MakijażNewsroomUroda

Natalie Westling for Marc Jacobs Beauty Fall 2014 Campaign

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: harpersbazaar.com Marc Jacobs roz­po­czął kam­pa­nię kosme­tycz­ną na jesie­n­no-zimo­­wy sezon i trze­ba przy­znać, że wyglą­da ona napraw­dę bar­dzo dobrze. Wscho­dzą­ca gwiaz­da, do któ­rej stóp padał już Heidi Sli­ma­ne, Nata­lie Westling, była foto­gra­fo­wa­na przez Davida…

Więcej