ModaTrendy

Owocowe wariacje

Tekst: Anna Jankowska
Wybór: Yani­na Trapachka
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

YCa2

Na taki widok wca­le nie mamy miny, jak po zje­dze­niu kwa­śnej cytry­ny! Motyw gra­ficz­ny w posta­ci owo­ców cytru­so­wych przy­brał ogrom­ne roz­mia­ry nie tyl­ko w tym sezo­nie. Już w 2011 roku na wybie­gu Stel­li McCart­ney zoba­czy­li­śmy ubra­nia boga­to zdo­bio­ne nadru­ka­mi w posta­ci cytryn, poma­rań­czy i grejp­fru­tów. Z cza­sem ten cytru­so­wy trend opa­no­wał kolek­cje pozo­sta­łych domów mody oraz asor­ty­ment popu­lar­nych skle­pów odzieżowych.

YC2

W przy­pad­ku mar­ki Kate Spa­de może­my mówić o cytry­no­wym zawro­cie gło­wy! Nie­po­dziel­nie kró­lu­je tu nie tyl­ko ener­ge­tycz­ny żół­ty kolor, ale przede wszyst­kim bez­po­śred­nie odnie­sie­nia do „cytry­no­we­go” tren­du w posta­ci nadru­ko­wa­nych cytryn na ubra­nia i akce­so­ria – począw­szy od bia­łych sukie­nek, przez tor­by oraz koper­tów­ki w kształ­cie cytryn, skoń­czyw­szy na zabaw­nych teni­sów­kach z tym samym moty­wem, a nawet etui na telefon.

YC3

Duże owo­ce nama­lo­wa­ne są tak­że na ubra­niach z linii Moschi­no Che­ap & Chic oraz na roz­klo­szo­wa­nych kobie­cych sukien­kach Pri­mark. W lato trend ten będzie cie­szył się dużą popu­lar­no­ścią tak­że na pla­ży, bo kostiu­my kąpie­lo­we w sty­lu pro­jek­tu Ann Tay­lor są napraw­dę imponujące!

YCa1

Po naj­śwież­szą dosta­wę naj­mod­niej­szych cytryn sezo­nu wybierz się do skle­pów Top­shop, River Island, New Look i Wal­lis. Do ubrań z tym moty­wem dobie­raj prost­sze i bar­dziej sto­no­wa­ne ele­men­ty – gład­kie topy, kla­sycz­ne toreb­ki i let­nie obu­wie oscy­lu­ją­ce wokół bar­wy oran­żu, sło­necz­nej żół­ci, zie­le­ni i bieli.

YC1

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
  Related posts
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
  Więcej
  ModaTrendy

  Lime green - najgorętszy trend jesieni

  Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…
  Więcej
  ModaTrendy

  Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

  Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsypanej…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *