Moda

Pocałunek z Akwitanii  – Mandel Wiosna/Lato 2021

Najnowsza kolekcja Mandel to odpowiedź na potrzeby współczesnych kobiet: ma być modnie, pięknie, ale i praktycznie. Każdy projekt jest niczym zrealizowane marzenie o torebkach idealnie wpasowujących się w nasz aktualny styl życia – takich, które zmieszczą całe biuro, ale i same w sobie będą wspaniałym, eleganckim dodatkiem towarzyszącym nam przez cały dzień. Torebki z najnowszej kolekcji wiosna/lato 2021 po raz kolejny powstały w okresie pandemii, z nadzieją szybki powrót do normalności.

Pocałunek z Akwitanii  – Mandel Wiosna/Lato 2021

I tak, do rodzi­ny tore­bek Man­del dołą­czy­ły praw­dzi­we, miej­skie kla­sy­ki – nie mogło zatem zabrak­nąć ele­ganc­kich toreb na lap­to­py zapro­jek­to­wa­nych z myślą o współ­cze­snej busi­nesswo­man i ple­ca­ki oraz codzien­nych pro­po­zy­cji w posta­ci mode­lu Man­del Box – ide­al­na toreb­ka pudeł­ko­wa na każ­de wyj­ście, pod­krę­ca­ją­ca każ­dą sty­li­za­cję, czy Conver­ti­ble Day Bag – zgrab­na toreb­ka, w któ­rej zmie­ści się nie­mal wszyst­ko. W nowej odsło­nię poja­wi­ła się tak­że moc­no inspi­ro­wa­na lata­mi 70-tymi, futu­ry­stycz­na Flap Bag Mini. Zabaw­na toreb­ka z szu­flad­ka­mi – Pyra­mid Cotu­re Bag z pew­no­ścią zachwy­ci odważ­ne kobie­ty, któ­re lubię eks­pe­ry­men­to­wać z modą i nie boją się zaska­ku­ją­cych roz­wią­zań i połączeń.

Dzię­ki swo­bo­dzie wybo­ru pasków, rączek czy łań­cu­chów, każ­da z tore­bek może stać się wyjąt­ko­wym, sper­so­na­li­zo­wa­nym mode­lem, ide­al­nie wpa­so­wu­ją­cym się w Twój indy­wi­du­al­ny styl. W ten spo­sób moż­na two­rzyć toreb­ki ponad­cza­so­we, a jed­no­cze­śnie z odro­bi­nę szaleństwa.

Sesję wize­run­ko­wą do let­niej kolek­cji Man­del zre­ali­zo­wa­no w połu­dnio­wo-zachod­niej Fran­cji, w oko­li­cach Bor­de­aux w pięk­nym XIX wiecz­ny châte­au poło­żo­nym w pobli­żu win­nic, opo­wia­da­jąc nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ną histo­rię dziew­czy­ny opo­wie­dzia­ną toreb­ka­mi towa­rzy­szą­cy­mi jej w róż­nych momen­tach życia. Twa­rzą naj­now­szej kolek­cji Man­del zosta­ła Kasia Saw­czuk – pio­sen­kar­ka i aktor­ka, zaś zdję­cia­mi zajął się Mat­tia Rosiń­ski. Za sty­li­za­cje odpo­wia­da­ją Mag­da Jagnic­ka i Monia.

torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL torebki MANDEL

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej
ModaNewsroom

Lato pełne pasteli według Mandel Store 

Pol­ska mar­ka Man­del powsta­ła gdzieś mię­dzy Zuri­chem a Kopen­ha­gą, to toreb­ki w któ­rych funk­cjo­nal­ność spo­ty­ka się ze sztu­ką i posza­no­wa­niem two­rze­nia w duchu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Latem Man­del zabie­ra nas do bez­tro­skie­go świa­ta prze­peł­nio­ne­go paste­lo­wy­mi kolorami,…
Więcej
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokalne…
Więcej