ModaTrendy

Perfekcyjne ciało

Ostatni raz miałyśmy je na sobie podczas zajęć z gimnastyki w szkole podstawowej, dziś przypominamy sobie o zaletach kostiumu typu body, z których umiejętnie możemy korzystać już jako dorosłe kobiety.

Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i wie­lo­funk­cyj­ny ele­ment dam­skiej gar­de­ro­by. Nosi­my je nie tyl­ko w sypial­ni, ale tak­że jako bazę do dzien­nych i wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji. Dopa­so­wa­ny do syl­wet­ki kostium dosko­na­le kom­po­nu­je się ze spód­ni­ca­mi lub spodnia­mi z pod­wyż­szo­nym sta­nem, ponad­to optycz­nie kształ­tu­je figu­rę, skrzęt­nie masku­jąc jej nie­do­sko­na­ło­ści.

W tym sezo­nie naj­bar­dziej sty­lo­we będą body ze zmy­sło­wej czar­nej koron­ki. Kla­sy­ki szu­kaj w skle­pach Top­shop, wyszu­ka­nej i nie­ba­nal­nej kostruk­cji w linii pol­skiej mar­ki Le Petit Trou, a sen­su­al­nej awan­gar­dy w asor­ty­men­cie nie­za­stą­pio­ne­go w tym wzglę­dzie Agent Pro­vo­ca­teur.

Perfekcyjne ciało

 

Tekst: Anna Jan­kow­ska

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust have

  Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

  Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Le Petit Trou jesień-zima 2018

  Naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Le Petit Trou na jesień-zimę 2018 to połą­cze­nie kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści oraz rock and roll’a pro­sto z lat 90.- poja­wia­ją­ce się body na jed­nym ramie­niu, a wresz­cie moty­wy gwiazd, ser­du­szek czy kro­pek…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

  Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z naj­bar­dziej…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *