JedzenieStyl życia

Brownie z kaszy jaglanej

Brownie z kaszy jaglanej

Skład­ni­ki:

  • ½ szklan­ki kaszy jagla­nej
  • 3 łyż­ki ole­ju koko­so­we­go
  • 3 jaj­ka
  • ½ szklan­ki kakao
  • ½ szklan­ki mio­du
  • Łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bez­glu­te­no­we­go
  • ¼ szklan­ki mle­ka ryżo­we­go

 

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Kaszę wsy­pu­je­my na sit­ko, po czym prze­le­wa­my ją kil­ka­krot­nie na zmia­nę zim­ną i wrzą­cą wodą (w ten spo­sób pozby­wa­jąc się sma­ku gorycz­ki). Następ­nie wsy­pu­je­my ją do garn­ka wrzą­cą wodą – na 1 szklan­kę kaszy przy­pa­da 1,5 szklan­ki wody. Gotu­je­my pod przy­kry­ciem na małym ogniu przez oko­ło 15 minut (do momen­tu aż kasza wchło­nie całą wodę). Odsta­wia­my do ostu­dze­nia. Ostu­dzo­ną kaszę jagla­ną prze­kła­da­my do miski, doda­je­my pozo­sta­łe skład­ni­ki. Wszyst­ko dokład­nie blen­du­je­my do uzy­ska­nia jed­no­li­tej masy. Pła­ską for­mę o wymia­rach 20 cm x 30 cm wykła­da­my papie­rem do pie­cze­nia. Prze­le­wa­my do niej cia­sto i wsta­wia­my do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 180 stop­ni. Brow­nie pie­cze­my przez oko­ło 45 minut.

Brownie z kaszy jaglanej Brownie z kaszy jaglanej

Smacz­ne­go!

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej
JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jago­do­we…
Więcej