Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

01

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs!

Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania!

Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste:

  1. Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie
  2. Udo­stęp­nij zdję­cie kon­kur­so­we z hash­ta­giem #vers24xlamania oraz oznacz pro­fi­le @vers24 i @lamaniafashion

Zwy­cięz­cę wybie­rze­my na Snap­cha­cie vers-24 dnia 15 czerw­ca!

Życzy­my powo­dze­nia i zapra­sza­my do wspól­nej modo­wej zaba­wy!

 

06 09
Komentarze

komen­ta­rzy