FilmKultura

Love Punch czyli "Riwiera dla dwojga"

Nad­szedł czas na upra­gnio­ną eme­ry­tu­rę! Tekst/zdjęcia:  infor­ma­cje pra­so­we, filmus.pl Richard Jones to roz­wie­dzio­ny biz­nes­men w śred­nim wie­ku, któ­ry wycze­ku­je z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią pozba­wio­nej lęków i obaw przy­szło­ści spo­koj­ne­go eme­ry­ta. Przy­cho­dzi do pra­cy po raz ostat­ni w…

Więcej