ModaMust have

KASZMIR – ODROBINA LUKSUSU NA WŁASNEJ SKÓRZE

Tkanina, która uchodzi za symbol luksusu i wysokiego statusu społecznego. Na czym tak naprawdę polega fenomen kaszmiru i dlaczego zyskał uznanie najbogatszej i najbardziej wymagającej klienteli świata?

Sama nazwa „kasz­mir” wywo­dzi się z regio­nu poło­żo­ne­go w pół­noc­nej czę­ści Indii. Kasz­mir jest pozy­ski­wa­ny z weł­ny kóz kasz­mir­skich. Kozy te wytwa­rza­ją naj­droż­sze na świe­cie włók­no, żyjąc w eks­tre­mal­nie zim­nych warun­kach ok. ‑40 stop­ni Cel­sju­sza. By w ogó­le mówić o natu­ral­nej pro­duk­cji tego cudow­ne­go puchu, koza powin­na prze­by­wać na mro­zach przez ponad pół roku! Nie­moż­li­we było­by jej hodo­wa­nie w lżej­szym kli­ma­cie, cho­ciaż i takie eks­pe­ry­men­ty zda­rza­ły się na prze­strze­ni lat.

Wraz z nadej­ściem wio­sny, kozy nie potrze­bu­ją już swo­jej ogrze­wa­ją­cej war­stwy i gubią sierść. Następ­nie jest ona zbie­ra­na bądź wycze­sy­wa­na. Nie ma mowy o żad­nym strzy­że­niu jak to się dzie­je w przy­pad­ku owiec.

kaszmirowe swetry

Kasz­mir jest uzna­wa­ny za natu­ral­ną, mięk­ką i nie­zwy­kle cen­ną tka­ni­nę. Miły w doty­ku, lek­ki, sprę­ży­sty i ela­stycz­ny. Pięk­nie się ukła­da, szyb­ko schnie i cho­ciaż do wodo­od­por­nych nie nale­ży, to nie wsią­ka desz­czu jak inne tka­ni­ny. Kasz­mir nie wchła­nia zapa­chów i jak się moż­na domy­ślić, ma nie­sa­mo­wi­te wła­ści­wo­ści ogrze­wa­ją­ce oraz chło­dzą­ce. Chro­ni przed sko­ka­mi tem­pe­ra­tur, czym zdo­był sobie ser­ca miesz­kań­ców Azji. Ubra­nie wyko­na­ne z kasz­mi­ru zawsze ucho­dzi za szla­chet­ne. Jed­nym sło­wem kasz­mir jest kró­lo­wą wśród wełen.

Kasz­mir jest mało wyma­ga­ją­cy w pie­lę­gna­cji. Ubra­nia z tej tka­ni­ny moż­na prać w wodzie bez koniecz­no­ści ich odda­wa­nia do pral­ni che­micz­nej. Pole­ca­my wszyst­kim dyna­micz­nym mamom pra­nie w pral­ce. Wystar­czy usta­wić tem­pe­ra­tu­rę na zim­no (nie wię­cej niż 30 stop­ni Cel­sju­sza), bęben maszy­ny wypeł­nić tyl­ko do poło­wy, wyłą­czyć wiro­wa­nie i wywró­cić ubra­nie na lewą stro­nę. Jeśli Two­je urzą­dze­nie posia­da opty­mal­ną funk­cję pra­nia weł­ny to czyn­ność ta będzie jesz­cze prost­sza. Pamię­taj jed­nak o tym, by nigdy nie pra­so­wać kasz­mi­ru tra­dy­cyj­nym żelaz­kiem. Wystar­czy para wod­na i goto­we!

kaszmirowe swetry

Kasz­mi­ro­wy swe­ter nada­je się dla praw­dzi­wych zmar­z­lu­chów! Jeśli upra­wiasz jogę, podą­żasz za filo­zo­fią Ajur­we­dy i kla­sy­fi­ku­jesz się jako Vata, to poko­chasz tę tka­ni­nę za jej ogrzew­cze dzia­ła­nie. Typ Vata cha­rak­te­ry­zu­je się wiecz­nie zim­ny­mi dłoń­mi i sto­pa­mi. Kasz­mi­ro­we skar­pe­ty pole­ca­my szcze­gól­nie zimą na spo­koj­ny sen oraz na zaję­cia  medy­ta­cji, gdzie cie­pło sprzy­ja kon­cen­tra­cji.

Kasz­mir jest dro­gi, ale cena ta wyni­ka z wyso­kiej jako­ści pro­duk­tu. Już sam pro­ces pozy­ski­wa­nia ogrzew­cze­go puchu sta­no­wi nie lada wyzwa­nie. Na kasz­mi­ro­wy swe­ter potrze­ba ok. 300 gram surow­ca, a jed­na koza dostar­cza go zale­d­wie 150–200 gram rocz­nie! Nie trze­ba być eko­no­mi­stą, by zauwa­żyć, że pro­duk­cja nie­wiel­kiej ilo­ści kasz­mi­ru nie zaspo­ka­ja potrzeb na glo­bal­nym ryn­ku. Jak pro­gno­zy zapo­wia­da­ją, kasz­mir wkrót­ce znik­nie ze skle­po­wych półek. War­to kolek­cjo­no­wać swo­je kasz­mi­ro­we swe­try i sza­le, bo w przy­szło­ści będą mia­ły jesz­cze więk­szą war­tość!

Powsta­wa­nie pere­łek modo­wych z kasz­mi­ru opie­ra się na wyjąt­ko­wej tra­dy­cją. Czy wiesz, że miesz­kań­cy Nepa­lu kul­ty­wu­ją swo­je zwy­cza­je i wyszy­wa­ją ręcz­nie kasz­mi­ro­we chu­s­ty tzw. pash­mi­na, prze­ka­zu­jąc tę umie­jęt­ność z poko­le­nia na poko­le­nie. Podob­nie jak Hin­du­si noszą kasz­mi­ro­wą odzież w inten­syw­nych odcie­niach fuk­sji, kobal­tu, poma­rań­czy czy tur­ku­su. Połą­cze­nie szla­chet­ne­go kasz­mi­ru, moc­nych kolo­rów ubrań z orien­tal­nym wzor­nic­twem spra­wią, że Two­ja gar­de­ro­ba może przy­po­mi­nać mozai­kę kul­tu­ro­wą.

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni, spód­nic, do gład­kich tka­nin, jak i tych pokry­tym wzo­rem: pasa­mi,…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej