ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bransoletki…

Więcej
Moda

Wyjątkowa sesja świąteczna APART

Jak co roku fir­ma jubi­ler­ska APART przy­go­to­wu­je spe­cjal­ną sesję świą­tecz­ną. Tym razem jest ona wyjąt­ko­wa z powo­du obcho­dzo­ne­go przez mar­kę w 2017 roku jubi­le­uszu 40-lecia ist­nie­nia. W magicz­nej, zimo­wej aurze przed obiek­ty­wem ponow­nie zna­la­zły się…

Więcej