Moda

Natura i wielkomiejski szyk Balenciagi

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: style.com

balenciaga-daria-werbowy-2014-campaign-8

Rekla­mo­wy maj­stersz­tyk z top model­ką Darią Wer­bo­wy w roli głów­nej. Mowa o kam­pa­nii rekla­mo­wej fran­cu­skie­go domu mody Balen­cia­ga na sezon wio­sna – lato 2014.
W nowo­cze­snej jasnej prze­strze­ni wzbo­ga­co­nej natu­ral­nym akcen­tem w posta­ci zie­lo­nych liści pną­cych się po ścia­nie, Wer­bo­wy przy­bie­ra pozy wła­ści­we uta­len­to­wa­nej aktor­ce. Wystę­pu­je w ubra­niach o nie­ty­po­wych kon­struk­cjach: pro­stej sukien­ce prze­dłu­żo­nej trans­pa­rent­nym tiu­lem oraz topach z usztyw­nia­ny­mi ramio­na­mi – zna­kiem roz­po­znaw­czym Balenciagi.

W kam­pa­nii zachwy­ca nas sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka zdjęć – bia­ło – czar­na z odcie­nia­mi sza­ro­ści i ciem­nej zie­le­ni liści. Do tego prze­far­bo­wa­ne na siwo wło­sy model­ki oraz poły­sku­ją­ce usta w odcie­niu krwi­stej pur­pu­ry. To dzie­ło sfo­to­gra­fo­wał w nowo­jor­skim stu­dio legen­dar­ny foto­graf i uważ­ny obser­wa­tor mod­nych świa­to­wych ulic, Ste­ven Klein.

balenciaga-ss-2014-campaig-3

balenciaga-ss-2014-campaign-7

balenciaga-spring-summer-2014-campaig-main

balenciaga-2014-daria-werbowy-steven-klein-2

For Vers-24,Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Inna

  Rebranding wśród domów mody - ryzykowny pomysł, czy przemyślana strategia?

  W histo­rii mody nie­jed­na mar­ka zde­cy­do­wa­ła się zmie­nić swo­je logo. Nigdy jed­nak na taką ska­lę. W ostat­nich latach mamy do czy­nie­nia z grun­tow­ną zmia­ną war­ty za ste­ra­mi naj­więk­szych domów mody- Louis Vuit­ton, Balen­cia­ga, Chloe, Celine,…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Kampania Balenciaga Jesień 2017

  Kto jak kto, ale Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i wszyst­ko robić na prze­kór – to dla­te­go w swo­jej trze­ciej, naj­now­szej kam­pa­nii domu mody Balen­cia­ga pole­cił sfo­to­gra­fo­wać John­ne­mu Dufor­to­wi… sie­dzą­ce i pod­pie­ra­ją­ce się na krze­słach modelki…
  Więcej
  ModaTrendy

  Perfekcyjne ciało

  Ostat­ni raz mia­ły­śmy je na sobie pod­czas zajęć z gim­na­sty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś przy­po­mi­na­my sobie o zale­tach kostiu­mu typu body, z któ­rych umie­jęt­nie może­my korzy­stać już jako doro­słe kobie­ty. Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *