Styl życia

To - Do List: Słodki listopad

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: VERS-24 Listo­pad to okres, w któ­rym natu­ra bez­względ­nie zapa­da w stan hiber­na­cji, a ludzie zamy­ka­ją się na oto­cze­nie, kie­ru­jąc swo­ją ener­gię do wewnątrz, gdzie pod­stęp­nie kieł­ku­je chan­dra i bez­sil­ność. Co może być kluczem…

Więcej
ModaNewsroom

Modne płaszcze na jesień w nowej kolekcji New Look

W tym sezo­nie w New Look każ­da z nas znaj­dzie płaszcz dla sie­bie! Na sezon jesień ‑zima mar­ka pro­po­nu­je ide­al­nie skro­jo­ne okry­cia wierzch­nie, zain­spi­ro­wa­ne tren­da­mi pro­sto ze świa­to­wych wybie­gów. NEUTRAL TONES Postaw na mini­ma­lizm! Fanki…

Więcej