Moda

Bo najważniejsze, to pokochać siebie  – kampania #selflove ANI KRUK

Marka ANIA KRUK w walentynkowej kolekcji biżuterii przygotowała mnóstwo kobiecych, romantycznych ozdób w nowoczesnym wydaniu. Wśród wielu wyjątkowych projektów z motywem serca, każdy z pewnością znajdzie idealny upominek dla ukochanej osoby. Motyw serca to jednak nie wszystko – w kolekcji ANI KRUK znajdziemy także oryginalną biżuterię z symbolem nieskończoności i literami, dzięki czemu z łatwością stworzysz z niej nowoczesny talizman miłosny. Walentynkowa kolekcja to bransoletki, delikatne kolczyki i naszyjniki z kamieniami oraz kobiecymi motywami. Nie zabrakło także absolutnie wyrafinowanych pierścionków z brylantem.

Marka ANIA KRUK

Naj­now­sza, walen­tyn­ko­wa kam­pa­nia mar­ki pod hasłem #sel­flo­ve przy­po­mi­na nam, jaka miłość jest tak napraw­dę naj­waż­niej­sza. Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że klu­czem do szczę­ścia jest poko­cha­nie i życie w zgo­dzie ze sobą. W ten spo­sób ANIA KRUK przy­po­mi­na o sile miło­ści. Jed­no­cze­śnie,   #sel­flo­ve to praw­dzi­wy począ­tek opo­wie­ści o pięk­nie róż­no­rod­no­ści, a tak­że nie­ustan­nym odkry­wa­niu sie­bie. Dla­te­go też, mar­ka do walen­tyn­ko­wej kam­pa­nii, dzię­ki Insta­gra­mo­wi, zapro­si­ła zwy­kłych ludzi – swo­ich klien­tów, któ­rzy od lat wspie­ra­ją mar­kę, nosząc jej pro­duk­ty. Każ­da z osób wystą­pi­ła w kam­pa­nii w tym, w czym czu­je się naj­le­piej, a każ­dą sty­li­za­cję per­fek­cyj­nie uzu­peł­nia­ła dobra­na indy­wi­du­al­nie biżu­te­ria ANI KRUK. A wszyst­ko dla­te­go, że mar­ka sta­ra się być jak naj­bli­żej swo­ich obser­wa­to­rów i klien­tów, wspie­ra­jąc ich i two­rząc ory­gi­nal­ną, wyjąt­ko­wą spo­łecz­ność. Dzię­ki tak auten­tycz­nej kam­pa­nii, mar­ce uda­ło się pod­kre­ślić, że naj­waż­niej­sza jest miłość do sie­bie i życie w zgo­dzie ze sobą.

ANIA KRUK zapro­si­ła do kam­pa­nii #sel­flo­ve czte­ry róż­ne, sil­ne oso­bo­wo­ści: stu­dent­kę dzien­ni­kar­stwa kocha­ją­ca muzy­kę i sur­fing – Jul­kę, tan­cer­kę i model­kę o wyra­zi­stym i ory­gi­nal­nym sty­lu – Sinoę,  wła­ści­cie­la mar­ki modo­wej i zaan­ga­żo­wa­ną mamę – Agnes, a tak­że fan­kę tatu­aży i pasjo­nat­kę kul­tu­ry tech­no – Gretę.

Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK Marka ANIA KRUK

Kam­pa­nia #sel­flo­ve przy­po­mi­na, że naj­lep­sze, co możesz zro­bić dla sie­bie w Dzień Zako­cha­nych, to zaak­cep­to­wać i poko­chać sie­bie. I cho­ciaż wszy­scy jeste­śmy róż­ni, tak napraw­dę łączy nas jed­no: miłość.

Tekst: ‘Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi powra­ca w tym sezo­nie. Tego lata biżu­te­ria weszła na zupełnie…
Więcej
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bransoletki…
Więcej