FilmKulturaNewsroom

Sex and The City 3!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: harpersbazaar.com Mamy powo­dy do rado­ści, w inter­ne­cie poja­wia się coraz wię­cej wzmia­nek na temat kolej­nej czę­ści kul­to­we­go seria­lu, z udzia­łem nasze­go ulu­bio­ne­go, sty­lo­we­go kwar­te­tu z Man­hat­ta­nu. Trze­cia część kino­wej wer­sji przy­gód przy­ja­ció­łek, które…

Więcej
FilmKultura

Wielki błękit w kinach od 8 sierpnia!

Jeden z naj­bar­dziej zna­nych fil­mów Luca Bes­so­na – opar­ta na bio­gra­fii Jacqu­esa May­ola, poru­sza­ją­ca opo­wieść o przy­jaź­ni i rywa­li­za­cji dwóch nur­ków. “Wiel­ki błę­kit” miał swo­ją uro­czy­stą pre­mie­rę na festi­wa­lu w Can­nes. Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: materiały…

Więcej
FilmKultura

"Król w Nowym Jorku" Chaplina w kinach do piątku

Od piąt­ku, 25 lip­ca, w pol­skich kinach poja­wi się jeden z ostat­nich fil­mów Char­lie­go Cha­pli­na pt. “Król w Nowym Jor­ku”. Pol­scy widzo­wie zoba­czą film w odre­stau­ro­wa­nej cyfro­wej wer­sji  obra­zu z nagra­ną na nowo muzy­ką. Tekst/zdjęcia:…

Więcej
FilmKultura

Love Punch czyli "Riwiera dla dwojga"

Nad­szedł czas na upra­gnio­ną eme­ry­tu­rę! Tekst/zdjęcia:  infor­ma­cje pra­so­we, filmus.pl Richard Jones to roz­wie­dzio­ny biz­nes­men w śred­nim wie­ku, któ­ry wycze­ku­je z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią pozba­wio­nej lęków i obaw przy­szło­ści spo­koj­ne­go eme­ry­ta. Przy­cho­dzi do pra­cy po raz ostat­ni w…

Więcej