ModaTrendy

NieNUDEny trend na lato!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: net-a-porter.com, mytheresa.com, crew.com, zara.com

nude trend na lato!

Tory Burch dress, Thier­ry Lasry sun­glas­ses, Chloe swe­ater

Cie­li­sty, beżo­wy, pia­sko­wy, popu­lar­nie zwa­ny nude ma wie­le okre­śleń, a jego naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną wła­ści­wo­ścią jest sto­no­wa­na, jasna i bar­dzo natu­ral­na bar­wa, któ­ra dobrze współ­gra z inny­mi kolorami.W kolek­cjach wie­lu  świa­to­wych domów mody zna­la­zły się róż­no­rod­ne ele­men­ty gar­de­ro­by, któ­re umie­jęt­nie zesta­wio­ne w jeden look two­rzą mono­ko­lo­ry­stycz­ną sty­li­za­cję ide­al­ną na lato.

Dzie­łem z met­ką Chloe jest gru­by swe­ter z wple­cio­ny­mi nić­mi w cie­płym odcie­niu kawy. Dłuż­szy i bar­dziej mini­ma­li­stycz­ny jest już ten z dekol­tem w kształ­cie lite­ry „V” pro­jek­tu Orga­nic by John Patrick.

ONLY sweater, Organic by John Patrick sweater, J.Crew dress

ONLY swe­ater, Orga­nic by John Patrick swe­ater, J.Crew dress

 

J. Crew stwo­rzy­ło pro­po­zy­cję dla roman­ty­czek o dziew­czę­cym wdzię­ku – to dzier­ga­na bia­ła sukien­ka zakoń­czo­na fal­ba­ną, dosko­na­ły pomysł na waka­cyj­ny zestaw z dodat­kiem w posta­ci sło­mia­ne­go kape­lu­sza z małym ron­dem.

Zara

Zara

 

W kolek­cji Tory Burch zna­la­zły­śmy pew­ną pereł­kę, któ­rą jest sukien­ka zapro­jek­to­wa­na na wzór płasz­cza. Ma pro­sty fason, drob­ne gro­chy i prze­wią­za­ną jest kokar­dą w talii. Jej kolor nadal mie­ści się w defi­ni­cji bar­wy nude, przyj­mu­je jed­nak inten­syw­niej­szy odcień, zbli­żo­ny do różu. Taka pro­po­zy­cja sty­lo­wo wyglą­da­ła­by w towa­rzy­stwie skó­rza­ne­go kufra mar­ki Chloe oraz butów ze spi­cza­stym noskiem z piko­wa­nia­mi, jak te od Valen­ti­no.

Valentino shoes, Dolce & Gabbana briefs, Chloe bag

Valen­ti­no sho­es, Dolce & Gab­ba­na briefs, Chloe bag

 

W sezo­nie let­nim dobie­raj ubra­nia w róż­nych odcie­niach beżu i nie zapo­mi­naj o sto­no­wa­nych akce­so­riach, takich jak cie­nio­wa­ne oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne. Pro­jek­tów podob­nych do tych z naj­bar­dziej zna­nych domów mody szu­kaj w każ­dej sie­ciów­ce, pamię­ta­jąc o tym, że kolor nude gwa­ran­tu­je ponad sezo­no­wą kla­sy­kę, któ­ra nigdy nam się nie znu­dzi!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
  Więcej
  ModaTrendy

  Lime green - najgorętszy trend jesieni

  Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
  Więcej
  ModaTrendy

  Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

  Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *