Natura i wielkomiejski szyk Balenciagi

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: style.com

balenciaga-daria-werbowy-2014-campaign-8

Rekla­mo­wy maj­stersz­tyk z top model­ką Darią Wer­bo­wy w roli głów­nej. Mowa o kam­pa­nii rekla­mo­wej fran­cu­skie­go domu mody Balen­cia­ga na sezon wio­sna – lato 2014.
W nowo­cze­snej jasnej prze­strze­ni wzbo­ga­co­nej natu­ral­nym akcen­tem w posta­ci zie­lo­nych liści pną­cych się po ścia­nie, Wer­bo­wy przy­bie­ra pozy wła­ści­we uta­len­to­wa­nej aktor­ce. Wystę­pu­je w ubra­niach o nie­ty­po­wych kon­struk­cjach: pro­stej sukien­ce prze­dłu­żo­nej trans­pa­rent­nym tiu­lem oraz topach z usztyw­nia­ny­mi ramio­na­mi – zna­kiem roz­po­znaw­czym Balen­cia­gi.

W kam­pa­nii zachwy­ca nas sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka zdjęć – bia­ło – czar­na z odcie­nia­mi sza­ro­ści i ciem­nej zie­le­ni liści. Do tego prze­far­bo­wa­ne na siwo wło­sy model­ki oraz poły­sku­ją­ce usta w odcie­niu krwi­stej pur­pu­ry. To dzie­ło sfo­to­gra­fo­wał w nowo­jor­skim stu­dio legen­dar­ny foto­graf i uważ­ny obser­wa­tor mod­nych świa­to­wych ulic, Ste­ven Kle­in.

balenciaga-ss-2014-campaig-3

balenciaga-ss-2014-campaign-7

balenciaga-spring-summer-2014-campaig-main

balenciaga-2014-daria-werbowy-steven-klein-2

For Vers-24,Warsaw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy