Kluski frankońskie

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

kluski11

Skład­ni­ki:

  • 1 kg ziem­nia­ków
  • 100 g (lub wedle potrzeb) mąki pszen­nej (w ory­gi­na­le ziem­nia­cza­na)
  • 1 małe jaj­ko
  • 3 krom­ki chle­ba tosto­we­go
  • 2 łyżecz­ki oli­wy z oli­wek
  • pod­sma­żo­na cebu­la
  • sól & pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, słod­ka papry­ka

Pora­dy: 

Ziem­nia­ki ugo­to­wa­łam w oso­lo­nej wodzie (w ory­gi­na­le 700 g nale­ży ugo­to­wać, a pozo­sta­łą część utrzeć na suro­wo). Prze­ci­snę­łam przez pra­sę do ziem­nia­ków. Doda­łam przy­pra­wy, mąkę oraz jaj­ko i wyro­bi­łam dość luź­ne cia­sto.

Pie­czy­wo tosto­we pokro­iłam w kost­kę (w ory­gi­na­le bez skór­ki, ale aku­rat bar­dzo ją lubię, więc zosta­wi­łam). Na patel­ni roz­grza­łam oli­wę z dodat­kiem słod­kiej papry­ki i pod­sma­ży­łam na niej chleb, two­rząc chru­pią­ce grzan­ki.

Z cia­sta ufor­mo­wa­łam wałek, któ­ry podzie­li­łam na 8 czę­ści. W każ­dej zro­bi­łam wgłę­bie­nie i wypeł­ni­łam paro­ma grzan­ka­mi, zale­pi­łam i ufor­mo­wa­łam kulę. (Następ­nym razem dodam jesz­cze pod­sma­żo­ne­go boczku:D)

Klu­ski goto­wa­łam w gorą­cej, oso­lo­nej wodzie, aż wypły­nę­ły na wierzch, oko­ło 10 minut (prze­pis zale­ca 20 min., ale to, zda­je się, przez wzgląd na obec­ność w cie­ście suro­wych ziem­nia­ków).

Okra­si­łam pod­du­szo­ną cebul­ką.

kluski2jpg
kluski4
kluski3
kluski5

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy