ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barwne Maroko na ulicach największych stolic mody? Mogły je sprowadzić tylko kobiety, ponieważ dla przyjaciółek Zineb i Laury nie ma nic niemożliwego. Poznajcie ZYNE – markę równie kolorową co jej „babouche” i założycielki, które z sukcesem wprowadzają marokańskie obuwie w XXI wiek.

 

Zineb Bri­tel pocho­dzi z Casa­blan­ki, ale uro­dzi­ła się w latach 90-tych w Maro­ku. Pro­jek­to­wa­nie mody ukoń­czy­ła w Esmod Paris, zdo­by­wa­jąc doświad­cze­nie w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych fran­cu­skich domach mody, takich jak Chri­stian Dior czy Sonia Rykiel. Tam Zineb odkry­ła jed­nak swój praw­dzi­wy talent do pro­jek­to­wa­nia obu­wia i szli­fo­wa­ła go w Cen­tral Saint Mar­tins w Lon­dy­nie oraz Moda Pel­le we Wło­szech. W tym cza­sie na nowo odkry­ła obu­wie swo­je­go kra­ju, czer­piąc z nie­go inspi­ra­cje dla opra­co­wa­nia zupeł­nie nowe­go, świe­że­go uję­cia muli, któ­re po arab­sku okre­śla się jako “babo­uche” . Lau­ra Pujol to dru­ga poło­wa ZYNE, a jed­no­cze­śnie naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka i part­ner­ka biz­ne­so­wa Zineb. Ukoń­czy­ła jed­ną z naj­lep­szych fran­cu­skich szkół rekla­my – INSEEC, spe­cja­li­zu­jąc się w mar­ke­tin­gu towa­rów luk­su­so­wych w L’E­co­le Inter­na­tio­na­le de Mar­ke­ting du Luxe (EIML Paris). Lau­ra zna­na jest ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do rze­mio­sła oraz tra­dy­cji, któ­re sta­ra się prze­my­cać i łączyć z luk­su­sem. Z pasją sze­rzy prze­sła­nie mar­ki ZYNE, zjed­nu­jąc sobie ludzi na całym świecie.

Babo­uche, czy­li naro­do­we buty Maro­ka są noszo­ne przez Maro­kań­czy­ków w róż­nym wie­ku. Od tra­dy­cyj­nych, lokal­nych imprez po spa­cer do skle­pu- każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Pro­jek­to­wa­nie i rze­mieśl­ni­cze wyko­na­nie każ­dej z par to tra­dy­cja od poko­leń któ­ra spra­wia, że każ­da z nich to małe dzie­ło sztu­ki. Two­rzo­ne ręcz­nie ze skó­ry babo­uche z upły­wem cza­su indy­wi­du­al­nie się for­mu­ją, dosto­so­wu­jąc do sto­py użyt­kow­ni­ka, co spra­wia, że w zupeł­nie natu­ral­ny spo­sób sta­ją się per­so­nal­ne i abso­lut­nie wyjąt­ko­we. Buty ZYNE prze­my­ca­ją tra­dy­cję maro­kań­ską w XXI wiek, co nada­je kla­sycz­ne­mu pan­to­flo­wi ducha i blasku.

Za mar­ką ZYNE stoi jed­nak coś wię­cej, niż but. Jej misją jest umoż­li­wie­nie pra­cy lokal­nym kobie­tom. Każ­da para butów ZYNE jest przez nie ręcz­nie two­rzo­na dzię­ki jed­nej z współ­pra­cu­ją­cych ze sobą spół­dziel­ni. W ten spo­sób maro­kań­skie kobie­ty zara­bia­ją pie­nią­dze wspie­ra­jąc rodzi­ny, a tak­że zysku­jąc coś wię­cej- pew­ność sie­bie oraz poczu­cie nie­za­leż­no­ści. W koń­cu ich wkład w mar­kę jest uzna­wa­ny przez świat.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsypanej…
Więcej