NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Słodycz lata zamknięta w Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

Wyjątkowe kompozycje Les Eaux de Chanel zainspirowane ukochanymi destynacjami Gabrielle Chanel, to początek nowego rozdziału w historii zapachów Chanel. Ucieczka od rzeczywistości? Wymarzona podróż do Francji? Les Eaux de Chanel zapewniają tak sugestywne uczucie świeżości, że natychmiast zabierają Cię w podróż.

Chanel Paris - Riviera to limitowany, kwiatowy i świetlisty zapach

W 1928 roku Gabriel­le Cha­nel mia­ła swo­ją wil­lę La Pau­sa na Lazu­ro­wym Wybrze­żu. Dzię­ki zapie­ra­ją­cym dech w pier­siach kra­jo­bra­zom i eks­cy­tu­ją­ce­mu sty­lo­wi życia Fran­cu­ska Riwie­ra sta­ła się nowym, kul­to­wym miej­scem spo­tkań. Zapach magicz­nie przy­wo­łu­je tę sło­dycz życia – wszyst­ko dzię­ki kwia­to­wej, sło­necz­nej nucie, nie­mal otu­la­ją­cej cia­ło jak powiew wia­tru w let­ni, upal­ny dzień. Naj­now­szy z zapa­chów, Paris – Rivie­ra łączy w sobie świe­tli­sty zapach słod­kiej, pikant­nej świe­żo­ści sycy­lij­skiej poma­rań­czy z deli­kat­no­ścią nero­li. Jego twór­cą jest Oli­vier Polge. Prze­pięk­ny, mini­ma­li­stycz­ny fla­kon kry­je w sobie nuty gło­wy: skór­kę z poma­rań­czy, kwia­ty oraz cytru­sy, a tak­że nuty ser­ca: nero­lę, jaśmin. Pod­sta­wą dla cało­ści jest drze­wo san­da­ło­we i ben­zo­es.

Cha­nel Paris – Rivie­ra to limi­to­wa­ny, kwia­to­wy i świe­tli­sty zapach przy­wo­łu­ją­cy na myśl sło­necz­ny, rado­sny kli­mat Lazu­ro­we­go Wybrze­ża lat 20 XX – wie­ku. Wyjąt­ko­wo­ści doda­je fakt, że moż­na kupić go jedy­nie przez rok, w okre­sie od 1 czerw­ca 2019 roku do 1 czerw­ca 2020 roku. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej