Owocowe wariacje

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

YCa2

Na taki widok wca­le nie mamy miny, jak po zje­dze­niu kwa­śnej cytry­ny! Motyw gra­ficz­ny w posta­ci owo­ców cytru­so­wych przy­brał ogrom­ne roz­mia­ry nie tyl­ko w tym sezo­nie. Już w 2011 roku na wybie­gu Stel­li McCart­ney zoba­czy­li­śmy ubra­nia boga­to zdo­bio­ne nadru­ka­mi w posta­ci cytryn, poma­rań­czy i grejp­fru­tów. Z cza­sem ten cytru­so­wy trend opa­no­wał kolek­cje pozo­sta­łych domów mody oraz asor­ty­ment popu­lar­nych skle­pów odzie­żo­wych.

YC2

W przy­pad­ku mar­ki Kate Spa­de może­my mówić o cytry­no­wym zawro­cie gło­wy! Nie­po­dziel­nie kró­lu­je tu nie tyl­ko ener­ge­tycz­ny żół­ty kolor, ale przede wszyst­kim bez­po­śred­nie odnie­sie­nia do „cytry­no­we­go” tren­du w posta­ci nadru­ko­wa­nych cytryn na ubra­nia i akce­so­ria – począw­szy od bia­łych sukie­nek, przez tor­by oraz koper­tów­ki w kształ­cie cytryn, skoń­czyw­szy na zabaw­nych teni­sów­kach z tym samym moty­wem, a nawet etui na tele­fon.

YC3

Duże owo­ce nama­lo­wa­ne są tak­że na ubra­niach z linii Moschi­no Che­ap & Chic oraz na roz­klo­szo­wa­nych kobie­cych sukien­kach Pri­mark. W lato trend ten będzie cie­szył się dużą popu­lar­no­ścią tak­że na pla­ży, bo kostiu­my kąpie­lo­we w sty­lu pro­jek­tu Ann Tay­lor są napraw­dę impo­nu­ją­ce!

YCa1

Po naj­śwież­szą dosta­wę naj­mod­niej­szych cytryn sezo­nu wybierz się do skle­pów Top­shop, River Island, New Look i Wal­lis. Do ubrań z tym moty­wem dobie­raj prost­sze i bar­dziej sto­no­wa­ne ele­men­ty – gład­kie topy, kla­sycz­ne toreb­ki i let­nie obu­wie oscy­lu­ją­ce wokół bar­wy oran­żu, sło­necz­nej żół­ci, zie­le­ni i bie­li.

YC1

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy