NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Słodycz lata zamknięta w Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

Wyjątkowe kompozycje Les Eaux de Chanel zainspirowane ukochanymi destynacjami Gabrielle Chanel, to początek nowego rozdziału w historii zapachów Chanel. Ucieczka od rzeczywistości? Wymarzona podróż do Francji? Les Eaux de Chanel zapewniają tak sugestywne uczucie świeżości, że natychmiast zabierają Cię w podróż.

Chanel Paris - Riviera to limitowany, kwiatowy i świetlisty zapach

W 1928 roku Gabriel­le Cha­nel mia­ła swo­ją wil­lę La Pau­sa na Lazu­ro­wym Wybrze­żu. Dzię­ki zapie­ra­ją­cym dech w pier­siach kra­jo­bra­zom i eks­cy­tu­ją­ce­mu sty­lo­wi życia Fran­cu­ska Riwie­ra sta­ła się nowym, kul­to­wym miej­scem spo­tkań. Zapach magicz­nie przy­wo­łu­je tę sło­dycz życia – wszyst­ko dzię­ki kwia­to­wej, sło­necz­nej nucie, nie­mal otu­la­ją­cej cia­ło jak powiew wia­tru w let­ni, upal­ny dzień. Naj­now­szy z zapa­chów, Paris – Rivie­ra łączy w sobie świe­tli­sty zapach słod­kiej, pikant­nej świe­żo­ści sycy­lij­skiej poma­rań­czy z deli­kat­no­ścią nero­li. Jego twór­cą jest Oli­vier Polge. Prze­pięk­ny, mini­ma­li­stycz­ny fla­kon kry­je w sobie nuty gło­wy: skór­kę z poma­rań­czy, kwia­ty oraz cytru­sy, a tak­że nuty ser­ca: nero­lę, jaśmin. Pod­sta­wą dla cało­ści jest drze­wo san­da­ło­we i ben­zo­es.

Cha­nel Paris – Rivie­ra to limi­to­wa­ny, kwia­to­wy i świe­tli­sty zapach przy­wo­łu­ją­cy na myśl sło­necz­ny, rado­sny kli­mat Lazu­ro­we­go Wybrze­ża lat 20 XX – wie­ku. Wyjąt­ko­wo­ści doda­je fakt, że moż­na kupić go jedy­nie przez rok, w okre­sie od 1 czerw­ca 2019 roku do 1 czerw­ca 2020 roku. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej