NieNUDEny trend na lato!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: net-a-porter.com, mytheresa.com, crew.com, zara.com

nude trend na lato!

Tory Burch dress, Thier­ry Lasry sun­glas­ses, Chloe swe­ater

Cie­li­sty, beżo­wy, pia­sko­wy, popu­lar­nie zwa­ny nude ma wie­le okre­śleń, a jego naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną wła­ści­wo­ścią jest sto­no­wa­na, jasna i bar­dzo natu­ral­na bar­wa, któ­ra dobrze współ­gra z inny­mi kolorami.W kolek­cjach wie­lu  świa­to­wych domów mody zna­la­zły się róż­no­rod­ne ele­men­ty gar­de­ro­by, któ­re umie­jęt­nie zesta­wio­ne w jeden look two­rzą mono­ko­lo­ry­stycz­ną sty­li­za­cję ide­al­ną na lato.

Dzie­łem z met­ką Chloe jest gru­by swe­ter z wple­cio­ny­mi nić­mi w cie­płym odcie­niu kawy. Dłuż­szy i bar­dziej mini­ma­li­stycz­ny jest już ten z dekol­tem w kształ­cie lite­ry „V” pro­jek­tu Orga­nic by John Patrick.

ONLY sweater, Organic by John Patrick sweater, J.Crew dress

ONLY swe­ater, Orga­nic by John Patrick swe­ater, J.Crew dress

 

J. Crew stwo­rzy­ło pro­po­zy­cję dla roman­ty­czek o dziew­czę­cym wdzię­ku – to dzier­ga­na bia­ła sukien­ka zakoń­czo­na fal­ba­ną, dosko­na­ły pomysł na waka­cyj­ny zestaw z dodat­kiem w posta­ci sło­mia­ne­go kape­lu­sza z małym ron­dem.

Zara

Zara

 

W kolek­cji Tory Burch zna­la­zły­śmy pew­ną pereł­kę, któ­rą jest sukien­ka zapro­jek­to­wa­na na wzór płasz­cza. Ma pro­sty fason, drob­ne gro­chy i prze­wią­za­ną jest kokar­dą w talii. Jej kolor nadal mie­ści się w defi­ni­cji bar­wy nude, przyj­mu­je jed­nak inten­syw­niej­szy odcień, zbli­żo­ny do różu. Taka pro­po­zy­cja sty­lo­wo wyglą­da­ła­by w towa­rzy­stwie skó­rza­ne­go kufra mar­ki Chloe oraz butów ze spi­cza­stym noskiem z piko­wa­nia­mi, jak te od Valen­ti­no.

Valentino shoes, Dolce & Gabbana briefs, Chloe bag

Valen­ti­no sho­es, Dolce & Gab­ba­na briefs, Chloe bag

 

W sezo­nie let­nim dobie­raj ubra­nia w róż­nych odcie­niach beżu i nie zapo­mi­naj o sto­no­wa­nych akce­so­riach, takich jak cie­nio­wa­ne oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne. Pro­jek­tów podob­nych do tych z naj­bar­dziej zna­nych domów mody szu­kaj w każ­dej sie­ciów­ce, pamię­ta­jąc o tym, że kolor nude gwa­ran­tu­je ponad sezo­no­wą kla­sy­kę, któ­ra nigdy nam się nie znu­dzi!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy