ModaNewsroom

Adidas wypowiada wojnę Jacobsowi

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: complex.com W ubie­głą śro­dę nie­miec­ki kon­cern spor­to­wy Adi­das AG zło­żył do sądu wnio­sek prze­ciw­ko Mar­co­wi Jacob­so­wi. Przy­sło­wio­wym ‘gwoź­dziem do trum­ny’ oka­za­ły się paski! Mimo, że Jacobs na ręka­wy swo­ich czar­nych swe­trów naszył po…

Więcej
NewsroomUroda

Wiosenne zapachy

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: sephora.pl, douglas.pl, pinterest.com Nic nie popra­wi bar­dziej humo­ru niż owo­co­wo-kwia­to­we nuty zamknię­te w pięk­nych, wio­sen­nych fla­ko­nach.    Marc Jacobs po raz kolej­ny udo­wod­nił, że try­ska mło­do­ścią podob­nie jak Daisy Eau So Fresh.…

Więcej
NewsroomUroda

Marc Jacobs Beauty- rób zakupy przez Instagram

Coś dla miło­śni­czek mar­ki, kosme­ty­ków i nowych tech­no­lo­gii. Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: instagram.com, thenotice.net Marc Jacobs Beau­ty stwo­rzył pierw­szy inter­ne­to­wy sklep, któ­ry jest połą­czo­ny z Two­im insta­gra­mem i adre­sem mailo­­wym- marc­be­au­ty to pro­fil, gdzie pre­zen­to­wa­ne są produkty…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Natalie Westling for Marc Jacobs Beauty Fall 2014 Campaign

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: harpersbazaar.com Marc Jacobs roz­po­czął kam­pa­nię kosme­tycz­ną na jesie­n­no-zimo­­wy sezon i trze­ba przy­znać, że wyglą­da ona napraw­dę bar­dzo dobrze. Wscho­dzą­ca gwiaz­da, do któ­rej stóp padał już Heidi Sli­ma­ne, Nata­lie Westling, była foto­gra­fo­wa­na przez Davida…

Więcej