ModaMust have

Ultra kobiece CHOKERY

W ubie­głym sezo­nie na dobre zdo­mi­no­wa­ły całą dotych­cza­so­wą biżu­te­rię. Poko­cha­ły je nie tyl­ko gwiaz­dy, ale i kobie­ty na całym świe­cie, a domy mody takie jak Cha­nel, Lanvin czy Bal­ma­in w swo­ich kolek­cjach uczy­ni­ły z nich…

Więcej
Konkursy

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie Udo­stęp­nij zdję­cie…

Więcej