NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Słodycz lata zamknięta w Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

Wyjątkowe kompozycje Les Eaux de Chanel zainspirowane ukochanymi destynacjami Gabrielle Chanel, to początek nowego rozdziału w historii zapachów Chanel. Ucieczka od rzeczywistości? Wymarzona podróż do Francji? Les Eaux de Chanel zapewniają tak sugestywne uczucie świeżości, że natychmiast zabierają Cię w podróż.

Chanel Paris - Riviera to limitowany, kwiatowy i świetlisty zapach

W 1928 roku Gabriel­le Cha­nel mia­ła swo­ją wil­lę La Pau­sa na Lazu­ro­wym Wybrze­żu. Dzię­ki zapie­ra­ją­cym dech w pier­siach kra­jo­bra­zom i eks­cy­tu­ją­ce­mu sty­lo­wi życia Fran­cu­ska Riwie­ra sta­ła się nowym, kul­to­wym miej­scem spo­tkań. Zapach magicz­nie przy­wo­łu­je tę sło­dycz życia – wszyst­ko dzię­ki kwia­to­wej, sło­necz­nej nucie, nie­mal otu­la­ją­cej cia­ło jak powiew wia­tru w let­ni, upal­ny dzień. Naj­now­szy z zapa­chów, Paris – Rivie­ra łączy w sobie świe­tli­sty zapach słod­kiej, pikant­nej świe­żo­ści sycy­lij­skiej poma­rań­czy z deli­kat­no­ścią nero­li. Jego twór­cą jest Oli­vier Polge. Prze­pięk­ny, mini­ma­li­stycz­ny fla­kon kry­je w sobie nuty gło­wy: skór­kę z poma­rań­czy, kwia­ty oraz cytru­sy, a tak­że nuty ser­ca: nero­lę, jaśmin. Pod­sta­wą dla cało­ści jest drze­wo san­da­ło­we i ben­zo­es.

Cha­nel Paris – Rivie­ra to limi­to­wa­ny, kwia­to­wy i świe­tli­sty zapach przy­wo­łu­ją­cy na myśl sło­necz­ny, rado­sny kli­mat Lazu­ro­we­go Wybrze­ża lat 20 XX – wie­ku. Wyjąt­ko­wo­ści doda­je fakt, że moż­na kupić go jedy­nie przez rok, w okre­sie od 1 czerw­ca 2019 roku do 1 czerw­ca 2020 roku. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej