Perfekcyjne ciało

Ostatni raz miałyśmy je na sobie podczas zajęć z gimnastyki w szkole podstawowej, dziś przypominamy sobie o zaletach kostiumu typu body, z których umiejętnie możemy korzystać już jako dorosłe kobiety.

Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i wie­lo­funk­cyj­ny ele­ment dam­skiej gar­de­ro­by. Nosi­my je nie tyl­ko w sypial­ni, ale tak­że jako bazę do dzien­nych i wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji. Dopa­so­wa­ny do syl­wet­ki kostium dosko­na­le kom­po­nu­je się ze spód­ni­ca­mi lub spodnia­mi z pod­wyż­szo­nym sta­nem, ponad­to optycz­nie kształ­tu­je figu­rę, skrzęt­nie masku­jąc jej nie­do­sko­na­ło­ści.

W tym sezo­nie naj­bar­dziej sty­lo­we będą body ze zmy­sło­wej czar­nej koron­ki. Kla­sy­ki szu­kaj w skle­pach Top­shop, wyszu­ka­nej i nie­ba­nal­nej kostruk­cji w linii pol­skiej mar­ki Le Petit Trou, a sen­su­al­nej awan­gar­dy w asor­ty­men­cie nie­za­stą­pio­ne­go w tym wzglę­dzie Agent Pro­vo­ca­teur.

Perfekcyjne ciało

 

Tekst: Anna Jan­kow­ska

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy