz­nych: świet­nych muze­ach, roz­ry­wek, wygod­nych hote­li i dobrych restauracji.

Dziś zabio­rę Was w bły­ska­wicz­ną podróż do tego magicz­ne­go mia­sta przez pry­zmat nie­co­dzien­nych apar­ta­men­tów, w któ­rych może­cie zamiesz­kać pod­czas swo­je­go poby­tu. Może któ­ryś z nich szcze­gól­nie Was zain­spi­ru­je do podróży.

  1. DOM-BARKA “MARIE-JO”

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/10025912?s=DkddiV_L&sug=51

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Loka­li­za­cja: Oud West
Cena: 628zł/ noc

Wspa­nia­ła bar­ka zacu­mo­wa­na na kana­le jed­nej z naj­ład­niej­szych dziel­nic mia­sta. Nowo­cze­sny design i styl vin­ta­ge spra­wi, że poczu­jesz się od razu jak w domu. Jest to ide­al­ne miej­sce na roman­tycz­ny week­end z uko­cha­ną oso­bą. W domu na łodzi znaj­dzie­my kom­for­to­wy salon, sypial­nię, łazien­kę i w peł­ni wypo­sa­żo­ną kuch­nię. Wycho­dząc na zewnątrz może­my podzi­wiać wspa­nia­ły widok na kanał, a wisien­ką na tor­cie jest hamak, któ­ry pozwo­li nam się zre­lak­so­wać po całym dniu zwie­dza­nia. Miej­sce sta­no­wi dosko­na­łą bazę wypa­do­wą do cen­trum mia­sta i odkry­wa­nia wszyst­kie­go, co Amster­dam ma do zaofe­ro­wa­nia. Na wycią­gnię­cie ręki mamy obszar “Jor­da­an”, któ­ry ema­nu­je nie­sa­mo­wi­tą atmos­fe­rą, malow­ni­czy­mi kana­ła­mi i wąski­mi uliczkami.

  1. UROCZY APARTAMENT Z BALKONEM W HELMERS AREA

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/13444361?s=DkddiV_L&sug=51

Loka­li­za­cja: Hel­mers area
Cena: 404zł/ noc

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Uro­czy apar­ta­ment poło­żo­ny przy spo­koj­nej, a zara­zem tęt­nią­cej życiem uli­cy w sąsiedz­twie popu­lar­ne­go ‘Hel­mers area’ zale­d­wie pięć minut spa­ce­rem od cen­trum mia­sta. Wszyst­kie atrak­cje w samym cen­trum Amster­da­mu z tego miej­sca mamy na wycią­gnię­cie ręki – skle­py, muzea, restau­ra­cje. Miesz­ka­nie posia­da jasny salon, przy­tul­ną sypial­nię,  jasny bal­kon i nowo­cze­sną, dobrze wypo­sa­żo­ną kuch­nię. Wnę­trza są w jasnych i sto­no­wa­nych kolo­rach, a duża ilość drew­na spra­wia że są przy­tul­ne, a zara­zem eleganckie.

  1. PODDASZE Z TARASEM NA DACHU

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/10432232?s=DkddiV_L&sug=51

Loka­li­za­cja: 10 minut od Dwor­ca Centralnego
Cena: 338zł/ noc

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Atrak­cyj­nie urzą­dzo­ne stu­dio na pod­da­szu z przy­ja­zny tara­sem na dachu, dzię­ki któ­re­mu może­my podzi­wiać pięk­ne wscho­dy słoń­ca i widok na mia­sto. Miesz­ka­nie znaj­du­je się 10 minut spa­ce­rem od Dwor­ca Cen­tral­ne­go, a jed­no­cze­śnie oko­li­ca jest boga­ta w uro­cze restau­ra­cje i licz­ne skle­py. Wra­ca­jąc do środ­ka, znaj­dzie­my tam podwój­ne łóż­ko, stół jadal­nia­ny i do pra­cy, tele­wi­zor, toa­le­tę i łazien­kę z prysz­ni­cem, tele­wi­zor raz Inter­net. Aneks kuchen­ny jest mały, lecz zawie­ra wszyst­ko, co potrzeb­ne nam w cza­sie pobytu.

  1. LUKSUSOWE STUDIO SOMOYA NA ŁODZI

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/858666?s=DkddiV_L&sug=51

Cena: 628zł
Loka­li­za­cja: Dziel­ni­ca Docklands

Ilość osób: 3
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 2

Luk­su­so­we stu­dio Somoya to miesz­ka­nie na stat­ku zacu­mo­wa­nym w samym ser­cu słyn­nej dziel­ni­cy Docklands Wschod­niej. Ogrom­ny sło­necz­ny pokład wraz z hama­kiem to tyl­ko począ­tek nasze­go relak­su w tym nie­zwy­kłym miej­scu.  Jest to kolej­na loka­li­za­cja usy­tu­owa­na bli­sko restau­ra­cji, kawiar­ni  i skle­pów, zale­d­wie na odle­głość krót­kie­go spa­ce­ru. Nato­miast jeśli mamy ocho­tę na ciut dłuż­szą wyciecz­kę, to krót­ka jaz­da rowe­rem pozwo­li nam dotrzeć do wia­tra­ka Gooyen.

  1. HISTORYCZNY APARTAMENT

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/13648018?s=DkddiV_L&sug=51

Loka­li­za­cja: same ser­ce Amsterdamu
Cena: 992zł

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Apar­ta­ment z tara­sem na dachu znaj­du­je się na naj­wyż­szym pię­trze w 16-wiecz­nym budyn­ku poło­żo­nym w samym ser­cu Amter­da­mu i zapew­ni nam cudow­ne wido­ki. Atmos­fe­ra sta­re­go domu nad kana­łem, ale z luk­su­sem 21 wie­ku, któ­rą może­my się roz­ko­szo­wać na tara­sie po całym dniu zaku­pów i zwie­dza­nia. Miesz­ka­nie ofe­ru­je sypial­nie poło­żo­ną w tyl­nej cze­ści budyn­ku, dzię­ki cze­mu uciek­nie­my od poran­ne­go zgieł­ku na uli­cach. Apar­ta­ment jest przy­tul­nie urzą­dzo­ny i wzbo­ga­co­ny o fascy­nu­ją­ce wido­ki na kanał. Dom znaj­du­je się w samym cen­trum sta­re­go mia­sta dzię­ki cze­mu może­my być bli­sko z jego archi­tek­tu­rą i hito­rią. Nie zabrak­nie nam restau­ra­cji, kawiar­ni i skle­pów, a do Sin­gel, Jor­da­an, Anne Frank House, 9 uli­czek, Red Light­Di­strict i Nie­uwmarkt mamy zale­d­wie kil­ka minut spacerem.

  1. PRYWATNE STUDIO Z BALKONEM

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/574760?s=DkddiV_L&sug=51

Loka­li­za­cja: w pobli­żu cen­trum Amsterdamu
Cena: 310zł

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Przy­tul­ne małe stu­dio z kli­ma­tycz­nym bal­ko­nem ofe­ru­ją­cym pora­nek ską­pa­ny w słoń­cu w towa­rzy­stwie świe­żo zapa­rzo­nej kawy. Miesz­ka­nie znaj­du­je się w pobli­żu cen­trum Amster­da­mu, w wie­lo­kul­tu­ro­wej oko­li­cy peł­nej barów i restau­ra­cji. Stu­dio znaj­du­je się na czwar­tym pię­trze i posia­da osob­ne wej­ście ze wspól­nej klat­ki scho­do­wej. W środ­ku znaj­dzie­my prysz­nic, bal­kon i WC. Miesz­kan­ko ofe­ru­je w cenie rowe­ry, dzię­ki któ­rym może­my poru­szać się szyb­ciej wśród malow­ni­czych uliczek.

7. SINGEL CANAL STUDIO

AIRBNB W AMSTERDAMIE AIRBNB W AMSTERDAMIEhttps://www.airbnb.pl/rooms/11914705?s=DkddiV_L&sug=51

Loka­li­za­cja: Cen­trum Amsterdamu
Cena:394zł

Ilość osób: 2
Łazien­ki: 1
Sypial­nie: 1
Łóż­ka: 1

Przy­tul­ny salon i ogrom­ny Bed­stee, a do tego inspi­ru­ją­ca łazien­ka z dużą kabi­ną prysz­ni­co­wą. Miesz­ka­nie ofe­ru­je nam wygod­ny stół z otwar­tą kuch­nią wypo­sa­żo­ną we wszyst­ko, co nie­zbęd­ne do goto­wa­nia. Decy­du­jąc sie na to miesz­ka­nie otrzy­mu­je­my za rogiem dłu­gą uli­cę han­dlo­wą Haar­lem­mer­po­ort, a na koń­cu PC Hooft­stra­at. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie tu licz­nych restau­ra­cji i sklepów.

Tekst: Maja Mali­now­ska
Zdję­cia: airbnb.pl

Komentarze

komentarzy

Related posts
PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

„Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sach Cesar­stwa Rzym­skie­go były to nie­zwy­kle solid­ne bru­ko­we ulicz­ki, któ­re istnieją…
Więcej
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mieli…
Więcej