Noir et blanc de Chanel jesień – zima 2019

Po raz kolej­ny Lucia Pica zmie­nia zasa­dy, wpro­wa­dza­jąc do jesien­no – zimo­wej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel 2019 odcie­nie czer­ni i bie­li. Amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody i…

Chanel Neapolis Spring Summer 2018 #CHANELMAKEUP

Czas na podróż w nie­zwy­kle uro­kli­we i kolo­ro­we rejo­ny Neapo­lu – w tym sezo­nie Karl Lager­feld razem z glo­bal­ną dyrek­tor maki­ja­żu Cha­nel Lucią Pica odkry­wa­ją…