PodróżeStyl życia

PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Nowy Jork to naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się ludzie z całe­go świa­ta, biz­nes­me­ni i arty­ści. Jest fascy­nu­ją­ce i kuszą­ce. W 1664 roku Angli­cy prze­mia­no­wa­li je na Nowy Jork, wcze­śniej kontrolę…

Więcej