FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Po tamtej stronie drzwi

Maria (Sarah Way­ne Cal­lies – „Epi­cen­trum”, serial TV „Ska­za­ny na śmierć”) miesz­ka wraz z rodzi­ną w egzo­tycz­nych Indiach. Wie­dzie szczę­śli­we życie do dnia, w któ­rym jej kil­ku­let­ni syn ginie w wypad­ku samo­cho­do­wym. Zroz­pa­czo­na Maria odkry­wa, że ist­nie­je odwiecz­ny rytu­ał, któ­ry pozwa­la żywym nawią­zać ostat­ni kon­takt z umar­ły­mi i poże­gnać się z nimi. Wyru­sza w podróż do sta­ro­żyt­nej świą­ty­ni, w któ­rej tajem­ni­cze drzwi peł­nią rolę por­ta­lu mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi. Na miej­scu Maria łamie zło­żo­ną wcze­śniej przy­się­gę i otwie­ra drzwi, któ­re mia­ły na zawsze pozo­stać zamknię­te. Naru­sza tym samym rów­no­wa­gę mię­dzy życiem i śmier­cią, nie zda­jąc sobie spra­wy, jakie będą kon­se­kwen­cje jej czynu…

film Po tamtej stronie drzwi

 • reży­se­ria: Johan­nes Roberts
 • gatu­nek: horror
 • pro­duk­cja: Indie, Wiel­ka Bry­ta­nia | 96 min.
 • obsa­da: Sarah Way­ne Cal­lies ,  Jere­my Sisto
 • pre­miera: 2016-04-15

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KulturaMuzyka

  Let It Go James Bay powrót!

  Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspirująca!
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej
  FilmKultura

  Wrześniowe nowości filmowe

  Jesień w pol­skich kinach zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­nych praw­dzi­wych, fil­mo­wych emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wieczory.
  Więcej