NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Słodycz lata zamknięta w Les Eaux de Chanel Paris – Riviera

Wyjątkowe kompozycje Les Eaux de Chanel zainspirowane ukochanymi destynacjami Gabrielle Chanel, to początek nowego rozdziału w historii zapachów Chanel. Ucieczka od rzeczywistości? Wymarzona podróż do Francji? Les Eaux de Chanel zapewniają tak sugestywne uczucie świeżości, że natychmiast zabierają Cię w podróż.

Chanel Paris - Riviera to limitowany, kwiatowy i świetlisty zapach

W 1928 roku Gabriel­le Cha­nel mia­ła swo­ją wil­lę La Pau­sa na Lazu­ro­wym Wybrze­żu. Dzię­ki zapie­ra­ją­cym dech w pier­siach kra­jo­bra­zom i eks­cy­tu­ją­ce­mu sty­lo­wi życia Fran­cu­ska Riwie­ra sta­ła się nowym, kul­to­wym miej­scem spo­tkań. Zapach magicz­nie przy­wo­łu­je tę sło­dycz życia – wszyst­ko dzię­ki kwia­to­wej, sło­necz­nej nucie, nie­mal otu­la­ją­cej cia­ło jak powiew wia­tru w let­ni, upal­ny dzień. Naj­now­szy z zapa­chów, Paris – Rivie­ra łączy w sobie świe­tli­sty zapach słod­kiej, pikant­nej świe­żo­ści sycy­lij­skiej poma­rań­czy z deli­kat­no­ścią nero­li. Jego twór­cą jest Oli­vier Polge. Prze­pięk­ny, mini­ma­li­stycz­ny fla­kon kry­je w sobie nuty gło­wy: skór­kę z poma­rań­czy, kwia­ty oraz cytru­sy, a tak­że nuty ser­ca: nero­lę, jaśmin. Pod­sta­wą dla cało­ści jest drze­wo san­da­ło­we i ben­zo­es.

Cha­nel Paris – Rivie­ra to limi­to­wa­ny, kwia­to­wy i świe­tli­sty zapach przy­wo­łu­ją­cy na myśl sło­necz­ny, rado­sny kli­mat Lazu­ro­we­go Wybrze­ża lat 20 XX – wie­ku. Wyjąt­ko­wo­ści doda­je fakt, że moż­na kupić go jedy­nie przez rok, w okre­sie od 1 czerw­ca 2019 roku do 1 czerw­ca 2020 roku. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Tajemnice bestiariusza - Chanel Cruise 2021/22

W tease­rze naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2021/22 duet holen­der­skich foto­gra­fów Inez i Vino­odh uchwy­ci­li model­kę Lolę Nicon poru­sza­ją­cą się po legen­dar­nym miesz­ka­niu Gabriel­le Cha­nel przy 31 rue Cam­bon w Pary­żu, oto­czo­ną bestia­riu­szem pro­jek­tant­ki i jej sym­bo­la­mi.…
Więcej
Moda

Torebki marzeń  - Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Peł­na kon­tra­stów kolek­cja Cha­nel Fall-Win­ter 2021/22 Ready-to-Wear, sta­no­wią­ca praw­dzi­wą mie­szan­kę bez­tro­skiej atmos­fe­ry waka­cji na nar­tach oraz chłod­ne­go, pary­skie­go szy­ku od lat 70. XX wie­ku do teraz daje swój wyraz nie tyl­ko w twe­edach i deli­kat­nych…
Więcej
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej