Po tamtej stronie drzwi

Psychologiczny film grozy, utrzymany w stylu słynnego „Szóstego zmysłu”.

Po tamtej stronie drzwi

Maria (Sarah Way­ne Cal­lies – „Epi­cen­trum”, serial TV „Ska­za­ny na śmierć”) miesz­ka wraz z rodzi­ną w egzo­tycz­nych Indiach. Wie­dzie szczę­śli­we życie do dnia, w któ­rym jej kil­ku­let­ni syn ginie w wypad­ku samo­cho­do­wym. Zroz­pa­czo­na Maria odkry­wa, że ist­nie­je odwiecz­ny rytu­ał, któ­ry pozwa­la żywym nawią­zać ostat­ni kon­takt z umar­ły­mi i poże­gnać się z nimi. Wyru­sza w podróż do sta­ro­żyt­nej świą­ty­ni, w któ­rej tajem­ni­cze drzwi peł­nią rolę por­ta­lu mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi. Na miej­scu Maria łamie zło­żo­ną wcze­śniej przy­się­gę i otwie­ra drzwi, któ­re mia­ły na zawsze pozo­stać zamknię­te. Naru­sza tym samym rów­no­wa­gę mię­dzy życiem i śmier­cią, nie zda­jąc sobie spra­wy, jakie będą kon­se­kwen­cje jej czy­nu…

film Po tamtej stronie drzwi

  • reży­se­ria: Johan­nes Roberts
  • gatu­nek: hor­ror
  • pro­duk­cja: Indie, Wiel­ka Bry­ta­nia | 96 min.
  • obsa­da: Sarah Way­ne Cal­lies ,  Jere­my Sisto
  • pre­miera: 2016-04-15

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy