Konkursy

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

01

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs!

Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania!

Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste:

  1. Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie
  2. Udo­stęp­nij zdję­cie kon­kur­so­we z hash­ta­giem #vers24xlamania oraz oznacz pro­fi­le @vers24 i @lamaniafashion

Zwy­cięz­cę wybie­rze­my na Snap­cha­cie vers-24 dnia 15 czerw­ca!

Życzy­my powo­dze­nia i zapra­sza­my do wspól­nej modo­wej zaba­wy!

 

06 09

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
Więcej
Styl życia

5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, któ­re…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

W sidłach Instagrama - sztuka panowania nad social mediami

Laj­ki, zasię­gi, obser­wu­ją­cy: w ostat­nich latach to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych słów, obok któ­rych w szyb­kim cza­sie poja­wił się nowy, cał­kiem zresz­tą intrat­ny, dum­nie brzmią­cy zawód-influ­en­cer. W naj­bliż­szym oto­cze­niu obec­nie cięż­ko zna­leźć oso­bę, któ­ra co kil­ka…
Więcej