ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeżeli do tej pory letnia biżuteria kojarzyła Ci się wyłącznie z bransoletkami z letnich obozów czy muszelkami, czas ją odczarować, mimo, że biżuteria z nimi powraca w tym sezonie. Tego lata biżuteria weszła na zupełnie nowy poziom i nie ogranicza się jedynie do plażowych zdobyczy. Ale czy właściwie istnieje coś takiego, jak biżuteria tylko na lato? Z pewnością tak i mamy tu na myśli  złote łańcuszki z łańcuszkiem niczym rodem z lat  90 czy minimalistycznych bransoletkach, złotych kolczykach kołach czy perłach. A to dlatego, że letnia biżuteria musi być uniwersalna – koła będą pasować zarówno do eleganckiej koszuli jak i pary sandałów. Poszukujesz najpiękniejszej biżuterii na lato? Zainspiruj się naszymi propozycjami. 

 

Przepiękna biżuteria na lato: naszyjnik Ania Kruk, kolczyki Yes, kolczyki Beller, naszyjnik Yes, kolczyki APART, złoty kolczyk Yes, bransoletka APART, kolczyki APART, kolczyki Rosa Chains, kolczyki Jagg Jewels, kolczyki Selfie Jewellery, kolczyk Justine Clenquet, Lui Store, branzoleta W.Kruk, naszyjnik Wishbone.

Prze­pięk­na biżu­te­ria na lato: naszyj­nik Ania Kruk, kol­czy­ki Yes, kol­czy­ki Bel­ler, naszyj­nik Yes, kol­czy­ki APART, zło­ty kol­czyk Yes, bran­so­let­ka APART, kol­czy­ki APART, kol­czy­ki Rosa Cha­ins, kol­czy­ki Jagg Jewels, kol­czy­ki Sel­fie Jewel­le­ry, kol­czyk Justi­ne Cle­nqu­et, Lui Sto­re, bran­zo­le­ta W.Kruk, naszyj­nik Wish­bo­ne.

Kol­czy­ki Illu­sion (Rosa Cha­ins) pol­skiej mar­ki to kol­czy­ki o nie­re­gu­lar­nej tafli, wyko­na­ne ręcz­nie ze zło­ta pró­by 585 (14ct). Wyjąt­ko­wo­ści doda­je im fakt, że każ­da para może się mini­mal­nie róż­nić. Naszyj­nik ze sre­bra pokry­ty 24-kara­to­wym zło­tem z kolek­cji Astro (Ania Kruk) posia­da regu­lo­wa­ne zapię­cie, zakoń­czo­ny zawiesz­ką w kształ­cie księ­ży­ca pokry­te­go czar­ną ema­lią, pozwo­li stwo­rzyć uni­ka­to­wy look. Kla­sycz­ne, cien­kie, zło­te kol­czy­ki koła (Yes) to biżu­te­ria, któ­rą możesz dum­nie nosić, nie tyl­ko latem! Koła o śred­ni­cy 15mm spra­wia­ją, że biżu­te­ria zacho­wu­je swo­ją sub­tel­ność, a jed­no­cze­śnie jest widocz­na i sta­no­wi prze­pięk­ny doda­tek do let­nich sty­li­za­cji. Cie­ka­wą, zło­tą bran­so­le­tę (W.Kruk) wyko­na­no z naj­wyż­szej jako­ści żół­te­go zło­ta pró­by 585, któ­re uwa­ża­ne jest za jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych krusz­ców sym­bo­li­zu­ją­cych luk­sus i  ponad­cza­so­wość. Ogni­wa łań­cu­cha są mister­ne zdo­bio­ne, a splot nie­ty­po­wy co spra­wia, że bran­so­le­ta zapa­da w pamięć i zachwy­ca. To per­fek­cyj­ny doda­tek dla cenią­cym mini­ma­lizm i ory­gi­nal­ność. Ory­gi­nal­ny kształt kol­czy­ków N°20 z kolek­cji Raw (Bel­ler) wyko­na­nych ręcz­nie z 14- kara­to­we­go zło­ta może koja­rzyć się na wie­le spo­so­bów. Te nie­ty­po­we kol­czy­ki pobu­dza­ją wyobraź­nię, inspi­ru­ją oraz zachwy­ca­ją. Ich nie­ba­nal­na for­ma i gład­ka, poły­sku­ją­ca powierzch­nia prze­pięk­nie odbi­ja świa­tło i poły­sku­je mię­dzy wło­sa­mi przy­ku­wa­jąc spoj­rze­nia, a same kol­czy­ki łączą w sobie luk­sus i awan­gar­dę. Zło­ty naszyj­nik Shell Nec­kla­ce z muszel­ką (Wish­bo­ne), zawie­szo­ną na łań­cusz­ku z kulecz­ka­mi, wyko­na­ny w cało­ści z pozła­ca­ne­go 2 mikro­na­mi 24 kara­to­we­go zło­ta sre­bra spraw­dzi się i na pla­żę i na ofi­cjal­ne spo­tka­nia w pra­cy czy roman­tycz­ne kola­cje. Pół­okrą­głe kol­czy­ki na szty­ftach z per­ła­mi słod­ko­wod­ny­mi (Jagg Jewels) o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie – każ­da per­ła jest inna, co czy­ni je nie­po­wta­rzal­ny­mi. Szty­fty wyko­na­ne są z pozła­ca­ne­go  sre­bra.

Jeśli jesteś zwo­len­nicz­ką pro­stej, ponad­cza­so­wej biżu­te­rii (nie tyl­ko na lato) koniecz­nie zain­we­stuj w zło­te, zwi­ja­ne kol­czy­ki o pró­bie 0,333 (Apart) bądź kol­czy­ki z żół­te­go zło­ta z cyr­ko­nia­mi w kształ­cie pół­księ­ży­ca z kolek­cji Magic Moments (Apart). Jeże­li lubisz nie­oczy­wi­ste dodat­ki z pazu­rem, zło­ty kol­czyk z linii Betwe­en jest dla Cie­bie (Yes)! To wyjąt­ko­we połą­cze­nie siły design’u i ponad­cza­so­we­go zło­ta, któ­re odzwier­cie­dla tra­dy­cję, a zara­zem nowo­cze­sność. Nie­oczy­wi­stym, roc­ko­wym dodat­kiem będzie też zło­ty kol­czyk Jen­ny (Justi­ne Cle­nqu­et, Lui Sto­re) skła­da­ją­cy się z dwóch róż­nych roz­mia­rów kół oraz deli­kat­nej kul­ki.  Nie zapo­mi­naj ozdo­bić dło­ni – na ręce pięk­nie będzie wyglą­dać mini­ma­li­stycz­na bran­so­let­ka wyko­na­na z żół­te­go zło­ta (Apart). Do takie­go zesta­wu ide­al­nie spraw­dzi się zło­ty, cien­ki naszyj­nik – kul­ka, wyko­na­ny z żół­te­go zło­ta pró­by 0,333 (Yes). Lubisz zaska­ki­wać i zwra­cać uwa­gę? Dłu­gie kol­czy­ki Glow Gold (Sel­fie Jewel­le­ry) z kolek­cji Glow  to mini­mum for­my, a jed­no­cze­śnie maxi­mum efek­tu. Dzię­ki nim będziesz błysz­czeć, a wszyst­ko za spra­wą łań­cusz­ków z  deli­kat­nych bla­szek odbi­ja­ją­cych pro­mie­nie słoń­ca, któ­re utwo­rzą wokół Cie­bie świe­tli­stą aurę. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…
Więcej
ModaNewsroom

Wspomnienie lata, czyli kolekcja s/s 2019 Wishbone

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii Wish­bo­ne dzię­ki naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji s/s 2019 zabie­ra nas gdzieś dale­ko, na piasz­czy­stą pla­żę, na myśl przy­wo­dząc słoń­ce, bez­tro­skę i dłu­gie, let­nie wie­czo­ry.      Nie­zwy­kle kobie­ca, a jed­no­cze­śnie deli­kat­na i ponad­cza­so­wa…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej